Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1815. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje«, stran 6219.

  
Na podlagi 57. člena Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05 in 67/06, 39/08) je župan Mestne občine Koper sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta »Območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območja lokacij za postavitev objektov za oglaševanje« (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Razlog za pripravo OPPN je urediti področje umeščanja objektov za oglaševanje v prostor na način, ki bo za prostor sprejemljiv in ne moteč, ter ne bo kvaril izgleda mest, naselij in posameznih lokacij na območju Mestne občine Koper. V OPPN bodo, na podlagi strokovnih podlag določeni splošni pogoji lokacij, kjer bo možno postavljati objekte za oglaševanje ter pogoji za oblikovanje in drugi pogoji za postavitev in umeščanje posameznih objektov v prostor.
3. 
Pravna podlaga za pripravo OPPN 
Pravno podlago za začetek postopka priprave OPPN predstavljajo:
– Dolgoročni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Družbeni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 33/01, Uradni list RS, št. 96/04, 97/04 in 79/09).
4. 
Območje OPPN 
Območje OPPN je celotno območje Mestne občine Koper. Na podlagi strokovnih podlag se bodo določilo posamezna ožja območja, kjer bodo veljala določila OPPN.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, smernic nosilcev urejanja prostora ter ustreznih strokovnih podlag.
1. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so:
– sanacija naravnih virov, varstva okolja ter področje voda:
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Jadranskega morja, Oddelek povodja jadranskih rek z morjem Območna pisarna Koper, Pristaniška 12, Koper
– ohranjanje narave:
Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Piran,Trg Etbina Kristana 1, Izola
– ohranjanje kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana
Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran, Trg bratstva 1, Piran (v vednost)
– področje obrambe:
Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana
– cestno omrežje:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova 4, Ljubljana
Direkcija RS za ceste, Območje Koper, Ankaranska cesta 7 B, Koper (v vednost)
Družba za avtoceste RS, Dunajska 7, Ljubljana (v vednost)
Mestna občina Koper, Urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva 10, Koper
– vodooskrba:
Rižanski vodovod, Koper, Ulica 15. maja 13, Koper
– odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki:
Komunala Koper, Ulica 15. maja 14, Koper
– področje zvez:
Telekom Slovenije, PE Koper, Kolodvorska 9, Koper;
– distribucija energije:
– Elektro Primorska, PE Koper, Ulica 15. maja 15, Koper;
– Istrabenz plini, Sermin 8a, Koper. Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca.
Drugi udeleženci:
Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, Ljubljana.
V postopek se vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje.
7. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava OPPN se bo vodila skladno z zakonskimi roki, ki so določeni v Zakonu o prostorskem načrtovanju. V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, se pri pripravi upoštevajo tudi zakonski roki določeni v Zakonu o varstvu okolja.
8. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravljavec dokumenta je Mestna občina Koper, postopek priprave in sprejemanja akta vodi Urad za okolje in prostor. Pripravo OPPN financira Mestna občina Koper, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonske pogoje za prostorsko načrtovanje.
9. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 350-10 /2015
Koper, dne 3. junija 2016
Župan 
Mestne občine Koper 
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 57 della Legge sulla pianificazione del territorio (Gazzetta ufficiale della RS, nn. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A (109/12), 76/14 – Sentenza CC e 14/15 – ZUUJFO) ed in virtù dell'articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale, nn. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il sindaco del Comune città di Capodistria ha accolto la seguente
D E L I B E R A Z I O N E 
sull’avvio della predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale “Zone dei siti per il collocamento di strutture pubblicitarie” 
1. 
Oggetto della delibera 
Con la presente delibera ai avvia la predisposizione del Piano regolatore particolareggiato comunale riferito a “Zone dei siti per il collocamento di strutture pubblicitarie” (qui di seguito: PRPC).
2. 
Valutazione dello stato di fatto e motivazioni per la stesura del PRPC 
La ragione per la predisposizione del PRCP è regolare il settore che disciplina la collocazione delle strutture pubblicitarie in modo accettabile per l'ambiente e di non disturbo, senza danneggiare l'aspetto delle città, dei centri abitati e delle singole aree sul territorio del Comune città di Capodistria. Nel PRCP saranno, in base alle indicazioni tecniche, definite le condizioni generali dei siti in cui sarà possibile collocare le strutture pubblicitarie nonché le condizioni per la progettazione e altre condizioni per il collocamento delle singole strutture nell'ambiente.
3. 
Base giuridica per la preparazione del PRPC 
La base giuridica per la preparazione del PRPC è rappresentata da:
– Piano a lungo termine del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Piano Sociale del comune di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98)
– Decreto sulle modifiche ed integrazioni agli elementi territoriali del piano a lungo ed a medio termine del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 16/99 33/01, Gazzetta Uff. RS, n. 96/04, 97/04 in 79/09).
4. 
Zona del PRPC 
La zona del PRCP è l'intero territorio del Comune città di Capodistria. In seguito alle indicazioni tecniche saranno stabilite aree specifiche soggette alle disposizioni del PRCP.
5. 
Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici 
Nel predisporre il PRPC il pianificatore si attiene alla raffigurazione dello stato del territorio, al vigente piano territoriale comunale, alle linee guida fornite dagli enti preposti alla pianificazione del territorio, ed agli approfondimenti tecnici.
1. Enti preposti alla pianificazione del territorio
Gli enti preposti alla pianificazione del territorio sono:
– risanamento delle risorse naturali, tutela dell'ambiente e settore idrico:
Ministero per l’ambiente e il territorio, Agenzia RS per l’ambiente, Ufficio gestione delle acque, Dipartimento per la zona d’acqua del mare Adriatico, Sezione del bacino idrografico, Sede regionale di Capodistria, Via del porto 12, Capodistria.
– tutela naturale:
Istituto nazionale per la protezione dei beni naturali, UO Pirano, Piazza Etbin Kristan 1, Isola;
– tutela del patrimonio culturale:
Ministero per la cultura, Maistrova 10, Lubiana;
per conoscenza: Istituto nazionale per la tutela dei beni culturali, UE di Pirano, Piazza della Fratellanza 1, Pirano;
– settore della difesa:
Ministero della difesa RS, Amministrazione nazionale per la protezione ed il soccorso, Vojkova cesta 61, 1000 Lubiana;
– rete stradale:
Ministero per l'infrastruttura, Direttorato per l'infrastruttura, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
per conoscenza: Società per le autostrade della RS, Dunajska 7, Lubiana;
per conoscenza: Direzione della RS per le strade, Area di Capodistria, Strada di Ancarano 7 B, Capodistria;
Comune città di Capodistria, Ufficio per Ufficio servizi pubblici economici e traffico, Via Verdi 10, Capodistria;
– approvvigionamento idrico:
Rižanski vodovod, Capodistria, Via XV maggio 13, Capodistria;
– settore delle acque reflue e dei rifiuti:
Komunala Koper, Via XV maggio 14, Capodistria;
– settore delle comunicazioni:
“Telekom Slovenije”, UO di Capodistria, Strada della Stazione 9, Capodistria;
– settore della distruzione dell'energia elettrica:
– Elektro Primorska, UO Koper, Via XV 15 maggio 15, Capodistria;
– Istrabenz plini, Sermino 8a, Capodistria.
Il pianificatore deve essere in possesso dei requisiti previsti per un pianificatore territoriale autorizzato.
Altri servizi partecipanti:
Repubblica di Slovenia, Ministero per l’ambiente ed il territorio, Direttorato per l'ambiente, Settore per la valutazione dell'impatto ambientale, Dunajska 48, 1000 Lubiana.
Si aggiungono altri enti preposti alla sistemazione del territorio che gestiscono o sono responsabili per un preciso ambito, se lo richiedono le necessità appurate nel corso della procedura.
7. 
Termini per la predisposizione del PRPC 
La predisposizione verrà condotta in conformità con le scadenze previste dalla legge stabilite dalla Legge sulla pianificazione del territorio. Nel caso che il Ministero responsabile per la tutela dell'ambiente decida che in conformità al PRPC sia necessario elaborare tutta la procedura di influenza sul territorio, nella elaborazione si prendono in considerazione i termini di legge stabiliti dalla Legge sulla tutela ambientale.
8. 
Obblighi di finanziamento della predisposizione del PRPC 
L'ente procedente è il Comune città di Capodistria, la procedura della predisposizione e dell'approvazione del presente atto è di competenza dell'Ufficio dell'Ambiente e del Territorio.
La preparazione del PRPC viene finanziata dal Comune città di Capodistria, che stipula un contratto con l'esecutore che adempie alle condizioni legali per la pianificazione territoriale.
9. 
Pubblicazione ed entrata in vigore 
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e viene pubblicata anche sul sito del Comune città di Capodistria.
N. 350-10 /2015
Capodistria, 3 giugno 2016
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti