Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1837. Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015, stran 6293.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415 in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10 – UPB) je občinski svet na 12. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Žužemberk za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Žužemberk za leto 2015. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov v leta 2015 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Žužemberk za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Splošni del, posebni del, načrt razvojni programov in obrazložitve se objavijo na spletni strani Občine Žužemberk.
Št. 410-3/2016-18
Žužemberk, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Žužemberk 
Franc Škufca l.r.

AAA Zlata odličnost