Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

1765. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
1766. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

USTAVNO SODIŠČE

1767. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 181/2014 z dne 13. 1. 2015, sodbe Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 112/2014 z dne 22. 5. 2014 in sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 1545/2012 z dne 21. 11. 2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1768. Stavkovni sporazum

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1769. Poročilo o izidu volitev v svet Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in svete območnih enot Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v letu 2016

OBČINE

Cerkno

1770. Obvestilo o pridobitvi potrdila EK o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko sheme pomoči

Črenšovci

1771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci

Grosuplje

1772. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 1

Jesenice

1773. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Jesenice

Kuzma

1774. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev in o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v enoti vrtca pri Osnovni šoli Kuzma

Laško

1775. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2016
1776. Odlok o režijskem obratu Občine Laško
1777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško
1778. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Laško s stvarnimi pravicami in pridobivanju stvarnih pravic na nepremičnem premoženju s strani Občine Laško
1779. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini
1780. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško
1781. Sklep o ukinitvi zemljišč iz javnega dobra

Ljubljana

1782. Sklep o spremembah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1

Ljubno

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke

Nova Gorica

1784. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica
1785. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov društev s področja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica

Rogaška Slatina

1786. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Slovenj Gradec

1787. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
1788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda MOCIS Centra za izobraževanje odraslih
1789. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Slovenj Gradec
1790. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
1791. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu »Podjetniška cona Pameče«
1792. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8)
1793. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.3)
1794. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.4)
1795. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.6)

Slovenska Bistrica

1796. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca

Šmarješke Toplice

1797. Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Šmarješke Toplice
1798. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Žirovnica

1799. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto 2016
1800. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Žirovnica
1801. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
AAA Zlata odličnost