Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1792. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8), stran 6134.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90)
I. 
Namen sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90).
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90) predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) 
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne zazidave Šmartno – Krnice (SC 8) (Uradni list RS, št. 8/90) (v nadaljevanju SD ZN). Zazidalni načrt predvideva gradnjo 22 individualnih hiš. Od teh je 11 stanovanjskih hiš že zgrajenih. V času prodaje zemljišč za gradnjo objektov, je del zemljišč, ki so sestavni del gradbenih parcel in so bila v privatni lasti bilo prodanih lastnikom sosednjih zemljišč. Na ta način gradnja stanovanjskih hiš na tako zmanjšanih parcelah po obstoječem zazidalnem načrtu ni več možna, zato so lastniki teh parcel podali pobudo, da se zazidalni načrt v tem delu spremeni.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN so v privatni lasti.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev ZN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN 
Območje sprememb in dopolnitev ZN obravnava gradbeni parceli predvidenih objektov št. 15 in 16 in območje dovozne ceste. Skupna tlorisna površina območja znaša cca 1.960 m2.
Območje sprememb in dopolnitev ZN se v fazi izdelave lahko spremeni.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN se upošteva strokovna podlaga, ki jo je izdelalo podjetje Urbis d.o.o. iz Maribora. Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek 23/00), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09), Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15), Ugotovitvenim sklepom o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 81/15) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah in dopolnitvah ZN.
Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN se uporabijo geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo strokovnih podlag.
V. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN 
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN je predvidena petnajst dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN je petnajst dni po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
VI. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN 
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. 
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev ZN 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN financirajo lastniki zemljišč, ki so podali pobudo za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN. Lastniki zemljišč krijejo tudi stroške strokovnih podlag, ki so potrebne za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN.
VIII. 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0008/2016
Slovenj Gradec, dne 1. junija 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost