Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1772. Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 1, stran 6110.

  
Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, (106/10 popr.), 43/11 – ZKC-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP, 109/12, 35/13 sklep US in 76/14 odl. US ter na podlagi 34. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) župan občine Grosuplje objavlja
J A V N O  N A Z N A N I L O 
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje 1 
Občina Grosuplje obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka SD OPN 1 (v nadaljevanju: SD OPN 1), ki ga je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve, d.o.o., Domžale, junij 2016. Občina sočasno seznanja javnost z Okoljskim poročilom (v nadaljevanju: OP) izdelanim za pridobitev mnenja o ustreznosti, ki ga je izdelala družba Locus, prostorske informacijske rešitve d.o.o., Domžale ter z Dodatkom za presojo sprejemljivosti izvedbe plana na varovana območja (v nadaljevanju: Dodatek), ki ga je izdelal Ipsum d.o.o., Domžale, maj 2016.
Predmet javnega naznanila je tudi seznam parcel, ki se jim s SD OPN 1 spreminja namenska raba prostora in je objavljen na spletni strani www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html in oglasni deski občine Grosuplje. Občina hkrati obvešča javnost, da je v okviru postopka SD OPN 1 izvedla uskladitev mej namenske rabe prostora veljavnega OPN z zadnjimi podatki zemljiško knjižnega katastra ter na ta način kar najbolj uskladila akt z ažurnimi geodetskimi podatki.
1. Kraj in čas javne razgrnitve
Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPN 1 bo potekala v času od
torka 14. junija 2016 do vključno torka 23. avgusta 2016
v prostorih Občine Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje (Urad za prostor, 2. nadstropje), v času uradnih ur, in sicer:
ob ponedeljkih od 8.00–11.00 ure in od 12.00–14.30 ure,
ob sredah od 8.00–11.00 ure in od 12.00–16.30 ure,
ob petkih od 8.00–11.00 ure.
Gradivo za SD OPN 1, bo javno dostopno na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si/prostorski-dokumenti.html ter na Uradu za prostor v času uradnih ur.
2. Kraj in čas javne obravnave
Javna obravnava SD OPN 1 bo potekala v Dvorani družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje, v ponedeljek 20. junija 2016 ob 17.00 uri.
Kraj in čas javne obravnave OP in Dodatka bo objavljen naknadno po pridobitvi mnenja o ustreznosti, predvidoma v drugi polovici predmetne javne razgrnitve oziroma o njenem podaljšanju, če se za to izkaže potreba.
3. Način dajanja mnenj in pripomb javnosti ter rok za njihovo posredovanje
Pripombe, predloge in mnenja k dopolnjenem osnutku SD OPN 1 lahko javnost podaja pisno na naslov: Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje na obrazcu, ki bo objavljen na spletni strani ali v knjigo pripomb na javni razgrnitvi v času javne razgrnitve.
4. Stališča do pripomb
Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.
5. Objava
Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, na spletni strani Občine Grosuplje www.grosuplje.si in na oglasni deski Občine Grosuplje.
Št. 3505-0003/2012
Grosuplje, dne 3. junija 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič
Po pooblastilu župana 
št. 021-1/10 z dne 27. 7. 2012
Dušan Hočevar l.r.
Direktor občinske uprave 

AAA Zlata odličnost