Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1779. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini, stran 6119.

  
Na podlagi 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 79/15 – UPB1) je Občinski svet Občine Laško na 13. redni seji z dne 25. 5. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za študij v tujini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) določa pogoje, merila in postopke za dodeljevanje enkratnih denarnih pomoči za študij v tujini, ki jih Občina Laško (v nadaljnjem besedilu: Občina) namenja študentom v okviru vsakoletnega občinskega proračuna. Enkratna denarna pomoč za študij v tujini se daje za opravljene obveznosti določene zaporedne stopnje izobraževanja v preteklem študijskem letu. V primeru ponavljanja opravljanja obveznosti, opravljanja plačane prakse ali drugih primerih nerednega opravljanja obveznosti se enkratna denarna pomoč ne daje, razen, če posameznik koristi redni absolventski staž.
2. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo) 
(1) Iz proračuna Občine se po tem pravilniku enkrat letno dodeli denarna pomoč za študij v tujini za opravljene obveznosti določene zaporedne stopnje izobraževanja v preteklem študijskem letu.
(2) Občina dodeljuje enkratno denarno pomoč za študij v tujini na osnovi javnega razpisa.
3. člen 
(upravičenci) 
(1) Občina Laško dodeljuje enkratno denarno pomoč za študij v tujini izjemno nadarjenim posameznikom v primeru, da ugled tuje šole ali mentorja zagotavlja visoko kvaliteto izobrazbe in da smer in program študija pomembno prispevata k dosedanjim študijskim dosežkom posameznika.
(2) Posamezniki morajo izpolnjevati pogoje, ki veljajo za študij v Republiki Sloveniji in druge pogoje, ki jih določajo predpisi v državi šolanja.
4. člen 
(pogoji) 
(1) Upravičenci iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo državljanstvo Republike Slovenije,
– da imajo stalno prebivališče v Občini Laško,
– da imajo status študenta in niso v rednem delovnem razmerju,
– da imajo opravljene obveznosti za preteklo študijsko leto, tako da izpolnjujejo pogoje za redni ali temu enakovredni vpis v naslednjo stopnjo izobraževanja v naslednjem študijskem letu,
– da delež mesečnega neto dohodka na družinskega člana v primerjavi s povprečnim mesečnim neto dohodkom v Republiki Sloveniji v preteklem letu ne presega 100 %.
(2) Finančna pomoč se odobri samo enkrat v študijskem letu, in sicer za dodiplomski in podiplomski študij v tujini.
(3) Ob enakih pogojih imajo prednost posamezniki z nižjim deležem mesečnega neto dohodka na družinskega člana.
(4) Posameznik je upravičen do dodelitve enkratne denarne pomoči za študij v tujini največ petkrat.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV IN PROJEKTOV 
5. člen 
(uvedba postopka) 
(1) Postopek izbire upravičencev do enkratne denarne pomoči za študij v tujini, ki se sofinancira iz proračuna Občine, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
(2) S sklepom iz prejšnjega odstavka župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija).
6. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Komisija je sestavljena iz treh članov, od tega najmanj dva iz občinske uprave.
(2) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
7. člen 
(javni razpis) 
(1) V skladu z veljavno zakonodajo, tem pravilnikom ter na podlagi sklepa župana, komisija izvede javni razpis za enkratno denarno pomoč za študij v tujini (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2) Razpis mora biti objavljen na spletni strani Občine.
(3) Besedilo objave razpisa mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– predmet javnega razpisa,
– okvirno višino sredstev za predmet razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– navedbo meril za izbor in vrednotenje posameznikove prijave, ki se sofinancira,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje vloge,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o razpisu,
– informacije o razpisni dokumentaciji.
(4) Z razpisom se lahko določi tudi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom razpisa.
8. člen 
(postopek izvedbe razpisa) 
(1) Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v razpisu.
(2) Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
(3) Komisija na odpiranju ugotavlja formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik.
9. člen 
(dopolnitev vlog) 
(1) Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa.
(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se zavržejo.
10. člen 
(odločba o izbiri) 
Na osnovi odločitve komisije odločbo o izbiri izda pristojni organ občinske uprave.
11. člen 
(pritožbeni postopek) 
(1) Zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je možno podati pritožbo v roku osmih dni po prejemu odločbe. Predmet pritožbe ne morejo biti merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje področij.
(2) O pritožbi odloči župan v zakonskem roku. Odločitev župana je dokončna.
12. člen 
(pogodba) 
Z izbranimi izvajalci župan sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Laško in posameznikom, ki je bil izbran za dodelitev enkratne denarne pomoči.
III. MERILA ZA DODELJEVANJE ENKRATNE DENARNE POMOČI ZA ŠTUDIJ V TUJINI 
13. člen 
(merila) 
Merila za dodeljevanje enkratne denarne pomoči za študij v tujini so priloga tega pravilnika.
14. člen 
(višina enkratne denarne pomoči) 
(1) Višina enkratne denarne pomoči za študij v tujini se določi tako, da se število točk, ki jih posameznik prejme ob vrednotenju, pomnoži z vrednostjo točke.
(2) Vrednost točke se izračuna tako, da se skupni znesek razpisa deli s skupnim številom točk vseh posameznikov izbranih za dodelitev enkratne denarne pomoči za študij v tujini.
(3) Maksimalna vrednost točke se določi vsako leto do višine 0,9 % povprečnega neto osebnega dohodka v Republiki Sloveniji v preteklem letu.
IV. NADZOR NAD IZVAJANJEM PROGRAMOV IN PORABO SREDSTEV 
15. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev izvaja pristojni organ občinske uprave.
(2) Pristojni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. V primeru suma nenamenske porabe sredstev, lahko župan proti izvajalcu sproži postopek sankcioniranja, naveden v pogodbi.
(3) Izvajalec, ki krši določila tega člena, ne more kandidirati na prihodnjem razpisu.
V. PREHODNE DOLOČBE 
16. člen 
(spremembe in dopolnitve pravilnika) 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo enako kot pravilnik.
17. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o enkratni denarni pomoči za študij v tujini (Uradni list RS, št. 99/07, 104/11).
18. člen 
(veljavnost Pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-06/2016
Laško, dne 25. maja 2016
Župan 
Občine Laško 
Franc Zdolšek l.r.