Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1771. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci, stran 6110.

  
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 14/15 – ZUUJFO) ter na podlagi 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 14. redni seji dne 26. 5. 2016 sprejel
O D LO K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci 
1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črenšovci – SD OPN 1, in sicer:
– v 25. členu se pri točki b) Pogoji glede lege objektov, v četrtem odstavku v četrtem stavku izbriše beseda »javne«, pred besedo ceste,
– v 25. členu se pri točki b) Pogoji glede lege objektov, v četrtem odstavku, peti stavek spremeni tako, da glasi: »Stanovanjske objekte se v notranjosti parcel lahko gradi, če je do parcele urejena dovozna pot.«,
– v 25. členu se pri točki d) Pogoji in merila za parcelacijo, v drugem odstavku besedilo 4 m spremeni v »3 m« in besedilo 5 m v besedilo »4 m«.
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-14/2016-95
Črenšovci, dne 26. maja 2016
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.