Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1768. Stavkovni sporazum, stran 6093.

  
Na podlagi 6. člena Zakona o Stavki (ZSTk, Uradni list 23/91, RS 22/91 – Uradni list SFRJ, št. 23/91, 17/91-I – ZUDE, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H) ter V. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (Uradni list RS, št. 91/15 z dne 30. 11. 2015)
sklenejo
Vlada Republike Slovenije, ki jo zastopa mag. Vesna Györkös Žnidar,
Policijski sindikat Slovenije, ki ga zastopa Radivoj Uroševič,
Sindikat Policistov Slovenije, ki ga zastopa Zoran Petrovič
S T A V K O V N I  S P O R A Z U M 
I. Vlada RS se zaveže, da bo najkasneje v roku 15 dni po podpisu sporazuma pripravila in reprezentativnim sindikatom javnega sektorja predložila predlog Aneksa h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (KPDU) in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15 in 4/16), zaradi realizacije zavez glede sprememb uvrstitev delovnih mest policistov v plačne razrede, kot je razvidno iz priloge I k temu sporazumu.
Če najkasneje do 30. 6. 2016 v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja ne pride do sklenitve aneksa s katerim bi bile realizirane predlagane spremembe uvrstitev delovnih mest policistov v plačne razrede, kot je razvidno iz priloge I k temu sporazumu, se Vlada RS zaveže, da bo najkasneje do 8. 7. 2016 po nujnem postopku v zakonodajni postopek vložila predlog spremembe drugega odstavka 13. člena ZSPJS tako, da se delovna mesta oziroma nazivi v plačni podskupini C3 uvrščajo v plačne razrede z uredbo.
Predlogu spremembe ZSPJS se priloži osnutek uredbe, s katero se delovna mesta policistov uvrstijo v plačne razrede skladno s prilogo I k temu sporazumu.
Vlada se zavezuje, da bo uredbo, s katero se delovna mesta policistov uvrstijo v plačne razrede, kot je dogovorjeno s tem sporazumom, sprejela najkasneje v roku 45 dni po uveljavitvi sprememb in dopolnitev ZSPJS.
Ministrstvo za notranje zadeve bo najkasneje v roku 45 dni po uveljavitvi uredbe sprejelo akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in izdalo individualne delovno pravne akte.
II. S 1. 1. 2018, oziroma najkasneje do 30. 6. 2018, se vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katere se zahteva poklic policista, presistemizirajo v ustrezna delovna mesta v VI. tarifnem razredu. S 1. 1. 2018, oziroma najkasneje do 30. 6. 2018, se policiste iz tega odstavka premesti na ustrezna delovne mesta v VI. tarifnem razredu.
Ne glede na Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15 in 4/16), se policiste ob premestitvi na delovno mesto v VI. tarifnem razredu imenuje v naziv z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu (npr. policist v uradniškem nazivu policist III se imenuje v uradniški naziv višji policist III, policist v uradniškem nazivu kriminalist II se imenuje v uradniški naziv višji kriminalist II, policist SE I v višji policist SE I, ipd.). Ob premestitvi policistov na delovna mesta v VI. tarifnem razredu se plačni razred določi v skladu s prvim odstavkom 19. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15).
Delodajalec je dolžan v roku 5 let, od dne 1. 1. 2018, vsem policistom, ki so premeščeni na delovna mesta v VI. tarifnem razredu in še nimajo pridobljene VI. stopnje izobrazbe, omogočiti pridobitev navedene izobrazbe. V času od 1. 1. 2018 do izteka roka, v katerem morajo pridobiti višjo stopnjo izobrazbe, lahko policisti napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi ves ta čas že imeli pridobljeno VI. stopnjo izobrazbe. Vse te policiste je možno premeščati na delovna mesta s VI. stopnjo izobrazbe, ki so bila sistemizirana zaradi uvedbe višješolskega poklicnega standarda in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.
Vlada RS se zavezuje, da bo v zakonodajni postopek vložila spremembe in dopolnitve ZODPol, ki bo vključeval določbo, da lahko naloge na delovnih mestih, za katera se zahteva višja strokovna izobrazba, opravljajo tudi policisti s srednjo strokovno izobrazbo, ki imajo na dan 1. 1. 2018 najmanj 15 let delovne dobe pri opravljanju nalog policije oziroma pri opravljanju drugih primerljivih nalog v drugih državnih organih in so najmanj tri leta opravljali naloge policije, za katere bo zahtevana višja strokovna izobrazba. Ti policisti lahko napredujejo v višje plačne razrede, kot če bi imeli pridobljeno VI. stopnjo izobrazbe. Vse te policiste je možno premeščati na delovna mesta s VI. stopnjo izobrazbe, ki so se sistemizirala zaradi uvedbe višješolske izobrazbe in se opravljajo v nazivu z isto zaporedno številko, kot so ga dosegli v V. tarifnem razredu.
Vsebina te točke se uredi z Zakonom o organiziranosti in delu v policiji.
III. Vlada RS bo zaradi realizacije zavez iz točke II. tega sporazuma do 30. 6. 2017 sprejela spremembe Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih tako, da se bodo lahko naloge na uradniških delovnih mestih policistov v VI. tarifnem razredu opravljale tudi v enem nazivu. Na podlagi sprememb uredbe bo Vlada RS podala dala soglasje k aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji, s katerim se bodo vsa delovna mesta policistov v V. tarifnem razredu, za katere se zahteva poklic policista, s 1. 1. 2018, oziroma najkasneje do 30. 6. 2018, presistemizirala v delovna mesta policistov v VI. tarifnem razredu, na katerih se bodo lahko naloge opravljale v enakem številu uradniških nazivov, kot na delovnih mestih v V. tarifnem razredu.
IV. Vlada je v roku 60 dni po podpisu sporazuma, v noveli Zakona o organiziranosti in delu v policiji pri vložitvi v zakonodajni postopek dolžna, poleg sprememb določenih s tem sporazumom, podati tudi z reprezentativnima sindikatoma usklajene dele vsebine iz predloga novele EVA 2014-1711-0093 z dne 27. 7. 2015.
Če bodo spremembe ZODPol EVA 2014-1711-0093 posegale v pravice zaposlenih iz delovnega razmerja, se Vlada zaveže, da bo predlogu zakona priložila izjavo o stopnji usklajenosti z reprezentativnimi sindikati.
V. Generalni direktor policije bo v skladu z 22.č členom Kolektivne pogodbe za policiste (Uradni list RS, št. 41/12, 97/12, 41/14, 22/16, 22/16), najkasneje do 1. 1. 2018, določil priporočila za delovanje kariernega sistema v policiji.
VI. Podpisniki sporazuma so soglasni, da bodo do 30. 9. 2016 definirali določbe KPP, za katere menijo, da bi jih bilo treba zaradi učinkovitega izvajanja namena in ciljev KPP spremeniti oziroma dopolniti.
VII. Vlada RS, MNZ in Policija se zavežejo, da bo Policija v roku 60 dni po podpisu tega sporazuma, uveljavila spremembe akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v policiji tako, da bo uredila ustrezno nezgodno zavarovanje uslužbencev policije za primer nesreče pri delu, katere posledica je smrt, trajna izguba splošne delovne zmožnosti ali začasna izguba delovne zmožnosti, če opravljajo operativno delo ali drugo nevarno delo.
VIII. Vlada RS, MNZ in Policija se zavežejo, da bo Policija najkasneje v roku 60 dni po podpisu sporazuma vsem policistom nadzornikom državne meje, ki so zaposleni za določen čas, ponudila v podpis pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
IX. Podpisniki tega sporazuma so soglasni, da bo Vlada RS z izvršitvijo tega sporazuma izpolnila, vse stavkovne zahteve in dogovore iz že sklenjenih sporazumov, ki se nanašajo na plače in druge prejemke policistov, razen tistih, glede katerih so na dan napovedi stavke že tekli postopki pred pristojnimi sodišči in tistih, ki se na podlagi predhodnih sporazumov že izvajajo. Prav tako so podpisniki soglasni, da so ostale stavkovne zahteve izpolnjene, oziroma jih oba sindikata s ciljem doseganja dogovora umikata.
X. Pogodbene stranke so sporazumne, da se ta sporazum v roku 15 dni po podpisu objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
XI. Vlada RS se zaveže, da ne bo enostransko, brez pridobljenega soglasja socialnih partnerjev, podpisnikov tega sporazuma posegala v pravice dogovorjene s tem sporazumom.
XII. S sklenitvijo tega sporazuma prenehajo stavkovne aktivnosti. Stavka v Policiji in MNZ neha z dnem izvršitve I. točke tega sporazuma. V primeru kršitve oziroma neizpolnitve ostalih določb iz tega sporazuma s strani Vlade RS, MNZ ali Policije se lahko napove nova stavka, ki je plačana za vse stavkajoče.
Št. 1010-5/2015/78
Ljubljana, dne 2. junija 2016
EVA 2016-1711-0041
Policijski sindikat Slovenije
Vodja pogajalske skupine
Radivoj Uroševič l.r.
Vlade RS
Vesna Györkös Žnidar l.r.
ministrica
Sindikat policistov Slovenije
Zoran Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost