Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1796. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca, stran 6135.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca
1. člen 
V tem sklepu se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno, proizvodno in storitveno zazidavo na parc. št. 685/1, k.o. Cigonca (v nadaljevanju: OPPN),
– območje obravnave,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roki za izdelavo OPPN,
– nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN,
– obveznosti v zvezi s financiranjem,
– veljavnost in objava sklepa.
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Ocena stanja: 
Območje obdelave, opredeljeno v 3. členu tega sklepa, se nahaja ob lokalni cesti Pečke–Slovenska Bistrica (LC 440100) med železniško postajo Slovenska Bistrica in križiščem, ki vodi do ureditvenega območja naselja Laporje. Obravnavano območje se ureja z dolgoročnim planom – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11).
Na obravnavanem območju želi investitor zgraditi in urediti več obrtnih, proizvodnih in storitvenih objektov. Lokacija predvidene zazidave je opredeljena kot območje za proizvodne dejavnosti.
Za umestitev želenega posega je potrebna izdelava samostojnega prostorskega izvedbenega akta – občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN.
Razlogi za pripravo: 
Razlogi za pripravo OPPN so:
– ustrezna ureditev komunalne infrastrukture,
– izgradnja novega poslovno trgovsko storitvenega centra v mestu Slovenska Bistrica,
– izvedba drugih, na načrtovano investicijo in območje vezanih ureditev,
– celovito ureditev dostopov, prostih površin in pripadajoče ulične opreme.
Pravna podlaga: 
Pravna podlaga za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta je dolgoročni plan – prostorski del – Občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986–2000, dopolnjen 2003 (Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/06 in 53/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07). Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo.
3. člen 
Okvirno ureditveno območje OPPN 
Okvirno ureditveno območje OPPN, na katerem je načrtovana izgradnja novih obrtnih, proizvodnih in storitvenih objektov, vključuje parcelno številko 685/1, k.o. Cigonca.
Velikost območja je približno 2,2 ha.
Ureditveno območje OPPN se dokončno določi v dopolnjenem osnutku OPPN, ko bodo opredeljeni tudi vsi pogoji, ki se nanašajo na gradnjo oziroma ureditev objektov gospodarske javne infrastrukture, na priključevanje območja na javno infrastrukturo ter na druge njegove navezave na širše območje.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije, analize prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter ob upoštevanju pobudnikovih programskih izhodišč.
Za izdelavo OPPN in strokovnih podlag pobudnik zagotovi geodetski načrt, izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela tudi v digitalni obliki v formatih in na način, ki omogoča neposredni vnos v digitalni prostorski informacijski sistem občine.
5. člen 
Roki za pripravo OPPN 
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
izdelava osnutka OPPN 
60 dni po sprejemu sklepa župana o začetku priprave prostorskega akta
pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in odločbe o potrebnosti CPVO po 40. členu Zakona o varstvu okolja
30 dni
analiza smernic in izdelava dopolnjenega OPPN
60 dni
posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO
45 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek CPVO
javna razgrnitev dopolnjenega OPPN in okoljskega poročila
prične 7 dni po objavi javne razgrnitve in traja 30 dni
javna obravnava
v času javne razgrnitve
stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave, prva obravnava akta na občinskem svetu
30 dni od opredelitve načrtovalca 60 dni po zaključeni javni razgrnitvi
izdelava predloga OPPN 
15 dni po sprejemu stališč
pridobitev mnenj NUP na predlog OPPN 
30 dni
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO
60 dni; se izvede v primeru, da bo potrebno izvesti postopek CPVO
uskladitev predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu
po prejemu mnenj NUP in odločbe po 46. členu ZVO
sprejem OPPN in objava OPPN v uradnem glasilu
po sprejemu akta na občinskem svetu
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti 
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Pobreška c. 20/II, 2000 Maribor
– Zavod za gozdove, OE Maribor, Tyrševa 15, 2000 Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor
– Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– Telekom Slovenije d.d., Titova c. 38, 2000 Maribor
– Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Pohorski bataljon 12, 2310 Slovenska Bistrica
– drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Na podlagi določil zakona, ki ureja varstvo okolja in postopek celovite presoje vplivov na okolje, se v postopek vključi tudi Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik: Vates d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica
– pripravljavec: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Izdelavo geodetskega načrta, vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna) in celotno izdelavo OPPN bo financiral pobudnik OPPN, Vates d.o.o., Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica.
8. člen 
Veljavnost in objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-4/2016-3-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. maja 2016
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost