Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2016 z dne 6. 6. 2016

Kazalo

1783. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke, stran 6123.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 20. člena Statuta Občine Ljubno (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Ljubno na 1. korenspondenčni seji dne 1. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu IPC Loke 
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo Spremembe in dopolnitve Lokacijskega načrta IPC Loke (Uradni list RS, št 117/05, 43/15 in 76/15 popr.; v nadaljevanju spremembe in dopolnitve).
2. člen 
Spremembe in dopolnitve odloka obsegajo tekstualno spremembo odloka in obsegajo spremembo gradbene linije objektov, ki zaradi lastništva enega lastnika združuje območje a1 z območjem b. Spremembe in dopolnitve LN IPC Loke ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju.
3. člen 
V 11. členu odloka se v drugem odstavku, črta tretji stavek in na koncu drugega odstavka doda:
»Dostop do čistilne naprave in ekološkega otoka je potrebno zagotoviti v prvi fazi po spremenjeni JP 721 561, ki poteka po nasipu Savinje in v drugi fazi z izgradnjo ceste »b1« do križišča s cesto »b« in v nadaljevanju proti severu do čistilne naprave in ekološkega otoka. Dostop po spremenjeni JP 721 561 se zagotovi v primeru združitve gradbenih linij območja a1 in b, ki sega na območje ceste b, pred pridobitvijo upravnega dovoljenja za poseg v prostor. Začasna in končna rešitev dostopa do čistilne naprave in eko otoka se določi s pogodbo pred pridobitvijo upravnega dovoljenja.«
4. člen 
V 28. členu odloka se v drugem odstavku doda nova tretja in četrta alineja, ki se glasita:
»– maksimalna gradbena linija opredeljena v grafičnih prilogah se spremeni: severna in južna gradbena linija območja b se podaljša do gradbene linije območja a1 ob pridobitvi soglasij tangiranih upravljalcev gospodarske javne infrastrukture. Najvišja točka novega objekta (sleme) združenega območja a1 in območja b ne sme presegati slemena že izgrajenih objektov območja a1.
– v območju ceste "b" poteka obstoječa elektro kabelska kanalizacija, katera bo po združitvi območij a1 in b, oziroma ukinitvi ceste "b" potekala pod predvidenimi objekti. V primeru gradnje le manjšega povezovalnega objekta na cesti "b" se predvidi gradnja brez prestavitve elektro kabelske kanalizacije skladno s pogoji Elektra Celje. V primeru gradnje objekta na večjem delu trase elektro kabelske kanalizacije, je potrebno predvideti nadomestno kabelsko kanalizacijo ob predvideni cesti "b1" od obstoječega jaška na parc. št. 953/4 do obstoječega jaška na parc. št. 1290/8, k.o. Savina, kar podrobneje opredeli Elektro Celje v projektnih pogojih. V fazi izdelave PGD in PZI projektne dokumentacije je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasje Elektra Celje.
– za vse morebitne prestavitve javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture v primeru združitve gradbenih linij območja a1 in b, se izdela PGD projekt in pridobi soglasje občine ter z njimi morajo soglašati tangirani nosilci urejanja prostora, kar zagotovi investitor posega.«
5. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-04/2016
Ljubno, dne 1. junija 2016
Župan 
Občine Ljubno 
Franjo Naraločnik l.r.

AAA Zlata odličnost