Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1841. Sklep o imenovanju druge namestnice predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1842. Ukazi o podelitvi odlikovanj častni znak svobode Republike Slovenije
1843. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1879. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam v Dolenji vasi za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

1880. Sklep o višini penalov za vsako začeto tono ekvivalenta ogljikovega dioksida za leto 2016
1881. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Dortmundu, v Zvezni republiki Nemčiji
1882. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Dortmundu, v Zvezni republiki Nemčiji
1883. Sklep o seznanitvi z zaprtjem Konzulata Ukrajine v Republiki Sloveniji s sedežem v Celju, na čelu s častnim konzulom
1884. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski šolski muzej

MINISTRSTVA

1844. Pravilnik o registraciji, označevanju, plovnosti ter listinah in knjigah vojaških zrakoplovov
1845. Pravilnik o nalogah transplantacijskih koordinatorjev
1846. Pravilnik o minimalnih pogojih za zaščito posameznih nelovnih površin pred škodo od divjadi
1847. Pravilnik o izvrševanju kazni zapora
1848. Sklep o izpolnitvi tehničnih pogojev za elektronsko pošiljanje potrdil in vpogled v register neposestnih zastavnih pravic
1849. Odločba o prenehanju ustanove Mat kultra – ustanova za širjenje kulture
1850. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi Ustanove Fundacije Rudi Šeligo

USTAVNO SODIŠČE

1851. Odločba o ugotovitvi, da je bil peti odstavek 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v delu, v katerem je določal, da imajo zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine, pravico zahtevati, naj se jim sredstva, ki jih imajo na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku šele po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo, v neskladju z Ustavo
1852. Odločba o ugotovitvi, da prvi, drugi in tretji odstavek 37.a člena Zakona o obrambi niso v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

1853. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic
1854. Sklep o spremembah Sklepa o izračunu stopnje posamezni banki lastnega proticikličnega kapitalskega blažilnika za banke in hranilnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1855. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1856. Poslovnik Sveta romske skupnosti Republike Slovenije

OBČINE

Brežice

1857. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje BRŽ 30 za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti

Cankova

1858. Odlok o rebalansu I. proračuna Občine Cankova za leto 2016

Kanal ob Soči

1859. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Kanal ob Soči
1860. Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne socialne pomoči v Občini Kanal ob Soči

Litija

1861. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Litija za programsko obdobje 2016–2020
1862. Pravilnik o spremembi Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
1863. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

1864. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Log-Dragomer

1865. Odlok o spremembi proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2016
1866. Spremembe in dopolnitve Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine za leto 2016

Medvode

1867. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Medvode za programsko obdobje 2015–2020
1868. Sklep o ukinitvi zaznambe grajenega javnega dobra lokalnega pomena
1869. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1870. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Metlika

1871. Sklep o sprejemu Elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Metlika

Postojna

1872. Odlok o dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Postojna

Puconci

1878. Odlok o rebalansu proračuna Občine Puconci št. 2/2016

Rečica ob Savinji

1873. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rečica ob Savinji za programsko obdobje 2015–2020

Slovenj Gradec

1874. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vzgojno-varstveni zavod Slovenj Gradec

Sveti Jurij v Slovenskih goricah

1875. Sklep o razpisu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah v 4. volilni enoti

Žalec

1876. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta PO 3/2

Žužemberk

1877. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Žužemberk SZ

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

26. Zakon o ratifikaciji Protokola o pristopu Črne gore k Severnoatlantski pogodbi (MPPMNSAP)

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti