Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016, Kazalo


MINISTRSTVA

1885. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o trženju semena žit
1886. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij

USTAVNO SODIŠČE

1887. Odločba o razveljavitvi sklepa Vrhovnega sodišča in sklepa Upravnega sodišča
1888. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Mariboru in sodbe Okrožnega sodišča v Murski Soboti

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1889. Sklep o obrazcu za izdajo potrdila o stanju na osebnem računu člana in obrazcu za predložitev potrdila o vplačilih športnega društva

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1890. Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj«

OBČINE

Borovnica

1891. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta za Liko Vrhnika d.d. v Borovnici

Brežice

1892. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Artiče jug, ART-09
1893. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje razpršene poselitve Velike Malence 2 – Ap 1143
1894. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice – SDOPN1
1895. Sklep o podaljšanju mandata Občinski volilni komisiji Občine Brežice
1896. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Brežice

Grad

1897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020
1898. Obvestilo o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z identifikacijsko številko pomoči

Kranj

1899. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Knez in kmetijskega gospodarstva Nastran

Log-Dragomer

1900. Obvezna razlaga četrtega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
1901. Obvezna razlaga devetega odstavka 53. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Metlika

1902. Pravilnik o oddaji prostorov na lokaciji Partizanski trg 4, Metlika v najem
1903. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Miren-Kostanjevica

1904. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica

Prebold

1905. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

Rečica ob Savinji

1906. Poslovnik Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji
1907. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora in članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
1908. Sklep o dopolnitvi Sklepa o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti in plačilu rezervacij v vrtcu

Sevnica

1909. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
1910. Odlok o občinskih taksah in drugih prihodkih iz naslova uporabe javnih površin ter drugih nepremičnin v lasti Občine Sevnica (uradno prečiščeno besedilo – UPB2)
1911. Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica
1912. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1913. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Slovenj Gradec

1914. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«

Sveti Tomaž

1915. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Škocjan

1916. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šmarje pri Jelšah

1917. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi
1918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske Mestinje PC

Turnišče

1919. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Turnišče

POPRAVKI

1920. Popravek razpisa nadomestnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bizeljsko

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike
AAA Zlata odličnost