Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1918. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske Mestinje PC, stran 6469.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07 in njegovih sprememb in dopolnitev) in 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 35/10, 59/15) je župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev stanovanjske soseske Mestinje PC 
1. člen 
(splošno) 
S sklepom se prične postopek priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta za SZ del naselja Mestinje, kot širitev naselja za potrebe stanovanjske gradnje (v nadaljevanju: OPPN). Opredelijo se vsebina, obseg in faze izdelave OPPN.
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN) 
Predmet izdelave OPPN je določitev izvedbenih urbanističnih pogojev za gradnjo stanovanjskih objektov, infrastrukture in drugih objektov, namenjenih ureditvi na predmetnem območju.
Območje OPPN predstavlja nepozidana stavbna zemljišča na severozahodnem območju obstoječe pozidave naselja Mestinje. Obravnavano območje z zahodne in severne strani obdajata občinski kategorizirani cesti, na vzhodni strani pa je območje mešanih dejavnosti (poslovno-proizvodna cona). V skladu s prostorskimi planskimi akti občine so obravnavane površine opredeljene kot območje, kjer je dovoljena gradnja individualnih eno- in dvostanovanjskih objektov (SE), delno območje zelenih površin (ZS) in del MP(SE), kot območje storitvenih, proizvodnih in trgovskih dejavnosti ter območje eno- in dvostanovanjskih stavb. Zaradi večjega območja in kasnejše lažje izvedbe gradenj, se je občina odločila za izdelavo OPPN.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 88/04 in 118/04) in Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 87/10 – strateški del OPN). Območje, kjer se predvideva izdelava OPPN, je trenutno nezazidano stavbno zemljišče in meri skupaj cca 22.500,00 m2.
3. člen 
(območje OPPN) 
Predmetni OPPN obsega območje parcelnih številk katastrske občine Pijovci: *334, 110/3, 143, 238/4, 215/6, 110/6, 1553/8, 238/2, 216/6, 144, 194, 147/10, 179/26, 192/3, 179/36 – del, 215/7, 179/25, 179/20, 110/5, 216/5, *291, 110/7, 1550/1, 145, 192/2, 195/3, 195/4, 195/5, 187/2 – del.
Sestavni del tega OPPN so lahko tudi zemljišča izven območja OPPN, kolikor bi se naknadno izkazal interes lastnikov zemljišč v neposredni bližini, oziroma bi se izkazalo, da so neposredno potrebna za priključevanje na omrežje javnih cest in izvedbo komunalnih priključkov in naprav gospodarske javne infrastrukture, potrebnih za komunalno opremljanje območja.
Predmet izdelave OPPN so:
– ureditev celotnega območja, kot zaključena celota,
– usklajeno vklapljanje nove stanovanjske pozidave v okolje,
– uskladitev predvidene pozidave in infrastrukture z obstoječo v neposredni bližini,
– ureditev infrastrukture, dostopov, cestnih povezav, prostih površin,
– zaključeno ureditev zelenih površin.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt. Strokovne rešitve prostorskega akta bodo pridobljene na osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki temeljijo na:
– povzetkih in usmeritvah obstoječe veljavne prostorske dokumentacije,
– prikazu stanja prostora,
– zahtevah in usmeritvah veljavnih PIA Občine Šmarje pri Jelšah,
– pridobljenih smernicah nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlagah,
– idejni zasnovi prostorske ureditve območja na podlagi programskih izhodišč pobudnika,
– geografskih izhodiščih zatečenega stanja na terenu.
Kolikor se v postopku priprave OPPN, na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora ali drugih razlogov ugotovi, da je utemeljeno potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se te pripravijo med postopkom izdelave OPPN.
Za območje OPPN mora pobudnik pridobiti osnovni geodetski elaborat. Po potrebi se za izdelavo OPPN izdelajo dodatne geodetske izmere, izdelane v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Izbrani načrtovalec OPPN izdela ali koordinira izdelavo vseh strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za svoja področja in drugi udeleženci pri pripravi predmetnega OPPN.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje.
OPPN se izdela v digitalni obliki in analogni obliki.
5. člen 
(roki izdelave OPPN) 
Za pripravo OPPN so opredeljeni naslednji okvirni roki:
opravila v postopku
akterji
roki
Objava Sklepa župana o pripravi
občina
Junij 2016
Izdelava geodetskega načrta
občina
Junij 2016
Izdelava osnutka OPPN
načrtovalec 
30 dni od pridobitve geodetskega načrta in objave sklepa o pripravi OPPN
Pridob. smernic – 30 dni in usklajevanje
NUP / načrtovalec
30 dni
*Izdelava OP
60 dni 
Dopolnitev osnutka OPPN
načrtovalec
30 dni od pridobitve vseh smernic in *OP
Javna razgrnitev OPPN- 30 dni (*in OP) in javna obravnava
občina / načrtovalec
30 dni
Priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave
občina/načrtovalec
14 dni po javni razgrnitvi
Izdelava predloga OPPN
načrtovalec
20 dni od sprejema stališč do pripomb
Pridobivanje mnenj k predl. OPPN- 30 dni
načrtovalec / nosilci urej. prostora
30 dni po pripravi predloga OPPN
Izdelava usklajenega predloga OPPN
načrtovalec
14 dni po pridobitvi vseh mnenj NUP
Obravnava in sprejem OPPN na OS
občina
Objava v uradnem glasilu
občina
Izdelava končnega elaborata OPPN (po objavi v uradnem glasilu)
načrtovalec
15 dni od sprejema na OS
* v primeru pridobitve odločbe Ministrstva za okolje in prostor, ki izkazuje potrebo po izdelavi okoljskega poročila (OP)
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
V postopek priprave OPPN bodo vključeni naslednji nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Mariborska 88, 3000 Celje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za CPVO, Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, 3000 Celje,
– Telekom Slovenije d.d., Lava 1, 3000 Celje,
– OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina,
– Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazala potreba po vključitvi.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN) 
Sredstva za izdelavo geodetskega načrta, strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebno izdelati), so zagotovljena v proračunu Občine Šmarje pri Jelšah.
8. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2016
Šmarje pri Jelšah, dne 15. junija 2016
Župan 
Občine Šmarje pri Jelšah 
Stanislav Šket l.r.

AAA Zlata odličnost