Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1904. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica, stran 6439.

  
Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 19. redni seji dne 2. 6. 2016 sprejel:
O D L O K 
o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(predmet odloka) 
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so določene v programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: program opremljanja) in je na vpogled na sedežu občine.
(2) Program opremljanja vsebuje naslednje podlage za odmero komunalnega prispevka:
– obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
– skupne in obračunske stroške po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere parcele in na enoto mere neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah opreme in obračunskih območjih,
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka, kot so: razmerje med deležem parcele in deležem neto tlorisne površine, faktor dejavnosti,
– olajšave in oprostitve za določene kategorije objektov in
– način plačila komunalnega prispevka.
2. člen 
(predmet komunalnega prispevka) 
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti na območju Občine Miren - Kostanjevica, ki:
– se bodo prvič opremljali z vodovodnim omrežjem, kanalizacijskim omrežjem in/ali omrežjem cest,
– se jim povečuje neto tlorisna površina,
– se jim spreminja namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
3. člen 
(pomen pojmov) 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
a) Komunalna oprema je po tem odloku:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
b) Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme.
c) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki objekt na novo priključuje na komunalno opremo, ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
d) Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
e) Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.
f) Za parcelo po tem odloku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt oziroma je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo po tem odloku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
g) Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po SIST ISO 9836. Kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju se štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah. Te se za predvidene objekte izračunajo na podlagi prostorskega akta občine.
h) Stavbno zemljišče je zemljiška parcela oziroma več zemljiških parcel ali njihovih delov na katerih je zgrajen objekt, oziroma zemljiška parcela, ki je z občinskim prostorskim načrtom namenjena za graditev objektov.
i) Stavbišče objekta je navpična projekcija preseka stavbe z zemljiščem na ravnino.
4. člen 
(pomen pojmov in kratic) 
V tem odloku uporabljene kratice imajo naslednji pomen:
KPij
znesek komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju
Aparcela
površina parcele
Atlorisna
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836
Dp
delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka
Dt
delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka
Kdejavnost
faktor dejavnosti
Cpij
obračunski stroški, preračunani na m2 parcele na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
Ctij
obračunski stroški, preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta na obračunskem območju za posamezno vrsto komunalne opreme
i
posamezna vrsta komunalne opreme
j
posamezno obračunsko območje
5. člen 
(obračunsko območje) 
(1) Območja opremljanja s posamezno komunalno opremo so prikazana v kartografskem delu programa opremljanja:
Karta 1 – vodovodno omrežje – pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno vodovodno omrežje;
Karta 2 – kanalizacijsko omrežje – pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje;
Karta 3 – cestno omrežje – pregledna karta obračunskega območja za primarno in sekundarno cestno omrežje.
(2) Obračunska območja posamezne komunalne opreme, navedena v prvem odstavku tega člena, so podrobneje prikazana na kartah, ki so sestavni del kartografskega dela programa opremljanja.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena, se komunalni prispevek odmeri od dejanske opremljenosti objekta s posamezno vrsto komunalne opreme. Šteje se, da je stavbno zemljišče opremljeno s tisto vrsto komunalne opreme, na katero je mogoče izvesti priključke, in s tisto, ki jo je mogoče uporabljati v obračunskem območju, v katerem se nahaja zemljišče zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.
6. člen 
(merila za odmero komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se odmeri z upoštevanjem naslednjih meril:
– površina stavbnega zemljišča,
– neto tlorisna površina objekta,
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo,
– namembnost objekta in
– izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo.
7. člen 
(površina parcele) 
(1) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva površina parcele.
(2) Površina parcele se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta oziroma iz veljavnih prostorskih aktov Občine Miren - Kostanjevica.
(3) V primerih, ko parcela objekta ni določena, se parcela za odmero komunalnega prispevka določi kot stavbišče objekta, ki se pomnoži s faktorjem 1,5.
8. člen 
(neto tlorisna površina objekta) 
(1) Neto tlorisna površina objekta je vsota vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836. Podatek se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja ali iz zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta.
(2) Če podatka o neto tlorisni površini objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjega odstavka, se le-tega pridobi iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije oziroma razpoložljive dokumentacije.
(3) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisne površine objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
9. člen 
(razmerje med deležem parcele in neto tlorisne površine objekta) 
Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
10. člen 
(dejanska opremljenost objekta s komunalno opremo) 
Če pristojni organ občine ne odloči drugače, velja:
(1) Vsak obstoječi ali predvideni objekt je opremljen s primarnim in sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja to razvidno oziroma če upravljavec posameznega voda izda soglasje za priklop na omrežje. Če mora zavezanec za priklop svojega objekta zgraditi ali izboljšati del javnega kanalizacijskega in/ali vodovodnega omrežja, objekt ni opremljen s sekundarnim kanalizacijskim in/ali vodovodnim omrežjem.
(2) Vsak obstoječi ali predvideni objekt, za katerega se lahko odmeri komunalni prispevek, je opremljen s primarnim in sekundarnim cestnim omrežjem. Izjema so primeri, ko mora investitor za pridobitev gradbenega dovoljenja zgraditi ali izboljšati del javnega cestnega omrežja, kar se šteje, kot da objekt ni opremljen s sekundarnim cestnim omrežjem.
(3) Za izboljšanje javnega omrežja se štejejo vsa dela, ki jih je treba izvesti na javnem vodovodnem, kanalizacijskem ali cestnem omrežju na zahtevo upravljalca z namenom omogočitve priključitve objekta na obstoječe omrežje oziroma uporabo komunalne opreme. Za izboljšanje se ne štejejo dela na individualnem priključku objekta.
11. člen 
(faktor dejavnosti) 
Faktor dejavnosti za vse vrste objektov je 1,00.
12. člen 
(skupni in obračunski stroški) 
Prikaz skupnih stroškov (Ss) in obračunskih stroškov (Os) obstoječe komunalne opreme je razviden iz preglednice 2.
Preglednica 2: Prikaz skupnih in obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme 
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Skupni stroški v EUR
Obračunski stroški v EUR
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
5.002.799
4.482.890
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
3.667.564
3.350.445
Kanalizacija
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
3.910.042
1.981.624
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
7.911.835
3.931.705
Ceste
C1 – primarno cestno omrežje
13.201.150
10.001.598
C2 – sekundarno cestno omrežje
10.813.716
8.598.300
13. člen 
(stroški opremljanja na enoto parcele in enoto neto tlorisne površine objekta) 
Stroški opremljanja m2 parcele in neto tlorisne površine objektov se obračunajo z upoštevanjem preglednice 3, pri čemer se za določitev posameznega območja opremljanja s posamezno komunalno opremo smiselno upoštevajo določila 10. člena tega odloka in grafične priloge programa opremljanja.
Preglednica 3: Določitev Cpij in Ctij za posamezno vrsto komunalne opreme
Komunalna oprema
Obračunsko območje
Cp (v EUR/m2)
Ct (v EUR/m2)
Vodovod
V1 – primarno vodovodno omrežje
2,13
7,48
V2 – sekundarno vodovodno omrežje
1,59
5,59
Kanalizacija
K1 – primarno kanalizacijsko omrežje
2,81
7,55
K2 – sekundarno kanalizacijsko omrežje
5,58
14,99
Ceste
C1 – primarno cestno omrežje
4,70
16,67
C2 – sekundarno cestno omrežje
4,04
14,33
14. člen 
(indeksiranje stroškov opremljanja) 
(1) Stroški opremljanja m2 parcele (Cpij) in stroški opremljanja m2 neto tlorisne površine objekta (Ctij) s posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(2) Indeksiranje stroškov opremljanja na enoto mere se izvede na naslednji način:
Cpij = Cpij iz 13. člena odloka x faktor indeksacije
 
oziroma 
 
Ctij = Ctij iz 13. člena odloka x faktor indeksacije
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
15. člen 
(izračun komunalnega prispevka) 
Komunalni prispevek se izračuna tako, da se na podlagi obračunskih območij ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme. Za vsako posamezno vrsto komunalne opreme posebej se izračuna komunalni prispevek, pri čemer se uporabi naslednja formula za izračun:
KPij = Aparcela × Cpij × Dp + Kdejavnost × Atlorisna × Ctij × Dt
16. člen 
(izračun celotnega komunalnega prispevka) 
(1) Skupni komunalni prispevek se izračuna kot vsota vseh komunalnih prispevkov za posamezne vrste komunalne opreme na naslednji način:
KP = Σ KPij
(2) Seštevek zneskov je komunalni prispevek, ki se ga odmeri zavezancu.
17. člen 
(Posebni primeri obračuna komunalnega prispevka) 
(1) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta ali spremembe obstoječega objekta (nadzidave, dozidave, rekonstrukcije ipd.) se za izračun komunalnega prispevka upošteva razliko med novim in starim stanjem objekta. Kolikor je vrednost pozitivna, se za objekt obračuna komunalni prispevek, v nasprotnem primeru pa se izda odločba z navedbo, da je komunalni prispevek že poravnan, razlike pa se ne vrača.
Odmera komunalnega prispevka se izvrši po naslednji formuli:
KPi = KPnovo stanje objekta – KPstaro stanje objekta
(2) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna enako kot za novogradnjo.
(3) Če o plačilu komunalnega prispevka dokumentacija ne obstaja, se šteje, da so lastniki vseh zgradb, zgrajenih pred letom 1967 in vseh zgradb, ki jim je bilo gradbeno dovoljenje izdano do uveljavitve tega odloka, plačali komunalni prispevek za vso infrastrukturo, zgrajeno na lokaciji, na katero je objekt že bil priključen ob uveljavitvi tega odloka. Za vso javno infrastrukturo, na katero se objekt priključuje na novo, zavezanec plača komunalni prispevek po veljavnem odloku.
(4) V primeru gradnje novega objekta na parceli že obstoječega objekta, se že poravnane obveznosti iz naslova obračuna komunalnega prispevka za parcelo obstoječega objekta ali njen del pri izračunu novega komunalnega prispevka upoštevajo. Breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka je na strani investitorja.
(5) V primeru gradnje novega objekta na mestu prej odstranjenega obstoječega objekta je breme dokazovanja že plačanih obveznosti iz naslova komunalnega prispevka na strani investitorja. Investitor mora ob tem tudi predložiti projekt za odstranitev starega objekta. Ta je lahko sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) novega objekta, v nasprotnem primeru (da ga investitor predloži kot samostojen dokument) pa mora investitor projektu za odstranitev objekta predložiti tudi gradbeno dovoljenje za odstranitev objekta.
(6) Komunalni prispevek za novozgrajeno komunalno opremo se lahko na območju, kjer je bila taka investicija izvedena oziroma se izvaja, odmeri na podlagi posebnega programa opremljanja, ki je bil sprejet samo za to komunalno opremo in samo za to območje in na njem temelječega odloka, ki opredeljuje skupne in obračunske stroške ter ostale parametre, potrebne za odmero.
IV. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
18. člen 
(odmera komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek odmeri pristojni organ občine z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
(2) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne na zahtevo zavezanca iz prejšnjega odstavka, mora biti zahtevi priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča se lahko za vhodne podatke uporabi tudi uradne evidence Geodetske uprave Republike Slovenije.
(3) Če se postopek odmere komunalnega prispevka začne po uradni dolžnosti, potem ko občina od upravne enote prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora biti obvestilu upravne enote priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je potreben za odmero komunalnega prispevka.
19. člen 
(izdaja odločbe o odmeri) 
(1) Rok za izdajo odločbe je 15 dni po prejemu popolne vloge.
(2) Zoper odločbo o odmeri komunalnega prispevka je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
20. člen 
(pogodbena razmerja med investitorjem in občino) 
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. S pogodbo se določi tudi rok za priključitev objekta na komunalno opremo.
(2) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh pogodbenih strank.
21. člen 
(plačilo komunalnega prispevka) 
(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka mora plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe, razen če ni med občino in zavezancem sklenjena pogodba oziroma dogovor o medsebojnih razmerjih, v kateri je navedeno drugače. V tem primeru se podrobnosti glede plačila navedejo na odločbi.
(2) Komunalni prispevek se lahko v primeru priklopa obstoječega objekta na novo vrsto komunalne opreme odmeri kot obročno plačilo v največ 12 mesečnih obrokih, vendar mora zavezanec za plačilo še pred pravnomočnostjo izdane odločbe podati na občino pisno prošnjo z navedbo števila obrokov oziroma navedeno označiti na vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Pogoje obročnega odplačevanja določi občina v skladu z Navodilom o načinih zavarovanja in obrestovanja odloka plačila dolga dolžnika do države oziroma občine. Izjemoma lahko način plačila tudi odstopa od navedenega, vkolikor župan izda ustrezen sklep. V vsakem primeru pa občina sklene z zavezancem pogodbo oziroma dogovor o medsebojnih razmerjih.
(3) Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pri pristojnem organu upravne enote pa ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila komunalnega prispevka v nerevaloriziranem znesku. Vračilo plačanega komunalnega prispevka se na vlogo zavezanca izvede v roku 30 dni. Zavezanec mora k vlogi priložiti ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da ni vložil vloge za izdajo gradbenega dovoljenja ali da mu gradbeno dovoljenje ni bilo izdano ali da mu je gradbeno dovoljenje prenehalo veljati, vendar le v primeru, če si pristojni organ občine tega dokazila ne more pridobiti sam po uradni dolžnosti.
22. člen 
(stroški priključevanja) 
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Stroški izvedbe priključkov niso predmet odmere komunalnega prispevka in v celoti bremenijo investitorja.
V. OPROSTITVE IN OLAJŠAVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
23. člen 
(oprostitve in olajšave plačila komunalnega prispevka) 
(1) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo gospodarske javne infrastrukture.
(2) Plačilo komunalnega prispevka se v celoti oprosti za gradnjo vseh vrst nestanovanjskih stavb (oznaka 12 v klasifikaciji CC-SI) in gradbenih inženirskih objektov (oznaka 2 v klasifikaciji CC-SI). Občina oproščena sredstva v enaki višini nadomesti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.
(3) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je vlagal lastna sredstva v izgradnjo lokalne javne komunalne opreme na območju Občine Miren - Kostanjevica, lahko ob predložitvi ustreznega dokazila, iz katerega je razvidna vrednost in vsebina preteklih vlaganj, uveljavlja znižanje komunalnega prispevka za lokalno javno komunalno opremo, na katero se vložek nanaša, do višine svojega vložka.
(4) Dokazila iz tretjega člena tega odloka so prenosljiva samo med dediči prvega dednega reda, se jih lahko uveljavlja samo enkrat in se upoštevajo samo za tista pretekla vlaganja, ki so bila izvedena v obdobju do največ 15 let od dneva vloge za odmero komunalnega prispevka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
24. člen 
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka) 
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
25. člen 
(veljavnost sprejetih odlokov o programih opremljanja) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 12/10 in 75/15).
26. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016-1
Miren, dne 2. junija 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost