Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1911. Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica, stran 6464.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 15. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S tem pravilnikom se določi vrsta in višina štipendij ter postopek in merila za podelitev štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica.
2. člen 
(namen štipendiranja) 
(1) Občina Sevnica dodeljujejo štipendije za deficitarne poklice za izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja sprejete s strani Vlade Republike Slovenije. Štipendije se dodeljujejo posameznikom z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tistih področij izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja.
(2) Štipendije se podeljujejo za eno šolsko leto za obdobje enega leta.
(3) Štipenditor po tem pravilniku je Občina Sevnica, ki za razpisane štipendije zagotavlja sredstva v proračunu občine.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
3. člen 
(splošni pogoji) 
(1) Za štipendije za deficitarne poklice v Občini Sevnica zaprosi posameznik, ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– ima stalno prebivališče na območju Občine Sevnica,
– se bo izobraževal na področjih iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika,
– ima status na izobraževalnem programu, opredeljenem v Politiki štipendiranja in javnem razpisu,
– ni v delovnem razmerju, ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti, ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu oziroma ni poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda,
– hkrati ne prejema kadrovske štipendije, štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije ter druge občinske štipendije,
– se ne vpisuje ponovno v isti letnik,
– bo na izobraževalnem programu, za katerega štipendiranje se prijavlja, pridobil višjo raven izobrazbe od že pridobljene.
(2) Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.
4. člen 
(posebni pogoji za štipendijo za deficitarne poklice) 
Občina Sevnica pri objavi javnega razpisa lahko določi naslednje posebne pogoje, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za pridobitev štipendije za deficitarne poklice:
– raven oziroma stopnja izobraževanja,
– področje ali smer izobraževanja,
– letnik izobraževanja,
– uspeh oziroma povprečna ocena.
III. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IN IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA 
5. člen 
(dodeljevanje štipendij) 
(1) Štipendije se podeljujejo na podlagi javnega razpisa za posamezno študijsko leto.
(2) Občina Sevnica dodeljuje štipendije za deficitarne poklice v okviru proračunskih možnosti v skladu z merili in kriteriji, opredeljenimi v tem pravilniku in javnemu razpisu.
(3) Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor so za ta namen v proračunu Občine Sevnica zagotovljena sredstva.
(4) Število štipendij in višino sredstev, namenjenih za štipendiranje po tem pravilniku, se za vsako leto opredeli v okviru sprejemanja proračuna.
6. člen 
(komisija) 
(1) Postopek javnega razpisa, strokovno presojo in ocenjevanje vlog za štipendije za deficitarne poklice, v skladu s tem pravilnikom in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna, opravi tričlanska komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo s sklepom imenuje župan Občine Sevnica.
(2) Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh njenih članov. Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
(3) Naloge komisije so:
– priprava nabora deficitarnih področij in ravni izobrazbe opredeljenih v Politiki štipendiranja ter določitev posebnih pogojev javnega razpisa,
– obravnava vloge in priprava seznama štipendistov in višine štipendije za posameznega kandidata,
– podaja mnenja na pritožbe vlagateljev, ki so vložili pritožbo v postopku javnega razpisa,
– priprava predloga o prenehanju pravice do štipendije posameznemu štipendistu in
– priprava predloga odločitve o prošnjah za odložitev vračila štipendij, o obročnem vračilu štipendij in oprostitvi vračila štipendij.
(4) Strokovne in administrativno tehnične naloge, ki izhajajo iz tega pravilnika, opravlja občinska uprava občine, pri čemer upošteva navodila in predloge komisije.
7. člen 
(objava javnega razpisa in oddaja prijave) 
(1) Besedilo javnega razpisa se objavi na spletni strani Občine Sevnica, povzetek razpisa pa tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Rok za oddajo prijave za pridobitev štipendije je najmanj 30 dni od dneva javne objave.
(3) Vlagatelji svoje vloge oddajo na enotnih obrazcih, ki so sestavni del javnega razpisa.
8. člen 
(obravnava vlog javnega razpisa) 
(1) Prijave, ki so prispele v roku, obravnava komisija, ki pripravi predlog za izbor.
(2) Če komisija ugotovi, da je potrebno prijavo dopolniti, po zaključku zbiranja prijav, obvesti vlagatelja o pomanjkljivostih in ga pozove, da prijavo dopolni v 8 dneh. Če prosilec v tem roku prijave na dopolni, se prijava zavrže.
(3) O dodelitvi sredstev vlagateljem po tem pravilniku na predlog komisije odloča pooblaščena oseba.
(4) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelj vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(5) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom štipendije se uredijo s pogodbo.
9. člen 
(sklepanje pogodb) 
Sklepanje pogodb z izbranimi štipendisti se opravi v petnajstih dneh od dokončnosti odločbe o izboru. Če kateri do štipendistov v roku petnajstih dni od vročitve pogodbe le-te ne podpiše, se šteje, da odstopa od pogodbe.
IV. MERILA ZA DODELITEV ŠTIPENDIJ IN DOLOČANJE NJIHOVE VIŠINE 
10. člen 
(merila za dodelitev štipendij) 
(1) Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega pravilnika in javnega razpisa izbrani po naslednjem merilu: višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku.
(2) Če ima več vlagateljev enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku in skupna višina štipendij za te vlagatelje presega zastavljen cilj javnega razpisa, se štipendija podeli tudi vsem vlagateljem v skupini z enako povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole oziroma predhodnem zaključenem letniku, s tem da se višina štipendija sorazmerno zmanjša glede na razpisana sredstva vsem prejemnikom.
(3) Če prejete vloge vlagateljev, ki izpolnjujejo pogoje, ne presegajo zastavljenega cilja javnega razpisa vrednosti razpisanih sredstev, se vloge vlagateljev ne razvrščajo po merilih, štipendija pa se dodeli vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje.
(4) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje štipendij za deficitarne poklice ter zahtevana dokumentacija po tem pravilniku se podrobneje določijo v javnem razpisu.
11. člen 
(višina in izplačevanje štipendije) 
(1) Višina mesečne štipendije znaša 80 EUR.
(2) Štipendija se izplačuje mesečno za 12 mesecev v šolskem letu.
V. IZVAJANJE FINANCIRANJA 
12. člen 
(sestavine pogodbe) 
(2) Obvezne sestavine pogodbe so:
– določitev pogodbenih strank,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– transakcijski računa štipendista ali prejemnika sredstev,
– rok in način izplačila sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev,
– primeri prenehanja pogodbe,
– sankcije zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določb in nenamenske porabe dodeljenih sredstev,
– drugo, kar sledi iz narave dodeljenih sredstev, načina porabe sredstev ter pravic in obveznosti štipendista.
13. člen 
(obveznosti štipendista) 
(1) Štipendist je v času trajanja pogodbe dolžan štipenditorju v roku 8 dni od nastanka spremembe, ki bi lahko vplivala na štipendijsko razmerje, oziroma od takrat, ko je zanjo izvedel, sporočiti vsako spremembo, zlasti pa:
– prekinitev ali zaključek izobraževanja,
– spremembo vrste in področje izobraževanja,
– sklenitev pogodbe o zaposlitvi oziroma začetek opravljanja samostojne registrirane dejavnosti,
– spremembo stalnega prebivališča,
– nastop starševskega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
– neizpolnjenih šolskih obveznosti zaradi višje sile,
– opravičljive zdravstvene razloge,
– ter druge okoliščine, ki se nanašajo na štipendijsko razmerje oziroma zaradi katerih štipendist ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku.
(2) Neizpolnjevanje obveznosti obveščanja iz prejšnjega odstavka tega člena s strani štipendista je sankcionirano s prekinitvijo pogodbe, in sicer od trenutka dalje, ko so nastale spremembe.
(3) Komisija za štipendiranje v primeru sprememb, ki vplivajo na štipendijsko razmerje, ponovno odloči o štipendiji, na podlagi spremenjenih okoliščin.
14. člen 
(dokazilo o izpolnitvi pogodbenih obveznosti) 
Štipendist mora predložiti dokazila o izpolnitvi pogodbenih obveznosti.
15. člen 
(izguba pravice do štipendije) 
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka, določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejete zneske štipendije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
– ne izpolnjuje več pogojev za pridobitev štipendije po tem pravilniku,
– po svoji volji ali krivdi v času prejemanja štipendije prekine izobraževanje,
– spremeni smer izobraževanja, brez soglasja štipenditorja,
– pridobi štipendijo na podlagi posredovanja neresničnih podatkov ali
– sklene pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrovske štipendije).
16. člen 
(vrnitev že izplačanih zneskov) 
Če štipendist ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, ima Občina Sevnica pravico zahtevati vrnitev že izplačanih zneskov.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
17. člen 
(subsidiarna uporaba določil Zakona o štipendiranju) 
Za področja, ki niso urejena s tem pravilnikom, se subsidiarno uporabljajo določila Zakona o štipendiranju.
18. člen 
(veljavnost pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-0012/2016
Sevnica, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost