Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

27. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, stran 269.

  
Na podlagi šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o ratifikaciji Sporazuma o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike 
1. člen 
Ratificira se Sporazum o vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike, sklenjen 8. aprila 2016 v Washingtonu.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
O VZAJEMNOSTI PRI JAVNIH NAROČILIH NA PODROČJU OBRAMBE MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
KRATKI NASLOV: SLOVENSKO-AMERIŠKI SPORAZUM O VZAJEMNOSTI PRI JAVNIH NAROČILIH NA PODROČJU OBRAMBE 
PREAMBULA 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike, v nadaljevanju »pogodbenici«, sta se
OB UPOŠTEVANJU partnerstva v Organizaciji severnoatlantske pogodbe;
V ŽELJI spodbujati cilje racionalizacije, standardizacije, povezljivosti in vzajemne logistične podpore v vseh odnosih na področju obrambe;
V ŽELJI razvijati in krepiti obstoječe medsebojne prijateljske odnose;
V PRIZADEVANJU doseči in vzdrževati poštene in pravične priložnosti za industrijo obeh držav, ko gre za sodelovanje pri javnem naročanju druge države na področju obrambe;
V ŽELJI spodbujati in krepiti industrijske temelje vsake države;
V ŽELJI spodbujati izmenjavo obrambne tehnologije skladno s svojimi nacionalnimi politikami;
V ŽELJI stroškovno učinkovito in racionalno uporabljati sredstva, namenjena obrambi, in
V ŽELJI odstraniti diskriminatorne ovire pri javnih naročilih za blago in storitve, ki ga proizvedejo oziroma jih izvajajo industrijska podjetja v drugi državi, v obsegu, ki je vzajemno koristen in skladen z nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami in mednarodnimi obveznostmi,
dogovorili o:
I. člen 
Področje uporabe 
1. Ta sporazum zajema pridobivanje obrambnih zmogljivosti Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Ministrstva za obrambo Združenih držav Amerike z:
a) raziskavami in razvojem,
b) naročanjem blaga, vključno z obrambno opremo, in
c) naročanjem storitev, povezanih z obrambno opremo.
2. Ta sporazum ne zajema:
a) gradnje ali
b) gradbenega materiala, nabavljenega na podlagi gradbenih pogodb.
II. člen 
Načela za urejanje sodelovanja pri vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe 
1. Vsaka pogodbenica priznava in pričakuje, da druga pogodbenica uporablja smotrne postopke pri opredeljevanju potreb, zbiranju ponudb ter naročanju in izvajanju pogodb kakor tudi da ti postopki olajšajo izvajanje, zagotavljajo preglednost in celovitost javnega naročanja. Vsaka pogodbenica zagotovi, da so njeni postopki skladni s postopki naročanja iz V. člena (Postopki oddaje javnih naročil) tega sporazuma.
2. Vsaka pogodbenica sprejema obveznosti iz tega sporazuma z razumevanjem, da bo deležna vzajemne obravnave druge pogodbenice.
3. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami in mednarodnimi obveznostmi naklonjeno obravnava vsa zaprosila druge pogodbenice za sodelovanje pri raziskavah in razvoju obrambnih zmogljivosti, proizvodnji, javnih naročilih in logistični podpori.
4. Vsaka pogodbenica v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami in mednarodnimi obveznostmi:
4.1 olajša javna naročila na področju obrambe za doseganje dolgoročnega enakopravnega ravnotežja nabav, upoštevajoč zmogljivosti svoje obrambne industrije ter raziskovalne in razvojne temelje; 
4.2 odstrani ovire za naročanje in soproizvodnjo blaga, ki ga je proizvedla druga pogodbenica, ali storitev, ki so jih opravili viri (v nadaljevanju »industrijska podjetja«) s sedežem v drugi državi. To vključuje tako obravnavo industrijskih podjetij iz druge države, ki ni manj ugodna od tiste, ki se zagotavlja domačim industrijskim podjetjem. Ko industrijsko podjetje druge države predloži ponudbo, ki je ugodnejša in ustreznejša, se pogodbenici kljub veljavnosti kakršne koli zahteve za nakup domačih proizvodov odpovesta zahtevam za nakup teh proizvodov; 
4.3 uporablja postopke naročanja, ki omogočajo vsem odgovornim industrijskim podjetjem v obeh državah, da konkurirajo za javna naročila, ki jih zajema ta sporazum; 
4.4 v skladu s politikami in merili posameznih naročnikov celovito obravnava vsa odgovorna industrijska podjetja v Republiki Sloveniji in Združenih državah. Ponudbe morajo izpolnjevati zahteve glede izvedbe, kakovosti, dobave in stroškov. Kadar morajo potencialni ponudniki oziroma njihovi izdelki izpolnjevati kvalifikacijske pogoje, da bi bili upravičeni do dodelitve javnega naročila, pogodbenica, ki razpisuje javno naročilo, v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in svojimi mednarodnimi obveznostmi v celoti upošteva prijave industrijskih podjetij druge države za priznanje kvalifikacije; 
4.5 zagotavlja informacije v zvezi z zahtevami in predlaganimi javnimi naročili v skladu s V. členom (Postopki oddaje javnih naročil) tega sporazuma, da se industrijskim podjetjem v drugi državi zagotovi dovolj časa, da se izkažejo kot ustrezni ponudniki, če je to potrebno, in predložijo ponudbo; 
4.6 obvesti industrijska podjetja, ki želijo sodelovati pri javnih naročilih po tem sporazumu, o omejitvah glede tehničnih podatkov in obrambnih predmetov (obrambni izdelki in storitve), ki so dani na uporabo drugi pogodbenici. Taki tehnični podatki in obrambni predmeti, ki jih daje na razpolago pogodbenica, ki objavi javni razpis, se uporabljajo samo za konkuriranje na razpisu ali izvajanje javnih naročil na področju obrambe, ki jih zajema ta sporazum, ne pa za drug namen, razen če to pisno odobrijo tisti, ki imajo oziroma nadzirajo lastninske pravice ali pa zagotavljajo tehnične podatke oziroma obrambne predmete;
4.7 v celoti zaščiti lastninske pravice in katere koli prednostne, zaščitene ali tajne podatke ali informacije oziroma podatke ali informacije v zvezi z nadzorom nad izvozom. Taki podatki, blago ali storitve niso v nobenem primeru preneseni tretjim državam oziroma nobenemu drugemu prevzemniku brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice izvora; 
4.8 izmenjuje informacije o veljavnih zakonih, podzakonskih aktih, političnih smernicah in upravnih postopkih; 
4.9 letno izmenja statistične podatke o skupni denarni vrednosti obrambnih javnih naročil, dodeljenih industrijskim podjetjem v drugi državi v predhodnem letu. Letni pregled se opravi na podlagi skupnega dogovora; 
4.10 za izvajanje tega sporazuma zagotavljala ustrezne politične smernice in upravne postopke v okviru svojih zadevnih obrambnih organizacij. 
5. Ta sporazum nima namena oziroma ne daje nobenega pooblastila za odobritev izvoza obrambnih predmetov (obrambni izdelki ali obrambne storitve), vključno s tehničnimi podatki, ki jih nadzoruje ena ali druga pogodbenica v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi o nadzoru nad izvozom. Poleg tega mora biti vsak izvoz, ki ga urejajo veljavni nacionalni zakoni in predpisi, skladen s temi zakoni in predpisi.
6. Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje izvajanja določb, ki so potrebne za nadzor nad izvozom v posameznih projektnih sporazumih ali dogovorih o sodelovanju.
III. člen 
Protidobave 
Ta sporazum ne ureja protidobav. Pogodbenici se strinjata, da se bosta dogovorili o ukrepih za omejitev kakršnih koli negativnih vplivov, ki bi jih lahko imeli sporazumi o protidobavah na obrambnoindustrijske temelje vsake države.
IV. člen 
Carine, davki in pristojbine 
Pogodbenici se strinjata, da na podlagi vzajemnosti ne bosta vključevali carin, davkov in dajatev pri ocenjevanju ponudb ter da se za javna naročila, za katera se uporablja ta sporazum, odrekata svojim pristojbinam za carino in dajatvam, če je to dovoljeno v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi in mednarodnimi obveznostmi pogodbenic.
V. člen 
Postopki oddaje javnih naročil 
1. Vsaka pogodbenica izvaja javna naročila na področju obrambe v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in mednarodnimi obveznostmi.
2. Če je to mogoče, vsaka pogodbenica v skladu s svojimi nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in mednarodnimi obveznostmi objavi oziroma je že objavila obvestilo o naročilu v splošno dostopnih sredstvih obveščanja. Vsi pogoji za sodelovanje pri javnih naročilih se objavijo v takem času, ki bo zainteresiranim industrijskim podjetjem omogočil pravočasno predložitev ponudbe. Vsako obvestilo o naročilu mora vsebovati najmanj:
a) predmet pogodbe, 
b) rok, do katerega je mogoče zahtevati razpisno dokumentacijo, in rok za predložitev ponudb, 
c) naslov, na katerem se lahko pridobijo razpisna dokumentacija in z njo povezane informacije. 
3. Na zahtevo in v skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in mednarodnimi obveznostmi pogodbenica, ki razpisuje javno naročilo, zagotovi industrijskim podjetjem druge države izvode razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija pomeni povabilo k sodelovanju pri razpisu in mora vsebovati te informacije:
a) vrsto in količino blaga ali storitve, ki so predmet naročanja; 
b) ali gre za postopek z enkratno in končno ponudbo, s pogajanji ali drug postopek; 
c) merila za izbor ponudbe, na primer najnižja cena, ali druga merila; 
d) časovni razpored dobave oziroma izvedbe naročila; 
e) naslov, čas in datum, do katerega je treba predložiti ponudbe, ter jezik, v katerem morajo biti predložene; 
f) naslov naročnika, ki oddaja javno naročilo in je odgovoren za zagotavljanje kakršnih koli informacij, ki jih zahtevajo ponudniki; 
g) vse ekonomske zahteve, finančna zavarovanja in s tem povezane informacije, ki se zahtevajo od dobaviteljev; 
h) vse tehnične zahteve, garancije in s tem povezane informacije, ki se zahtevajo od dobaviteljev; 
i) morebitni znesek in plačilne pogoje, če se to zahteva za pridobitev razpisne dokumentacije; 
j) vse druge pogoje za sodelovanje v postopku naročanja in 
k) osebo za stike za kakršne koli pritožbe v zvezi s postopkom naročanja. 
4. V skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in mednarodnimi obveznostmi pogodbenica, ki razpisuje javno naročilo, na zahtevo obvesti industrijsko podjetje, ki mu ni dovoljeno sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, o razlogih za to.
5. V skladu z nacionalnimi zakoni, predpisi, politikami, postopki in mednarodnimi obveznostmi vsaka pogodbenica, ki razpisuje javno naročilo:
5.1 po oddaji naročila takoj pošlje uradno obvestilo vsakemu neizbranemu ponudniku, ki vključuje najmanj: 
a) ime in naslov izbranega ponudnika; 
b) pogodbeno vrednost oddanega naročila oziroma naročil in 
c) število prejetih ponudb; 
5.2 na zahtevo neizbranega ponudnika nemudoma sporoči razloge, zakaj mu ni bilo oddano naročilo. 
6. Vsaka pogodbenica objavi postopke za obravnavo in revizijo pritožb v zvezi s katero koli fazo postopka javnega naročila, da bi kar najbolj zagotovila, da se pritožbe zoper javna naročila, ki jih zajema ta sporazum, rešijo pravično in hitro.
VI. člen 
Sodelovanje industrije 
1. Uspešno izvajanje tega sporazuma je odvisno od obeh pogodbenic. Da bi od njega imela korist industrijska podjetja obeh pogodbenic, ki želijo sodelovati pri javnih naročilih po tem sporazumu, jim vsaka pogodbenica zagotovi informacije v zvezi z njim.
2. Vsaka pogodbenica je odgovorna za obveščanje industrijskih podjetij v svoji državi o obstoju tega sporazuma.
3. Pogodbenici se zavedata, da so za iskanje poslovnih priložnosti odgovorna predvsem industrijska podjetja vsake države.
4. Pogodbenici poskrbita, da so njuni uradi, pristojni za javna naročila in druge zadeve, seznanjeni z načeli in cilji tega sporazuma, tako da lahko skladno s svojim običajnim delovanjem industrijskim podjetjem v državi druge pogodbenice pomagajo pri pridobivanju informacij o obvestilih o naročilih, potrebnih kvalifikacijah in ustrezni dokumentaciji.
VII. člen 
Varnost, sporočanje podatkov in obiski 
1. Vsi tajni podatki ali materiali, izmenjani v skladu z določbami tega sporazuma, se uporabljajo, prenašajo, hranijo, obravnavajo in varujejo v skladu z Varnostnim sporazumom med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov, ki je začel veljati 27. junija 1997.
2. Pogodbenici sprejmeta ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovita, da industrijska podjetja v njunih državah upoštevajo veljavne predpise o varnosti in varovanju tajnih podatkov.
3. Vsaka pogodbenica izvede zakonite ukrepe, da prepreči razkritje zaupanih netajnih podatkov po tem sporazumu, razen če druga pogodbenica pisno soglaša, da prvi pogodbenici ni treba izvesti vseh zakonitih ukrepov za preprečitev razkritja takih podatkov.
4. Vsaka pogodbenica zaposlenim druge pogodbenice ali zaposlenim pri izvajalcu dovoli obiske svojih ustanov, naročnikov in laboratorijev ter industrijskih objektov izvajalcev, če obisk dovolita obe pogodbenici ter imajo zaposleni ustrezna varnostna dovoljenja za dostop do tajnih podatkov in potrebo po seznanitvi z njimi.
5. Zaprosila za obiske se uskladijo po uradni poti in izvedejo po postopku države gostiteljice. Vse gostujoče osebje mora spoštovati varnostne predpise in predpise o nadzoru nad izvozom države gostiteljice. Vsi podatki, ki se razkrijejo ali so dani na razpolago pooblaščenim obiskovalcem, se obravnavajo, kot da so bili priskrbljeni pogodbenici zaprositeljici za obisk, in zanje veljajo določbe tega sporazuma.
VIII. člen 
Izvajanje 
1. Pristojni organ pri Vladi Republike Slovenije za izvajanje tega sporazuma je Ministrstvo za obrambo. Pristojni organ pri Vladi Združenih držav Amerike za izvajanje tega sporazuma je podsekretar za obrambo (nabava, tehnologija in logistika).
2. Vsaka pogodbenica imenuje osebe za stike, ki zastopajo njen pristojni organ.
3. Predstavniki pristojnega organa pogodbenic se redno sestajajo, da bi pregledali napredek pri izvajanju tega sporazuma. Razpravljajo o načinih javnega naročanja, ki se uporabljajo za podporo učinkovitemu sodelovanju pri pridobivanju obrambnih zmogljivosti; letnem pregledu statistike javnega naročanja v skladu s pododstavkom 4.8 II. člena (Načela za urejanje sodelovanja pri vzajemnosti pri javnih naročilih na področju obrambe) tega sporazuma; ugotavljajo kakršne koli mogoče ali dejanske spremembe v nacionalnih zakonih, predpisih, politikah, postopkih in mednarodnih obveznostih, ki bi lahko vplivale na izvajanje katerega koli dogovora iz tega sporazuma, in proučujejo druge zadeve, ki se nanašajo na ta sporazum.
4. Vsaka pogodbenica prouči, če je potrebno, načela in obveznosti, določene s tem sporazumom, glede na morebitne nadaljnje spremembe svojih nacionalnih zakonov, predpisov, politik, postopkov in mednarodnih obveznosti, vključno z direktivami in uredbami Evropske unije, vendar ne omejeno nanje, in se posvetuje z drugo pogodbenico, da bi skupaj odločili, ali je treba ta sporazum spremeniti.
5. Vsaka pogodbenica si prizadeva, da se izogne obveznostim, ki bi bile lahko v nasprotju z določbami tega sporazuma. Če katera od pogodbenic meni, da je prišlo do takega nasprotja, se pogodbenici strinjata, da se bosta posvetovali o mogočih rešitvah.
IX. člen 
Priloge in spremembe 
1. Temu sporazumu se lahko dodajo priloge s pisnim soglasjem pogodbenic. Ob neskladju med členi tega sporazuma in katero koli prilogo prevlada besedilo sporazuma.
2. Ta sporazum, vključno z njegovimi prilogami (če so), se lahko spremeni s pisnim soglasjem pogodbenic.
X. člen 
Začetek, trajanje in prenehanje veljavnosti 
1. Po podpisu tega sporazuma Vlada Republike Slovenije uradno obvesti Vlado Združenih držav Amerike o izpolnitvi notranjepravnih pogojev, potrebnih za začetek njegove veljavnosti. Ta sporazum začne veljati z dnem prejema takega uradnega obvestila. Ta sporazum velja pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če ga katera koli od pogodbenic ne odpove s predhodnim šestmesečnim pisnim obvestilom drugi pogodbenici.
2. Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na veljavnost pogodb, ki so bile sklenjene med veljavnostjo tega sporazuma.
V POTRDITEV TEGA sta pravilno pooblaščena predstavnika pogodbenic podpisala ta sporazum.
PODPISANO v Washingtonu dne 8. aprila 2016 v dveh izvirnikih v slovenskem in angleškem jeziku, pri čemer sta jezikovni različici enako verodostojni.
ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Andreja Katič l.r.
ZA VLADO 
ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE 
Ashton Baldwin Carter l.r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za obrambo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-22/2016
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EVA 2016-1811-0045
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost