Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1909. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3), stran 6458.

  
Na podlagi 128. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 15. redni seji dne 15. 6. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, ki obsega:
– Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94 z dne 13. 10. 1994),
– Popravek (Uradni list RS, št. 65/94 z dne 20. 10. 1994),
– Popravek (Uradni list RS, št. 80/94 z dne 23. 12. 1994),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97 z dne 10. 1. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97 z dne 9. 5. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97 z dne 10. 10. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00 z dne 5. 5. 2000),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 19/08 z dne 25. 2. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/08 z dne 15. 4. 2008),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/11 z dne 8. 8. 2011),
– Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 31/16 z dne 29. 4. 2016).
O D L O K 
o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo – UPB3)
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Komunale Sevnica p.o., Naselje heroja Maroka 17.
2. člen 
Komunala Sevnica p.o., vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, pod št. SLG 219/79 dne 2. 9. 1980 pod vložno št. 1-165/00, se preoblikuje v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Občine Sevnica. Javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, se organizira s premoženjem Komunale Sevnica, ki je na podlagi sklepa 39. redne seje IS SO Sevnica z dne 22. 12. 1993 postala lastnina Občine Sevnica.
FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE 
3. člen 
Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Skrajšana firma podjetja je Komunala d.o.o. Sevnica.
Sedež podjetja je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17.
DEJAVNOST DRUŽBE 
4. člen 
V skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07) so dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica naslednje:
a) glavne dejavnosti:
1. E 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
2. E 37.000
Ravnanje z odplakami
3. E 38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
E 38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
E 38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
E 38.320
Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
4. N 81.290
Čiščenje cest in drugo čiščenje
N 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
5. S 96.030
Pogrebna dejavnost.
Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja.
b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
6. D 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
D 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
7. F 43.110
Rušenje objektov
F 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
F 43.910
Postavljanje ostrešij in krovska dela
F 42.110
Gradnja cest
F 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
F 42.910
Gradnja vodnih objektov
F 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
F 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
F 43.290
Drugo inštaliranje pri gradnjah
F 43.310
Fasaderska in štukaterska dela
F 43.320
Vgrajevanje stavbnega pohištva
F 43.330
Oblaganje tal in sten
F 43.390
Druga zaključna gradbena dela
F 43.990
Druga specializirana gradbena dela
N 77.320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
H 49.410
Cestni tovorni promet
H 49.500
Cevovodni transport
N 77.110
Dajanje lahkih tovornih vozil v najem in zakup
N 77.120
Dajanje tovornjakov v najem in zakup
L 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
N 77.390
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
H 52.100
Skladiščenje
M 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
N 82.190
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
G 47.190
Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
C 28.140
Proizvodnja pip in ventilov
C 28.250
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva za elektriko in telekomunikacije
E 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
E 38.310
Demontaža odpadnih naprav
E 39.000
Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
D 35.111
Proizvodnja elektrike v hidroelektrarnah
D 35.119
Druga proizvodnja električne energije
D 35.140
Trgovanje z električno energijo
F 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture.
Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako, da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.
5. člen 
Družba opravlja dejavnosti iz točke a prejšnjega člena na način in pod pogojem, ki jih določajo zakoni, odloki in drugi predpisi.
USTANOVITELJ IN OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE 
6. člen 
Ustanovitelj družbe je Občina Sevnica. Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
7. člen 
Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 291.900,43 EUR in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 2015 ter na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sevnica, z dne 23. 3. 2016.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe in se dajo v upravljanje družbi s posebno pogodbo, ki jo skleneta družba in ustanovitelj.
Vpisi stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 30 dneh po vpisu družbe v sodni register.
UPRAVLJANJE DRUŽBE 
Ustanovitelj 
8. člen 
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena Zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena Zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe.
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja.
Direktor 
9. člen 
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s statutom.
10. člen 
S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Nadzorni svet 
11. člen 
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja šest članov. Dva člana sta delavca javnega podjetja, ki ju izvoli svet delavcev.
Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika.
12. člen 
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; daje navodila in smernice za delo direktorja družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z delovanjem nadzornega sveta.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE 
13. člen 
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz točke a) 4. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnost družbe iz točke b) 4. člena tega odloka se financira s cenami storitev po tržnih načelih.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU 
14. člen 
Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
15. člen 
Družba ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin ali premičnin, najemati posojil in kreditov, dajati posojil ali poroštev, sklepati zakupnih pogodb ali sklepati kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 20 % vrednosti osnovnega kapitala družbe. Družba prav tako ne sme brez soglasja ustanovitelja spreminjati notranje organizacije družbe. Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v javnem prometu.
16. člen 
Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE 
17. člen 
Morebitno izgubo družbe za dejavnosti iz točke a) 4. člena tega odloka pokriva ustanovitelj po predhodni preučitvi poslovanja.
Morebitni dobiček družbe za dejavnosti iz točke b) 4. člena tega odloka se deli tako, da 75 % dobička prejme ustanovitelj, 25 % dobička pa družba.
S statutom družbe se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in družbo glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe.
STATUT DRUŽBE 
18. člen 
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je pravni naslednik Komunale Sevnica p.o.
20. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati svet podjetja z izvršilnimi organi Komunala Sevnica.
Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz 15. člena tega odloka.
Za pripravo statuta in izvedbe registracije v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah, je zadolžen dosedanji direktor. Rok za pripravo statuta je 60 dni po sprejemu tega odloka.
21. člen 
Člane nadzornega sveta družbe imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen 
Pravice zaposlenih v družbi bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
23. člen 
Občinski svet Občine Sevnica sprejme statut družbe najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 19/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/08) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/11) vsebuje naslednjo končno določbo:
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 31/16) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2016
Sevnica, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost