Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1890. Koncesijski akt za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj«, stran 6412.

  
Na podlagi 8., 9. in 21. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/13 in 15/16), Sklepa Vlade Republike Slovenije številka 36000-5/2016/3 z dne 26. 5. 2016 in 36000-5/2016/5 z dne 16. 6. 2016 ter 11., 36. in 40. člena Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) je svet zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana, na 13. redni seji dne 17. 6. 2016 sprejel
K O N C E S I J S K I  A K T 
za izvajanje energetskega pogodbeništva v objektu CŠOD »Dom Bohinj« 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina koncesijskega akta) 
(1) Ta akt vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj«, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z ZJZP.
(2) Ta akt določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
2. člen 
(opredelitev ključnih pojmov) 
(1) V okviru tega koncesijskega akta se uporabljajo sledeči pojmi, ki imajo naslednji pomen:
a. »(drug) javni partner« oziroma »koncedent« je javni zavod Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska ulica 9, 1000 Ljubljana;
b. »zasebni partner« oziroma »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru javnega razpisa izbrana kot izvajalec javno-zasebnega partnerstva;
c. »pripravljalne storitve« so vsi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki jih koncesionar izvede pred začetkom izvajanja glavne storitve;
d. »glavna storitev« je storitev zagotavljanja in jamčenja prihrankov energije;
e. »druge storitve« so vsi drugi ukrepi za zagotavljanje prihrankov energije, ki ne spadajo med pripravljalne storitve ali glavno storitev;
f. »pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije« pomeni pogodbeni dogovor med koncedentom in koncesionarjem za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki se preverja ali spremlja v celotnem obdobju trajanja pogodbe in v okviru katerega se naložbe v ukrep plačujejo sorazmerno s stopnjo izboljšanja energetske učinkovitosti, dogovorjeno s pogodbo, ali drugim dogovorjenim merilom za energetsko učinkovitost, kot so finančni prihranki.
(2) Izrazi, uporabljeni v tem koncesijskem aktu, imajo enak pomen, kot ga določajo ZJZP in predpisi, ki urejajo energetsko dejavnost.
(3) V tem koncesijskem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 
3. člen 
(javni interes) 
Na podlagi Direktive o energetski učinkovitosti (2012/27/EU), Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Dolgoročne strategije za spodbujanje naložb energetske prenove stavb, Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Zakona o ratifikaciji Pogodbe o energetski listini, Protokola k energetski listini o energetski učinkovitosti in s tem povezanimi okoljskimi vidiki in sklepov v zvezi s pogodbo o energetski listini (Uradni list RS, – Mednarodne pogodbe, št. 12/97), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in na njeni podlagi izdelanega Investicijskega programa za investicijo ''Energetska sanacija Doma Bohinj'' (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., št. projekta 067-2016), Pravilnika o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07) ter na njegovi podlagi izdelane ocene o upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva za »Energetsko sanacijo Doma Bohinj« (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., maj 2016) se ugotavlja, da obstaja javni interes za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko sanacijo objekta CŠOD »Dom Bohinj« v obliki javno-zasebnega partnerstva.
III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBENEGA PARTNERSTVA
4. člen 
(vrsta javno-zasebnega partnerstva)
Javno-zasebno partnerstvo se upoštevaje razdelitev tveganj med koncedentom in koncesionarjem izvaja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva pri čemer gre za koncesijo storitev.
5. člen 
(predmet koncesije) 
Predmet koncesije je izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po principu pogodbenega zagotavljanja prihranka energije v objektu, kot je opredeljen v 6. členu tega akta.
6. člen 
(območje izvajanja) 
Območje izvajanja koncesije obsega objekt CŠOD »Dom Bohinj«, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero, številka stavbe 61, k.o. 2199 Savica.
7. člen 
(čas trajanja) 
(1) Začetek in čas trajanja koncesije se opredelita v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesija se podeli za največ 15 let.
(3) Rok trajanja koncesije se v primeru, da:
a. koncesionar zaradi ukrepov koncedenta ali drugih ukrepov oblasti koncesije ni mogel izvajati;
b. je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu,
s sklenitvijo aneksa k osnovni pogodbi lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja, določenega z osnovno koncesijsko pogodbo. Dolžina podaljšanja se določi ob upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena ZJZP.
IV. FINANCIRANJE 
8. člen 
(financiranje) 
(1) Koncesionirana dejavnost se primarno financira iz:
a. sredstev iz naslova doseženih prihrankov energije,
b. drugih sredstev, ki jih pridobi koncesionar na podlagi opravljanja koncesionirane dejavnosti,
c. lastnih sredstev koncesionarja in
d. drugih virov.
(2) Koncesionirana dejavnost se v primeru pridobitve sredstev iz evropskih strukturnih ali investicijskih skladov ali drugih finančnih virov namenjenih spodbujanju energetskega pogodbeništva s strani koncedenta ali koncesionarja financira tudi iz zadevnega vira.
(3) Viri in način financiranja se podrobneje opredelijo v okviru postopka javnega razpisa in koncesijski pogodbi.
V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA KONCESIJE 
9. člen 
(obveznosti koncesionarja) 
(1) Koncesionar mora v okviru izvajanja koncesije zagotoviti:
a. izvajanje pripravljalnih storitev, glavne storitve in drugih storitev za zagotavljanje prihrankov energije na objektu, opredeljenem v 6. členu tega akta;
b. izvajanje vseh nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz predhodne alineje (na primer vodenje evidenc, obveščanje itd.), v obsegu, kot ga predpisuje veljavna zakonodaja in koncesijska pogodba;
c. izvajanje drugih obveznosti, ki bodo opredeljene v koncesijski pogodbi.
(2) Koncesionar je dolžan zagotoviti dejanske prihranke energije oziroma zmanjšane stroške porabe energije, ki bodo podlaga za plačila s strani koncedenta.
(3) Koncesionar prevzema vsa tehnična, finančna in druga tveganja iz naslova obveznosti iz predhodnih odstavkov, vključno s tveganjem za dosego pogodbeno dogovorjene količine prihrankov energije.
(4) Storitev, ki je predmet te koncesije, mora koncesionar opravljati nepretrgano. Koncesionar lahko začasno prekine izvajanje storitve le na način in iz razlogov, ki jih določajo zakon, ta akt, koncesijska pogodba ali drug predpis.
10. člen 
(obveznosti koncedenta) 
Obveznosti koncedenta so zlasti:
a. koncesionarju zagotavljati pogoje za nemoteno opravljanje dejavnosti koncesije;
b. koncesionarju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali dovoljenj, ki jih koncesionar ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči koncedenta;
c. koncesionarju na nepremičninah, kjer se bodo izvajale aktivnosti za uresničitev koncesijske pogodbe ter opremi, ki je v lasti koncedenta, ob upoštevanju veljavne zakonodaje podeliti ustrezne stvarnopravne pravice (na primer služnost, stavbna pravica, itd.) na način, da se koncesionarju omogoči nemoteno izvajanje koncesionirane dejavnosti;
d. zagotavljanje plačila za opravljeno storitev zagotavljanja prihranka energije (v primeru doseganja v koncesijski pogodbi dogovorjene količine prihrankov).
11. člen 
(druge pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja) 
(1) Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja se podrobneje opredelijo v koncesijski pogodbi.
(2) S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.
VI. POSTOPEK IZBORA KONCESIONARJA 
12. člen 
(javni razpis) 
(1) Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se izvede ob upoštevanju določb III. poglavja Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
a. navedbo pravne podlage, vključno s tem aktom;
b. predmet javnega razpisa z navedbo, da gre za koncesijo;
c. ime in sedež koncedenta;
d. predmet, naravo ter obseg in območje koncesije;
e. začetek in predvideni čas trajanja koncesije;
f. postopek izbire koncesionarja;
g. dostop do razpisne dokumentacije;
h. kraj in rok za predložitev vlog, pogoje za njihovo predložitev;
i. zahteve glede vsebine vlog;
j. pogoje, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju;
k. pogoje za predložitev skupne vloge;
l. merila za izbiro najugodnejšega kandidata;
m. naslov, prostor, datum in uro odpiranja vlog;
n. rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa;
o. druge podatke, zahtevane skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Koncedent mora v postopku izbire preveriti ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko sposobnost vlagateljev, pri čemer morajo le-ti izkazati, da imajo zadostne reference s področja storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije ter zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.
(4) Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes, tako da bodo merila za izbor koncesionarja oblikovana na način, da bodo bolje ocenjene ponudbe vlagateljev, ki bodo zagotovili višje zagotovljene prihranke energije in nižjo vrednost investicije ter ponudili višjo udeležbo koncedenta pri doseženih prihrankih energije.
(5) Dodatne pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbor koncesionarja koncedent določi v okviru javnega razpisa.
13. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Strokovno komisijo za izbiro koncesionarja za izvedbo predmeta koncesije s sklepom imenuje direktor koncedenta.
(2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.
(3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj dve leti delovnih izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno presojo ponudb.
(4) Strokovna komisija sodeluje v postopku izbire koncesionarja tako, da pregleda in oceni ponudbe ter ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje, sestavi poročilo in navede, katere ponudbe izpolnjujejo razpisne zahteve, razvrsti te vloge tako, da je razvidno, katera od vlog najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma kakšen je nadaljnji vrstni red glede na ustreznost postavljenim merilom, ter posreduje poročilo koncendentu (svetu zavoda).
14. člen 
(koncesijska pogodba) 
(1) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem v imenu koncedenta sklene direktor.
(2) Koncesijska pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega učinka.
(3) V pogodbi iz prvega odstavka tega člena koncedent in koncesionar podrobno uredita medsebojna razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta koncesije, ki niso urejena v tem aktu.
(4) V primeru neskladja med določbami koncesijskega akta in določbami koncesijske pogodbe, veljajo določbe koncesijskega akta.
15. člen 
(prilagoditev razmerij) 
(1) V primeru obstoja upravičenih objektivnih okoliščin se lahko opravi prilagoditev razmerij med koncedentom in koncesionarjem.
(2) Pred prilagoditvijo razmerij med koncedentom in koncesionarjem je potrebno pridobiti soglasje sveta zavoda.
(3) Način in razloge za morebitno prilagoditev razmerij med koncesionarjem in koncedentom se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
VII. NADZOR IN POROČANJE 
16. člen 
(dolžnost poročanja) 
(1) Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo, in predpisi ter koncesijsko pogodbo redno voditi vse potrebne evidence in koncedentu posredovati poročila in drugo potrebno dokumentacijo.
(2) Vsebina in način koncesionarjeve dolžnosti iz predhodnega odstavka se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
17. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja koncedent skladno z določbami zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in določili koncesijske pogodbe.
(2) Način izvajanja nadzora se podrobneje določi v okviru koncesijske pogodbe.
VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
18. člen 
(prenehanje koncesijskega razmerja) 
Koncesijsko razmerje preneha:
a. s prenehanjem koncesijske pogodbe,
b. z odkupom koncesije,
c. z odvzemom koncesije ali
d. s prevzemom koncesije,
na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s koncesijsko pogodbo.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
19. člen 
(uporaba drugih določb) 
Za okoliščine, ki jih predmetni koncesijski akt ne ureja, veljajo določbe vsakokrat veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
20. člen 
(uveljavitev) 
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 487/2016
Ljubljana, dne 17. junija 2016
Kovšca Alenka l.r.
v.d. direktorice 

AAA Zlata odličnost