Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1921. Zakon o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB)
1922. Zakon o varnosti na smučiščih (ZVSmuč-1)

Sklepi

1923. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1924. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1925. Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo
1926. Sklep o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1969. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi
1970. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Savinja (območje nekdanjega Glina) v Občini Nazarje
1971. Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih

Sklepi

1972. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Schaanu, v Kneževini Lihtenštajn
1973. Sklep o razrešitvi častnega konzula Republike Slovenije v Luxembourgu, v Velikem vojvodstvu Luksemburg

MINISTRSTVA

1927. Pravilnik o sredstvih varnostnih rezerv
1928. Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev
1929. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka

BANKA SLOVENIJE

1930. Sklep o spremembi Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic

SODNI SVET

1931. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1932. Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem drugih energetskih plinov

OBČINE

Ankaran

1933. Sklep o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Ankaran

Brežice

1934. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole
1935. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

1964. Odlok o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2016
1965. Sklep o razpisu naknadnega referenduma o Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1966. Sklep o vložitvi zahteve za razpis referenduma o potrditvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani
1967. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma o organizaciji javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Dolenjske Toplice

1936. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 I.

Grosuplje

1937. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015
1938. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2191/16, k.o. 1789-Ponova vas
1939. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelne št. 20/7, 986/17, 986/18 in 986/19, vse k.o. 1782-Stara vas
1940. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 683/2, k.o. 1783-Grosuplje – naselje
1941. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parcelni št. 1473/1 in 1473/2, obe k.o. 1782-Stara vas
1942. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parcelna št. 2029/14, k.o. 1785-Sela

Ilirska Bistrica

1943. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uporabi dvoran in drugih prostorov v lasti Občine Ilirska Bistrica
1944. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Ilirska Bistrica

Kamnik

1945. Odlok o obdelavi določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov z območja Občine Kamnik
1946. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 1
1947. Sklep o opustitvi javnega dobra

Kostanjevica na Krki

1948. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju julij–september 2016

Kranjska Gora

1949. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2016
1950. Odlok o spremembah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kranjska Gora
1951. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora
1952. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave (4) sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori

Lendava

1953. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Lendava

Loški Potok

1954. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (krajše: SD OPN Loški Potok 1)

Puconci

1955. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1956. Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci ter o določitvi cen zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Puconci

Ribnica

1957. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Ribnica

Šempeter-Vrtojba

1958. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1959. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Tržič

1968. Odlok o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Tržič

Vrhnika

1960. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV d. o. o.

Žiri

1961. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016
1962. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Pustotnik
1963. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata občinskega svetnika in prehodu mandata na naslednjega kandidata

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti