Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1937. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015, stran 6575.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popravek in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 11. redni seji dne 8. 6. 2016 sprejel
Z A K L J U Č N I  R A Č U N 
proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 
1. člen 
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 sestavljajo Poslovno poročilo in Poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa. Zaključni račun vsebuje splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji. Zaključni račun sestavlja tudi realizacija Načrta razvojnih programov v letu 2015 in Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 z obrazložitvami.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 izkazuje:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Trimestni konto
Realizacija 2015
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
21.255.349
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.901.725
70
DAVČNI PRIHODKI
12.390.629
700 Davki na dohodek in dobiček
9.905.561
703 Davki na premoženje
2.177.817
704 Domači davki na blago in storitve
307.186
706 Drugi davki
 65
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.511.097
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.448.429
711 Takse in pristojbine
13.245
712 Denarne kazni
57.726
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
168.188
714 Drugi nedavčni prihodki
823.509
72
KAPITALSKI PRIHODKI
331.949
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
3.222
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nematerialnega premoženja
328.727
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.021.675
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.157.121
741  Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
4.864.552
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
20.548.118
40
TEKOČI ODHODKI
3.500.530
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
843.000
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
127.083
402 Izdatki za blago in storitve
2.391.682
403 Plačila domačih obresti
130.365
409 Rezerve
8.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.034.066
410 Subvencije
200.404
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.940.753
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam 
679.262
413 Drugi tekoči domači transferi
1.213.647
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
10.599.135
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
10.599.135
43
INVESICIJSKI TRANSFERI
414.387
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
172.097
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
242.290
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
707.231
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSO. 
IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
1.500.000
50
ZADOLŽEVANJE
1.500.000
500 Domače zadolževanje
1.500.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
4.220.520
55
ODPLAČILA DOLGA
4.220.520
550 Odplačila domačega dolga
4.220.520
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–2.013.288
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–2.720.520
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
= – (III.)
–707.232
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
3.540.522
3. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2015 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2014
Grosuplje, dne 8. junija 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.