Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1955. Sklep o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, stran 6631.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08 in 108/09), 5. in 19. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12), 19. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 18/10 in 4/11) in 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 16. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
S K L E P 
o ceni storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci
1. člen 
S tem sklepom se določa cena storitev izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Puconci, kot jih določa Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in so v pristojnosti občine.
2. člen
Cena storitve izvajanja gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je sestavljena iz omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode, cene storitev odvajanja komunalne odpadne vode, okoljske dajatve, omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode, cene storitev čiščenja komunalne odpadne vode, ki se pri kalkulaciji cene in na računu prikazujejo ločeno.
3. člen 
Cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode za vodomer DN < 20 znaša 13,01 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
DN < 20
1
13,01
20 < DN < 40
3
39,04
40 < DN < 50
10
130,14
50 < DN < 65
15
195,21
65 < DN < 80
30
390,43
80 < DN < 100
50
650,71
100 < DN < 150
100
1.301,43
150 < DN
200
2.602,85
Cena storitve odvajanja komunalnih odpadnih voda znaša 0,2810 EUR/m3.
Cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode za vodomer DN < 20 znaša 4,11 EUR/mesec. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico:
premer
faktor omrežnine
omrežnina/mesec
DN < 20
1
4,11
20 < DN < 40
3
12,32
40 < DN < 50
10
41,05
50 < DN < 65
15
61,58
65 < DN < 80
30
123,15
80 < DN < 100
50
205,25
100 < DN < 150
100
410,51
150 < DN
200
821,01
Cena storitve čiščenja komunalnih odpadnih voda znaša 0,9478 EUR/m3.
Cena storitve prevzema in čiščenja odpadnih vod iz obstoječih greznic ali MKČN znaša 8,9699 EUR/m3.
V cenah ni vključen davek na dodano vrednost.
4. člen 
Cene omrežnine za odvajanje komunalne in čiščenje komunalne odpadne vode, kot so določene v 3. členu tega sklepa, se obračunavajo v višini 70 %.
5. člen 
Z uveljavitvijo cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda preneha veljati Sklep o določitvi cene za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Puconci (Uradni list RS, št. 32/14).
6. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev pa se uporabljajo od 1. julija 2016 dalje.
Št. 014-0016/2016
Puconci, dne 17. junija 2016
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak l.r.