Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1951. Odlok o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora, stran 6585.

  
Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16), 3. člena Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin št. 42/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 12. redni seji dne 22. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora 
1. člen 
V Odloku o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012), se besedilo prvega odstavka 7. člena spremeni tako, da glasi:
»Javna služba odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda se na celotnem območju občine izvaja v javnem podjetju.«
Črta se besedilo drugega in tretjega odstavka 7. člena.
2. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012-2
Kranjska Gora, dne 22. junija 2016
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.