Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

SV 936/2016 Ob-2468/16, Stran 1595
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ksenije Košar Bratuša iz Maribora opr. št. SV 936/20016 z dne 17. 6. 2016 je nepremičnina, ki še ni vpisana kot etažna lastnina v zemljiški knjigi Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, stanovanje številka 2, v skupni izmeri 40,63 m2, ki se nahaja v II. nadstropju v stanovanjski stavbi na naslovu Ob železnici 12, 2000 Maribor, ki stoji na parceli številka 882 katastrska občina Tabor, last zastavnega dolžnika Ružić Roberta, do celote, na podlagi originalne overjene Prodajne pogodbe z dne 16. 6. 2008, sklenjene med Sternad Jožefom in Spačal Mileno kot prodajalcema in Ružić Robertom kot kupcem, pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru z dne 10. 10. 2000 po pokojni Sternad Kristini, opr. št. II D 556/2000 ter na podlagi originalne overjene Kupoprodajne pogodbe št. 7-5/93 z dne 10. 5. 1993, sklenjene med Marles Holding Maribor d.d. kot prodajalko in Sternad Jožefom in Sternad Kristino kot kupcema, zastavljena v korist upnice NOVA KBM d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 52.000,00 EUR s pripadki.