Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Ob-2475/16, Stran 1588
Svet Doma počitka Mengeš razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 57/12 in 39/16) in 33. člena Statuta Doma počitka Mengeš ter sklepa Sveta Zavoda s 6. korespondenčne seje z dne 26. 5. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Doma počitka Mengeš, šifra delovnega mesta: B017347
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu,
– kandidati z visoko strokovno izobrazbo ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu,
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje oziroma ga mora kandidat opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja.
Priloge k prijavi:
– življenjepis, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev,
– dokazila o dosedanjem delu, delovnih izkušnjah oziroma izpis obdobja zavarovanja,
– kopija diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti,
– kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– kopija potrdila o opravljenem programu za vodenje, kolikor ga je kandidat že opravil,
– program dela in vizija razvoja zavoda za trajanje mandata.
Direktorja (m/ž) imenuje Svet Doma počitka Mengeš s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima Dom počitka Mengeš sedež. Mandat direktorja (m/ž) traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili, morajo kandidati poslati pisno v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v zaprti kuverti na naslov: Svet zavoda Doma počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš, s pripisom »Razpis za direktorja (m/ž)« in s pripisom »Ne odpiraj«.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do 2. 7. 2016 oziroma bodo poslane po pošti, priporočeno, z žigom z dne 2. 7. 2016. Svet prepozno prispelih in nepopolnih vlog ne bo obravnaval. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Doma počitka Mengeš