Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Ob-2466/16, Stran 1590
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 16. 6. 2016, objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin 
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje.
II. Opis predmeta prodaje:
1. parc. št. 1373/2, k.o. 1753 – Vižmarje (ID 4234547), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 277,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 24.930,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-4629/2015-2(2015-11386)BM, ki ga je dne 30. 11. 2015 izdala Mestna občina Ljubljana:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN), Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN in 50/15 – DPN), Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Šentvid – Koseze (Uradni list RS, št. 72/02, 110/02 – ZUreP-1, 70/07, 71/09 – DLN, 10/11 – DPN, 88/11) – velja le na vzhodnem delu zemljišča parc. št. 1373/2, k.o. Vižmarje.
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje stavbnih zemljišč;
c. Podatki o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih: obramba: Uredba o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10);
d. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prehod 220 kV omrežja na 400 kV Beričevo – Divača (št. 35000-5/2013/4 z dne 18. 7. 2013), Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (št. 35000-22/2012/4 z dne 20. 9. 2012), Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 79/13-2867, 67/15-2740).
2. parc. št. 642/3, k.o. 1012 – Vransko (ID 4370294), parc. št. 642/2, k.o. 1012 – Vransko (ID 4370295), parc. št. 640/2, k.o. 1012 – Vransko (ID 5209618), parc. št. 641/0, k.o. 1012 – Vransko (ID 2691561), parc. št. *187/0, k.o. 1012 – Vransko (ID 4035293); kmetijsko zemljišče, v skupni izmeri 3.052 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 10.682,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-33/2016-04-2, ki ga je dne 16. 3. 2016 izdala Občina Vransko:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Prostorski načrt Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08).
b. Podatki o namenski rabi prostora: kmetijsko zemljišče na območju najboljših kmetijskih zemljišč (K1).
3. parc. št. 998/4, k.o. 1933 – Lukovica (ID 6565812), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 3.209,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 211.505,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-52-2/16, ki ga je dne 25. 2. 2016 izdala Občina Lukovica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Prostorske sestavine Dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000, dopolnjenega 1988 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 9/86, 2/90) in Prostorske sestavine Družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 10/86), oboje za območje Občine Lukovica, dopolnitev 1996, 1999, 2004 (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 5/97, 4/03, 6/04), Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Blagovica – Šentjakob (Uradni list RS, št. 46/96);
b. Podatki o namenski rabi prostora: območje stavbnih zemljišč; območje prometne infrastrukture.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 998/4, k.o. 1933 – Lukovica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost izgradnje in vzdrževanja kanalizacije in treh jaškov vzdolž zahodne meje parcele, v skupni dolžini do 99,5 m in z vplivnim območjem do 1,0 m, za čas delovanja kanalizacije, v korist Občine Lukovica.
4. parc. št. 4318/2, k.o. 1959 – Domžale (ID 2032248), in parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica (ID 2044129), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 1.129,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 67.740,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdil o namenski rabi zemljišč št. št. 3502-270/2016 in št. 3502-269/2016, ki ju je dne 31. 3. 2016 izdala Občina Domžale:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Dolgoročni plan Občine Domžale 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 9/86), Družbeni plan Občine Domžale 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 10/86), Sklep o sprejemu dopolnitve družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 23/89), Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 2/90), Sklep o sprejemu dopolnitev grafičnih prikazov prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 18/93), Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986–2000 in prostorskih sestavin družbenega plana Občine Domžale za obdobje 1986 – 1990 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 12/95, 10/96, 3/97, 10/97, 8/01, 13/02, 5/04, 3/05, 8/06, 14/06, 6/09, 8/10, 2/11, 3/13); Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN): Odlok o sprejetju zazidalnega načrta območja Zaboršt D28, D29 (Uradni vestnik Občine Domžale št. 24/91), Predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditveno območje D29/1 – Brinje 1.
b. Podatki o namenski rabi prostora: enota ureditvenega območja: D29/1 – Brinje 1; osnovna namenska raba: območje stanovanj; podrobnejša namenska raba: funkcionalna enota II.Fek.p. – površina kmetijskih zemljišč I. območja; za ureditveno območje D29/1 Brinje 1 je predvidena izdelava OPPN.
c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: v fazi priprave je Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Domžale.
ii. Pri nepremičnini parc. št. 1122/8, k.o. 1958 – Brezovica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost podzemne vgradnje in vzdrževanja elektro in TK kanalizacije z vodi v dolžini do 3,3 m in z vplivnim območjem do 1,0 m (vzdolž jugovzhodne meje parcele), za čas obratovanja elektro in TK kanalizacije s kablovodi, v korist Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d..
5. parc. št. 3721/3, k.o. 2391 – Vipavski križ (ID 1369330), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 446,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 5.190,00 EUR;
i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3502-1/16-54, ki ga je dne 6. 4. 2016 izdala Občina Ajdovščina:
a. Parcela št. 3721/3, k.o. Vipavski križ je po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 96/04) opredeljena kot stavbno zemljišče.
b. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi prostorskega načrta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 120/07).
ii. Pri nepremičnini parc. št. 3721/3, k.o. 2391 – Vipavski križ, je v zemljiški knjigi vknjižena služnost izgradnje in vzdrževanja kanalizacije na parc. št. 3721/1 in sicer fekalne kanalizacije 16 m2 in meteorne kanalizacije 3 m2, oboje za dobo 30 let, v korist Občine Ajdovščina, ter služnost gradnje in vzdrževanja ceste s pločnikom in brežino na površini do 151,5 m2, obloge struge na površini do 8,0 m2, vodovoda v dolžini do 16,0 m in vplivnim območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za javno razsvetljavo v dolžini do 21,5 in vplivnim območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za TK vode v dolžini do 20,5 m in vplivnim območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za NN kablovod v dolžini do 21,5 m in vplivnim območjem do 2,0 m, kabelske kanalizacije za SN kablovod v dolžini do 21,0 in vplivnim območjem do 2,0 m ter prestavitev fekalnega kanala v dolžini do 20,0 m in vplivnim območjem do 2,0 m, vse na jugovzhodnem delu parcele, za čas izgradnje in koriščenja/obratovanja teh ureditev, v korist Občine Ajdovščina.
6. parc. št. 141/6, k.o. 1816 – Hudo (ID 6534332) in parc. št. 141/7, k.o. 1816 – Hudo (ID 6534331), v skupni površini 157 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 518,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3501-0082/2016-2-433, ki ga je dne 9. 2. 2016 izdala Občina Ivančna Gorica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 73/13), Lokacijski načrt za odsek avtoceste Višnja Gora – Bič (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00).
b. Podatki o namenski rabi prostora: del parc.št. 141/6 (cca. 20 m2) – osnovna namenska raba: območja stavbnih zemljišč, podrobnejša namenska raba: območja prometnih površin – površine cest – PC, oznaka enote urejanja: AC-DPN3; parc. št. 141/7 in del parc. št. 141/6 (cca. 118 m2) – osnovna namenska raba: območja kmetijskih zemljišč, podrobnejša namenska raba: druga kmetijska zemljišča – K2.
7. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 28.550,00 EUR;
i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-696/2014-2, ki ga je dne 10. 12. 2014 izdala Občina Radovljica:
a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorskega razvoja Občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce (Deželne novice - Uradne objave, št. 159/12); Prostorski red Občine Radovljica (Deželne novice - Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 170/13, 178/13 – razlaga, 191/14); Podrobni prostorski načrt: Zazidalni načrt Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12).
b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – mešana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje površine (MO).
c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce – območje »B«; varovalni pas kategorizirane občinske ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna pot JP 848721.
V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2 % davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca.
Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – EZ-1 in 36/14 – odločba US) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju določajo da posegi v varovalnem pasu avtoceste:
– ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih;
– da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko;
– da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta);
– da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta;
– da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje);
– da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«;
– da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena Zakona o cestah);
– da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste;
– če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje;
– da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, 81/07, 109/07);
– da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen Zakon o cestah;
– da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih.
III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 26. člen ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14).
IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
V. Pogoji sodelovanja:
a.) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe.
b.) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10 % od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. Znesek kupnine nakaže kupec na transakcijski račun št.: SI56 05100 – 8000069735, odprt pri Abanki d.d., z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
c.) Pisna ponudba mora vsebovati:
– Ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja,
– Navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– Višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– Davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko.
– Ponudbi je potrebno priložiti:
1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba.
2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev.
3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju.
4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine.
5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje.
VI. Rok za oddajo ponudbe:
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 8. 7. 2016 do 12. ure, na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni.
VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene.
VII. Drugi pogoji:
– Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno–kupljeno«;
– Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti;
– Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom, je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe;
– Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe;
– Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani: www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost