Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Ob-2489/16, Stran 1588
Na podlagi 15. člena Akta o preoblikovanju javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« v Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (Uradni list RS, št. 51/09) Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
direktorja 
Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
1. Za direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima vsaj osem let delovnih izkušenj, od tega pet let na vodilnih delovnih mestih podobne zahtevnosti in
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna.
2. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– opis delovnih izkušenj, ki vsebuje navedbo vseh dosedanjih zaposlitev z datumom sklenitve in prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu in opis del in nalog, ki jih je kandidat opravljal pri posameznem delodajalcu; kandidat naj navede tudi delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih;
– izjavo kandidata, da:
a) ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje in obsodba ni pogojna,
b) da za namen postopka javnega natečaja izrecno dovoljuje Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije pridobitev podatkov iz prejšnje točke iz uradne evidence, sicer mora dokazila dostaviti sam,
c) izrecno dovoljuje obdelavo in uporabo njegovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja.
Prijava mora vsebovati življenjepis v Europass obliki in vizijo delovanja in razvoja sklada na največ petih straneh.
Nepopolne in prepozne prijave in prijave, iz katerih izhaja, da kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev, se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
3. Nadzorni svet bo kandidatom, ki bodo izpolnjevali pogoje in so glede na svojo strokovno usposobljenost primerni za položaj, ter kandidatom, ki se ne uvrstijo na seznam, izdal poseben sklep. Nadzorni svet bo najprimernejšega kandidata za položaj predlagal v imenovanje Vladi Republike Slovenije.
Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izboru kandidata, neizbranim kandidatom pa obvestilo, in sicer najkasneje v roku 60 dni od imenovanja direktorja.
4. Direktorja imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije na predlog nadzornega sveta sklada. Nadzorni svet sklada oblikuje predlog za imenovanje direktorja na podlagi javnega natečaja.
Direktor bo delo opravljal v prostorih Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana.
5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Ne odpiraj – za razpis – direktor« na naslov: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, Dunajska 22, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dneva objave v Uradnem listu RS, dnevnem časopisu in na oglasni deski Zavoda RS za zaposlovanje, pri čemer rok za prijavo začne teči naslednji dan po zadnji objavi.
6. Dodatne informacije o izvedbi razpisa lahko kandidati dobijo na tel. 01/369-77-41 (kontaktna oseba Zoran Kotolenko).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije