Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Ob-2465/16, Stran 1587
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU – 1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in določil Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) objavlja
javno dražbo 
za prodajo nepremičnine 
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana.
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je opremljeno počitniško stanovanje apartma tip B št. 19, v izmeri 31,25 m2, stoječe na parceli št. 1056/10, vpisani v zemljiško knjižnem vložku št. 3145, katastrska občina Nerezine, Hrvaška. Apartma se nahaja v pritličju večapartmajskega objekta in obsega predprostor, iz katerega je dostop v kopalnico z WC – jem in v dnevno – spalni prostor, preko katerega se dostopa do terase. Kopalnica je opremljena s tuš kabino, električnim grelnikom vode, sanitarno školjko. Stavbno pohištvo je bilo zamenjano in je PVC. Apartma je v dobrem stanju, opremljen in ima lastne števce. Objekt, v katerem se nahaja apartma, je v sklopu AC Lopari, ki se nahaja med zgodovinskim mestecem Osor in ribiškim mestom Nerezine, tik ob morju in ob vznožju hriba Osoršćica oziroma 2 km od kraja Osor proti Nerezinam, otok Lošinj, Hrvatska.
3. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena je enaka ocenjeni vrednosti 30.000,00 EUR, najnižji znesek njenega višanja je 100 EUR.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 30 dneh od sklenitve pogodbe. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Poleg tega bo moral kupec plačati še 5 % davek na promet nepremičnin.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča v sejni sobi v 2. nadstropju Orhideje, Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, v četrtek, dne 21. julija 2016, ob 12. uri.
6. Višina varščine: višina varščine je 3.000,00 EUR in jo je potrebno vplačati na račun Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, št. SI56 0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1000 Ljubljana. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina vštela v kupnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 30 dni po opravljeni dražbi. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, se mu varščina zadrži.
7. Dodatne informacije in ogled predmeta javne dražbe: dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe so objavljene na spletni strani organizatorja javne dražbe: www.uri-soca.si, za dodatne informacije se obrnite na Damijana Vodnjova, tel. 386/40-30-10-13, e-mail: damijan.vodnjov@ir-rs.si. Ogled apartmaja bo možen v četrtek, dne 30. 6. 2016, med 11. in 14. uro na lokaciji apartmaja po predhodnem klicu iz recepcije AC Lopari.
8. Opozorilo: organizator javne dražbe lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim dražiteljem brez odškodninske odgovornosti. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Hrvatske lahko postanejo lastniki nepremičnin. Fizične osebe morajo imeti kopijo osebnega dokumenta s sliko in potrdilo o vplačani varščini, predstavniki pravnih oseb, ki niso zakoniti zastopniki, pa poleg tega še pooblastilo za sodelovanje na dražbi. Overovitev pogodbe plača organizator javne dražbe, vse ostale stroške (davek na promet nepremičnin, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo) plača kupec. Nepremičnina bo prodana po načelu videno – kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane.
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča