Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1961. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016, stran 6651.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 11. redni seji dne 16. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15, 26/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v evrih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.600.117,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.811.349,37
70
DAVČNI PRIHODKI
3.051.529,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.660.579,00
703 Davki na premoženje
349.950,00
704 Domači davki na blago in storitve
41.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
759.820,37
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
68.350,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
25.570,37
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
612.900,00
714 Drugi nedavčni prihodki
50.000,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
407.093,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
90.000,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
317.093,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
381.674,63
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
381.674,63
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.999.917,90
40
TEKOČI ODHODKI
1.639.133,37
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
319.323,20
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.210,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.186.400,17
403 Plačila domačih obresti
7.200,00
409 Rezerve
75.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.524.062,00
410 Subvencije
24.000,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
807.268,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
164.554,00
413 Drugi tekoči domači transferi
528.240,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.721.042,53
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.721.042,53
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
115.680,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
88.000,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
27.680,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–399.800,90
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
8.204,83
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
8.204,83
750 Prejeta vračila danih posojil
8.204,83
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
10.002,17
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
10.002,17
440 Dana posojila
10.002,17
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.797,34
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0,00
50
ZADOLŽEVANJE
0,00
500 Domače zadolževanje
0,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
36.465,00
55
ODPLAČILA DOLGA
36.465,00
550 Odplačila domačega dolga
36.465,00
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
–438.063,24
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.465,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
399.800,90
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo – ali 0 ali +
640.413,25
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2016-2
Žiri, dne 16. junija 2016
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.

AAA Zlata odličnost