Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

Št. 012-20-2016/11 Ob-2482/16, Stran 1576
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljevanju: ZOF-1), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, v nadaljevanju: ZIPRS1617) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13, v nadaljevanju: Pravilnik) objavlja
javni razpis 
za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017
I. Predmet razpisa in razpisna področja
Zaradi zagotavljanja enakih pogojev za zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev v skladu z razvojnimi cilji države na primarni ravni zdravstvene dejavnosti, objavlja Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, razpis za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017, pri katerem bo na podlagi pogojev, določenih z ZOF-1, ZIPRS 1617 in Pravilnikom o postopkih izvrševanja proračuna RS, finančno sodelovala tudi Republika Slovenija.
Predmet razpisa je izbira občinskih investicijskih projektov – sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirani iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključeni v Načrt razvojnih programov za čas trajanja izvedbe izbranega investicijskega projekta.
Upravičeni občinski investicijski projekti na področju primarne zdravstvene dejavnosti (zdravstveni domovi, zdravstvene postaje, zdravstvene ambulante) po tem razpisu vključujejo:
– nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči.
II. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in obdobje za porabo odobrenih sredstev
Okvirna vrednost sredstev za sofinanciranje za leto 2016 je 467.670,00 EUR in za leto 2017 je 467.670,00 EUR.
Izpolnitev sredstev iz proračuna je vezana na proračunske zmogljivosti v letih 2016 in 2017. Sredstva za leto 2017 se bodo dodeljevala v skladu z ZIPRS1617. Če pride do spremembe proračuna oziroma do proračunskih ukrepov (znižanje sredstev na postavki), bodo razpoložljiva sredstva za sofinanciranje po posameznih letih sorazmerna znižanju na proračunski postavki.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki v navedenem obdobju načrtujejo nakup terminalov za reševalne postaje v zdravstvenem domu, zdravstveni postaji ali zdravstveni ambulanti in izpolnjujejo zakonske pogoje za pridobite dodatnih sredstev do višine kot jih določa Uredba o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 96/14).
Vlagatelj je občina ali konzorcij občin, ki se prijavi na javni razpis.
Namen razpisa je sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017.
Ministrstvo za zdravje je oktobra 2015 sprejelo nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15 – popr.)), s katerim je reorganiziralo sistem nujne medicinske pomoči. Pravilnik na pregleden način definira mobilne enote nujne medicinske pomoči, določa smernice reorganizacije tega sistema in definira naloge in organizacijo urgentnih centrov, ki so začeli delovati z začetkom leta 2016. Pravilnik določa tudi, da bo dispečerska služba zdravstva koordinirala delovanje ekip nujne medicinske pomoči in ekip nenujnih prevozov ter vodila evidenco razpoložljivih zmogljivosti izvajalcev službe nujne medicinske pomoči (natančneje bo organizacije te službe definirana v posebnem pravilniku). Delna vzpostavitev dispečerske službe zdravstva se načrtuje v letu 2016.
Z namenom učinkovitega delovanja dispečerske službe zdravstva je nujno, da so izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi radijskimi terminali, ki omogočajo uporabo omrežja DMR. Slednje se v skladu z Sklepom Vlade Republike Slovenije, št. 38100-9/2015/4 z dne 8. 10. 2015 nadgrajuje za namen vzpostavitve dispečerske službe zdravstva. Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustreznimi terminali, se bodo lahko vključili v sistem dispečerske službe zdravstva, s tem pa bo dispečerski službi zdravstva omogočeno, da bo lahko spremljala dejavnost ekipe omenjene službe na terenu, jih učinkovito usmerjala in na kraj nujnega dogodka poslala ekipo, ki bo temu dogodku najbližje. Na ta način bodo resursi sistema nujne medicinske pomoči optimalno uporabljeni.
Ko bodo izvajalci službe nujne medicinske pomoči opremljeni z ustrezno opremo, se bodo začeli vključevati v dispečerski sistem zdravstva. S tem namenom je v merilih večja teža dana kriteriju opremljenosti z mobilnimi terminali, saj je s slednjimi prioritetno treba opremiti mobilne enote nujne medicinske pomoči, kar bo omogočilo tudi začetek delovanja dispečerskega sistema zdravstva.
Vlogo na podlagi razpisa lahko odda občina ali konzorcij občin, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. Predmet projekta, ki ga prijavlja občina ali konzorcij občin mora biti skladen s predmetom tega javnega razpisa in določili javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec izvedbe (izpolnitev obrazca št. 1).
2. Vlagatelj mora priložiti izjavo iz katere bo razvidno, da bo v primeru dodeljenih sredstev sofinanciranja, predmetno investicijo uvrstil v svoj Načrt razvojnih programov iz katerega bo razvidno, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije. Kot dokazilo se posreduje dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo projekta (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti).
3. Vlagatelj mora imeti sklep ustanovitelja (občine) o potrditvi investicijskega dokumenta (dokument identifikacije investicijskega projekta izdelan na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Kot dokazilo je potrebno predložiti potrjen sklep s strani ustanovitelja.
4. Vlagatelj mora biti lastnik objekta in/ali vozila z ustreznim dokazilom. Kot dokazilo se posreduje kopija prometnega dovoljenja in/ali izpisek iz zemljiške knjige oziroma drug ustrezen dokument iz katerega je razvidno lastništvo.
5. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora imeti zagotovljen kader za upravljanje z opremo, katera je predmet prijave. Kot dokazilo se posreduje izjava o zagotavljanju kadra.
6. Javni zdravstveni zavod, za katerega vlagatelj odda vlogo na omenjeni javni razpis, mora biti vključen v mrežo izvajalcev NMP skladno s Prilogo 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in 93/15 – popr.).
Ostale zahteve:
Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo:
– da je seznanjen in da se strinja z vsebino tega javnega razpisa za sofinanciranje investicijskih projektov oziroma posameznih investicijskih ukrepov na področju primarne ravni zdravstvene dejavnosti za leti 2016 in 2017,
– da bo dokumentacija projekta dostopna MZ, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– da projekt ni predmet sofinanciranja iz drugih sredstev državnega ali EU proračuna;
– da bo upošteval zakonodajo s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– da mora biti pri izvedbi projekta dosledno upoštevana vsa veljavna zakonodaja ter pravila v Republiki Sloveniji;
– da je seznanjen, da je upravičenec dolžan izbrati izvajalce za izvedbo projekta v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja;
– da bo upošteval minimalne standarde za nakup terminalov za reševalne postaje, določene v poglavju 7 razpisne dokumentacije.
IV. Način oddaje vloge, roki in datumi odpiranja vlog
Rok za oddajo vlog je do 30. 6. 2016.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti opremljena z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vloga, ki ne bo vsebovala vseh predpisanih sestavin, kot jih zahtevata besedilo iz razpisa in razpisne dokumentacije, in ki ne bo pravočasno in v celoti dopolnjena, se bo štela za nepopolno in bo zavržena.
Vlagateljice oddajo vlogo ter spremembe in umike vloge opremljene z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Vlogo oddajo po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
V. Metodologija in merila za ocenjevanje vlog
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter predmetom razpisa in, ki bodo izpolnjevale pogoje za sodelovanje, bo ocenila komisija na osnovi naslednjih meril:
A. Merila za razvrstitev vlog:
Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017
od 30 do 50 točk
Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z mobilnimi terminali (st. OPMT)
od 10 do 50 točk
Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP s prenosnimi terminali (st. OPPT)
od 5 do 20 točk
Obrazložitev meril za razvrstitev vlog:
1. Obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017 skladno z Uredbo:
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 60 – 70 = 30 točk,
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 80 – 90 = 40 točk,
– obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna 100 = 50 točk.
Če je lastništvo javnega zavoda razdeljeno med več občin ali se prijavlja konzorcij občin, se obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna upošteva za občino nosilko projekta.
2. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z mobilnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna, ki upošteva trenutno število razpoložljivih mobilnih terminalov in zahtevano število mobilnih terminalov glede na vrsto enote NMP.
– Stopnja opremljenosti od 81 % do 100 % = 10 točk,
– Stopnja opremljenosti od 61 % do 80 % = 20 točk,
– Stopnja opremljenosti od 41 % do 60 % = 30 točk,
– Stopnja opremljenosti od 21 % do 40 % = 40 točk,
– Stopnja opremljenosti od 0 % do 20 % = 50 točk.
Stopnja opremljenosti (st. OPMT) se izračuna na naslednji način:
 R x 100 %
 -= st. OPMT
 Z
Z = število zahtevanih potrebnih mobilnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih mobilnih terminalov.
Število zahtevanih mobilnih terminalov je določenih v Prilogi 1 Pravilnika o službi nujne medicinske pomoči (Uradni list RS, št. 81/15 in (93/15-popr.)), in sicer je to skupno število MoE REA in MoE NRV, pri čemer se v primeru priznanega dela enote (npr. 0,3) ta del šteje kot 1.
3. Stopnja opremljenosti posamezne enote NMP z prenosnimi terminali.
Stopnja opremljenosti posamezne enote je stopna, ki upošteva trenutno število razpoložljivih prenosnih terminalov in zahtevano število prenosnih terminalov glede na vrsto enote NMP.
– Stopnja opremljenosti od 81 % do 100 % = 5 točk,
– Stopnja opremljenosti od 61 % do 80 % = 10 točk,
– Stopnja opremljenosti od 0 % do 60 % = 20 točk.
Stopnja opremljenosti (st. OPPT) se izračuna na naslednji način:
 R x 100 %
 -= st. OPPT
 Z
Z = število zahtevanih potrebnih prenosnih terminalov glede na vrsto enote NMP
R = število razpoložljivih prenosnih terminalov.
Število ročnih terminalov je določeno v 9. členu Pravilnika glede na število članov v ekipi za izvajanje NMP na terenu.
Skladno z namenom javnega razpisa je večje število točk priznano v primeru, da vlagatelj še ni ustrezno opremljen z mobilnimi terminali kot če vlagatelj še ni ustrezno opremljen s prenosnimi terminali.
B. Ministrstvo bo vloge razvrstilo glede na število dodeljenih točk po vrstnem redu od vloge z največ števili točk do vloge z najmanj števili točk. Sredstva bodo dodeljena vlagateljem po vrstnem redu vlog, do končne porabe sredstev. Pri višini dodeljenih sredstev se bo upošteval obseg sofinanciranja investicij iz državnega proračuna, ki je izračunan na podlagi koeficienta razvitosti občin za leti 2016 in 2017.
Vse vloge, ki bodo presegale zagotovljena sredstva ministrstva, bodo zavrnjene.
C. Dodatno merilo
V primeru, da bosta dve vlogi dobili enako število točk, bo uporabljeno dodatno merilo, in sicer čas oddaje vloge na pošto.
VI. Dodatne informacije in obveščanje: vsa vprašanja za preostale informacije in vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo ali javno objavo, morajo biti zahtevana v pisni obliki, na elektronski naslov Ministrstva za zdravje: gp.mz@gov.si. Odgovori se podajajo v pisni obliki na spletni strani ministrstva v rubriki »Vprašanja in odgovori«. Vsi objavljeni odgovori imajo status dopolnitve razpisne dokumentacije. Vprašanja se smejo postavljati do 20. 6. 2016.
VII. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://www.mz.gov.si.
VIII. Odpiranje vlog in obveščanje o izbiri: odpiranje vlog ni javno. Ministrstvo bo vlagateljice o rezultatih oziroma izidu razpisa obvestilo najkasneje v roku 30 dni od skrajnega roka za odpiranje ponudb.
Ministrstvo za zdravje