Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1934. Pravilnik o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole, stran 6568.

  
Na podlagi 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) ter Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/15) je Občinski svet Občine Brežice na 12. redni seji dne 13. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o zagotavljanju sredstev javnim zavodom na področju osnovnošolskega izobraževanja, predšolske vzgoje in glasbene šole 
SPLOŠNA DOLOČILA 
1. člen 
Pravilnik določa način določitve fiksnih materialnih stroškov za šole, način razdelitve fiksnih materialnih stroškov med vrtcem in šolo, kolikor v sklopu zavoda delujeta osnovna šola in vrtec, način določitve sredstev za tekoče vzdrževanje in obnovo opreme ter stavbe, način zagotavljanja sredstev za varstvo vozačev ter obseg nadstandardno zaposlenih delavcev in določitve višine sredstev za opravljanje prevozov s šolskimi vozili. Pravilnik določa tudi obveznosti zavodov in ustanovitelja, ki niso podrobneje opredeljena v zakonskih in podzakonskih aktih.
SREDSTVA ZA FIKSNE MATERIALNE STROŠKE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE 
2. člen 
(1) K fiksnim materialnim stroškom se prištevajo stroški za plačilo električne energije, vode, komunalnih storitev in ogrevanje šolskega prostora.
(2) K stroškom za tekoče vzdrževanje se štejejo stroški čistil, beljenja ter manjših vzdrževalnih del skupaj z nabavo materiala in popravila.
3. člen 
Šole, ki imajo v svoji sestavi oddelke vrtca, vsako šolsko leto razmejijo stroške iz prvega odstavka, 2. člena, ki nastanejo v šoli in vrtcu po naslednjem ključu:
– stroški elektrike se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški vode se razdelijo po številu otrok,
– stroški komunale se razdelijo po številu otrok,
– stroški ogrevanja se razdelijo po številu oddelkov,
– stroški tekočega vzdrževanja se razdelijo po številu oddelkov.
4. člen 
(1) Za izračun višine sredstev za fiksne materialne stroške posamezne osnovne šole in Glasbene šole v proračunskem letu se vzamejo povprečja porabe električne energije (KWh), kuriva (l olja, plina), vode (m3) ter prispevka za komunalne storitve zadnjih treh let za vsako šolo. Iz tega se določi višina potrebnih sredstev za posamezno šolo, le-ta pa se razdeli med osnovnošolsko izobraževanje in predšolsko vzgojo po ključu, določenem v 3. členu.
(2) Za tekoče vzdrževanje se planirajo sredstva v višini 100 točk na oddelek osnovne šole, Glasbene šole in vrtca, višina točke pa se določi na podlagi letnih planov zavodov ter razpoložljivih proračunskih sredstev ustanovitelja.
5. člen 
(1) Sredstva, dobljena po 3. in 4. členu tega pravilnika, so izhodišče za planiranje potrebnih sredstev za posamezno šolo. Delež sredstev za fiksne materialne stroške, izračunanih po določilih 3. člena za osnovnošolsko izobraževanje in Glasbeno šolo, se v celoti zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, delež sredstev, izračunanih za predšolsko vzgojo, pa se vkalkulira v ekonomsko ceno vrtca.
(2) Sredstva za tekoče vzdrževanje, določena glede na število oddelkov osnovne šole, se zagotovijo iz proračuna za izobraževanje, sredstva za tekoče vzdrževanje, določena gleda na število oddelkov vrtca, pa se vkalkulirajo v ekonomsko ceno vrtca.
SREDSTVA ZA VZDRŽEVANJE ŠOLSKEGA PROSTORA IN ZAMENJAVO OPREME 
6. člen 
(1) Sredstva za vzdrževanje šolskega prostora in zamenjavo opreme za osnovne šole in Glasbeno šolo Brežice se vsako proračunsko leto razporedijo na podlagi predlogov posameznih zavodov, ki ga le-ti ustanovitelju posredujejo s predlogom finančnega načrta za posamezno poslovno leto.
(2) Občina dodeli sredstva posameznim zavodom ali izvede vzdrževalna dela oziroma nabave glede na nujnost posameznih del in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi.
NADSTANDARDNO ZAPOSLENI V OSNOVNOŠOLSKEM IZOBRAŽEVANJU 
7. člen 
(1) Osnovnim šolam se zagotovijo sredstva za izvajanje varstva vozačev na podlagi mesečnega zahtevka, ki ga osnovna šola odda do 10. v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 1, ki je priloga tega pravilnika.
(2) Ura varstva vozačev traja 60 minut.
(3) Višino obračuna ure varstva vozačev na začetku vsakega leta določi ustanovitelj v dogovoru z zavodi glede na razpoložljiva proračunska sredstva.
8. člen 
Šolam se zagotovijo sredstva za plačo hišnikov, če jih MIZS ne zagotovi posamezni šoli za polni delovni čas. Kolikor opravlja šola prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza v in iz šole, s šolskimi vozili, opravlja hišnik tudi naloge šoferja. Od deleža delovnega časa hišnika (hišnika – šoferja) se odšteje delež časa, ki ga opravlja hišnik za potrebe vrtca. Sredstva za plačilo deleža delovnega časa, ki ga hišnik opravi za potrebe vrtca, se vkalkulirajo v ekonomsko ceno vrtca.
9. člen 
(1) Šolam se zagotovijo sredstva za plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic, ki za otroke v osnovnošolskem izobraževanju kuhajo kosila. Na 100 otrok, ki imajo naročeno kosilo, se priznajo šoli sredstva za plačo in druge osebne prejemke ene kuharice oziroma kuharske pomočnice.
(2) Šolam se prizna ustrezen delež delovnega časa kuharic oziroma kuharskih pomočnic iz prvega odstavka tega člena z ustreznim deležem sredstev za druge osebne prejemke v primeru, da je na kosilo naročenih manj ali več kot 100 šoloobveznih otrok.
10. člen 
Šolam se sredstva za nadstandardno zaposlene izplačajo na podlagi mesečnih zahtevkov, ki jih šole oddajo do 10.  v mesecu za pretekli mesec na obrazcu 2, ki je priloga tega pravilnika. V začetku šolskega leta šole sporočijo podatke za nadstandardno zaposlene na obrazcu 3, ki je priloga tega pravilnika. Iz obrazca 3 mora biti razvidno, koliko učencev osnovne šole je naročenih na kosilo. Za delavce, ki so financirani iz sredstev MIZS, občinskih sredstev za izobraževanje in sredstev otroškega varstva, se v stolpcu 8 posebej označi delež zaposlitve, ki se financira iz posameznega vira.
PREVOZI S ŠOLSKIMI PREVOZI 
11. člen 
(1) Šolam, ki opravljajo prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza, s šolskimi vozili, občina zagotavlja sredstva za pokrivanje stroškov prevozov.
(2) Cena za kilometer prevoza se izračuna kot količnik skupnih letnih stroškov vozila (strošek goriva, strošek tehničnega pregleda, strošek registracije, stroški vzdrževanja vozila) ter prevoženega števila kilometrov na leto. Plačilo za hišnika – šoferja zagotavlja občina po določilih 8. člena.
12. člen 
Občina zagotavlja vsaki šoli tudi sredstva za prevoz na šolska tekmovanja. Cena za kilometer prevoza na šolska tekmovanja je enaka ceni izračunani za prevoz učencev iz 11. člena.
NAJEMNINE 
13. člen 
Šole, ki dajejo v najem športne objekte, zaračunavajo najemnikom, ki izvajajo programe, ki so v javnem interesu v višini, ki jo v letnem programu športa določi občina.
14. člen 
Za najem kombija zaračunava šola uporabnikom, ki izvajajo programe v javnem interesu (šport, kultura, delo z mladimi) po določilih 11. člena. V ceno najema poleg kilometrine vkalkulira tudi plačilo šoferja, kolikor ga je potrebno posebej plačati.
NAČIN NAKAZIL 
15. člen 
(1) Izračunano višino sredstev občina nakazuje praviloma:
– za materialne stroške in tekoče vzdrževanje (3. člen) v dvanajstih enakih mesečnih nakazil do 20. v mesecu za pretekli mesec,
– za plačilo varstva vozačev (7. člen) mesečno, razen za julij in avgust, na podlagi zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– za plače hišnikov oziroma hišnikov šoferjev ter plače kuharic oziroma kuharskih pomočnic (8., 9. člen) mesečno, na podlagi zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– za prevoze učencev, ki so upravičeni do brezplačnega prevoza (11. člen) mesečno, razen za julij in avgust, v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– za prevoze učencev na občinska tekmovanja v začetku julija na podlagi zahtevka za obdobje januar–junij in konec meseca decembra na podlagi zahtevka za obdobje september–december,
– za druge osebne prejemke (prevoz na delo, stroški prehrane med delom) za nadstandardno zaposlene delavce, ki so financirani iz občinskega proračuna in vse zaposlene v Glasbeni šoli mesečno, na podlagi zahtevka v roku 10 dni od prejema zahtevka,
– razlika med plačilom staršev in ceno programov v vrtcu na podlagi mesečnega zahtevka 30. dan po prejemu e-računa.
(2) V primeru finančnih težav se izplačajo sredstva iz prejšnjega odstavka v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna.
16. člen 
(1) Šola zahtevane podatke za izračun višine fiksnih materialnih stroškov posreduje občini ob pripravi proračuna za naslednje leto. Enako velja tudi za podatke v zvezi s plačilom varstva vozačev, plačo in drugimi osebnimi prejemki za nadstandardno zaposlene, podatke v zvezi s prevozi učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov in se vozijo s šolskimi vozili ter podatke za prevoze na šolska tekmovanja.
(2) Šole zagotavljajo namensko porabo pridobljenih sredstev po tem pravilniku, kar je razvidno iz realizacije finančnega poslovanja za posamezno šolo za proračunsko leto.
KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7-6/2016
Brežice, dne 13. junija 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.