Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2016 z dne 24. 6. 2016

Kazalo

1928. Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev, stran 6554.

  
Na podlagi 8. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K 
o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa metode merjenja zemljišč in tehnične tolerance meritev za izvedbo kontrol za ukrepe kmetijske politike in za izvedbo inšpekcijskega nadzora kmetijskih zemljišč v zvezi z ukrepi kmetijske politike ter za namen preverjanja zbirk podatkov, ki vključujejo podatke o zemljiščih.
(2) Ta pravilnik določa natančnejše postopke za izvajanje drugega, tretjega in četrtega odstavka 38. člena Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/761 z dne 13. maja 2016 o odstopanju od Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede končnega roka za predložitev zbirne vloge, vlog za pomoč ali zahtevkov za plačilo, končnega roka za sporočanje sprememb zbirne vloge ali zahtevka za plačilo ter končnega roka za vloge za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila v letu 2016 (UL L št. 126 z dne 14. 5. 2016, str. 67), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU).
2. člen 
(metode merjenja) 
(1) Za merjenje zemljišč se uporabljajo naslednje merilne metode:
– merjenje z napravo, ki uporablja globalni navigacijski satelitski sistem (v nadaljnjem besedilu: GNSS naprava),
– merjenje na ekranu iz ortofotov oziroma drugih ustreznih grafičnih podlag, katerih položajna natančnost ne sme biti slabša od položajne natančnosti razpoložljivih ortofotov,
– merjenje z merilnim kolesom,
– merjenje z merskim trakom in
– merjenje z laserskim merilnikom.
(2) Za merjenje površin in dolžin se praviloma uporabljata merjenje z GNSS napravo ter merjenje iz ortofotov.
(3) Pri merjenju površine posameznega poligona se lahko uporabi več metod, če meritve ni mogoče opraviti le z eno metodo.
3. člen 
(tehnične tolerance za meritve površin) 
(1) Največje tehnične tolerance za meritve površin z merilnimi metodami iz prvega odstavka prejšnjega člena so naslednje:
– za merjenje površin z GNSS napravo: obseg izmerjene površine, pomnožen s faktorjem, določenim s potrjeno validacijo za uporabljen merilni inštrument, pri čemer v skladu s četrtim odstavkom 38. člena Uredbe 809/2014/EU vrednost tolerance ne presega 1,25 metra;
– za merjenje površin iz ortofotov ali drugih ustreznih grafičnih podlag: obseg izmerjene površine, pomnožen s faktorjem 1,5 in z velikostjo slikovnega elementa ortofota ali drugih ustreznih grafičnih podlag, ob upoštevanju točnosti kartografskega materiala iz 70. člena Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1971 z dne 8. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta s posebnimi določbami o poročanju o nepravilnostih v zvezi z Evropskim kmetijskim jamstvenim skladom in Evropskim kmetijskim skladom za razvoj podeželja ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 1848/2006 (UL L št. 293 z dne 10. 11. 2015, str. 6).
(2) Ne glede na določbo druge alineje prejšnjega odstavka se za merjenje površin iz ortofotov, narejenih iz satelitskih posnetkov, uporabijo tehnične tolerance iz priloge, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka tega člena je za merjenje gozdnih površin z GNSS napravo največja tehnična toleranca: obseg izmerjene površine, pomnožen s faktorjem, določenim s potrjeno validacijo za uporabljen merilni inštrument, pri čemer v skladu s četrtim odstavkom 38. člena Uredbe 809/2014/EU vrednost tolerance ne presega 2,5 metra.
(4) Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena največja tehnična toleranca ne sme preseči 1 hektara.
(5) Če se pri izmeri površine posameznega poligona kombinira več merilnih metod, se uporabi tehnična toleranca prevladujoče merilne metode posamezne meritve.
(6) Konkretne vrednosti toleranc iz tega člena se za ukrepe tekočega leta objavijo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pred začetkom izvajanja kontrol pod: »Vrednosti toleranc za merjenje površin«.
4. člen 
(tehnične tolerance za meritve linij) 
(1) Tehnična toleranca za merjenje linij z uporabo GNSS naprave je do vključno 2 metrov.
(2) Z merilnim kolesom ali merskim trakom se praviloma merijo linije dolžine do 100 metrov, pri čemer se upošteva 2 % toleranca.
(3) Tehnična toleranca za merjenje linij z laserskim merilnikom je 2 %.
(4) Linije v gozdnem prostoru se merijo z merilnim kolesom ali merskim trakom, pri čemer se upošteva toleranca meritve 2 %.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka znaša toleranca pri meritvi širine gozdne prometnice 0,5 metra, pri čemer širina vozišča v premi pri gozdni cesti oziroma širina planuma v premi pri gozdni vlaki v skladu s pravilnikom, ki ureja gozdne prometnice, ne sme presegati 3,5 metra.
5. člen 
(pozicijska toleranca) 
(1) Za potrebe tega pravilnika pozicijska toleranca pomeni dovoljen prostorski premik za poligon, izmerjen z GNSS napravo ali izmerjen na ekranu iz ortofotov, in je največ 3 metre glede na prijavljeni poligon.
(2) Na območjih, kjer meje uporabe zemljišč niso razvidne iz ortofotov in se teh mej ne da dovolj natančno določiti iz drugih kartografskih virov, je pozicijska toleranca največ 10 metrov. Ta območja ministrstvo objavi na spletni strani http://rkg.gov.si/GERK vsako leto pred rokom za oddajo zbirne vloge.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o metodah merjenja zemljišč in o tehničnih tolerancah meritev (Uradni list RS, št. 126/08).
7. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-90/2016
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EVA 2016-2330-0105
Mag. Dejan Židan l.r.
minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano