Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1897. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020, stran 6429.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) in 16. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 13. redni seji dne 9. 6. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev) 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Grad za programsko obdobje 2015–2016 (Uradni list RS, št. 35/16) se spremeni 6. člen, ki se po novem glasi:
(1) Upravičenci do sredstev državnih pomoči in pomoči de minimis so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15, 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013, oziroma zasebni lastniki gozdov, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primeru ukrepa po členu 43 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in so dejavna v gozdarskem sektorju, vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine, ter imajo v lasti ali zakupu kmetijska in gozdna zemljišča, ki ležijo na območju Občine Grad;
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, katerih kmetijsko gospodarstvo je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež oziroma stalno prebivališče na območju občine.
(2) Pomoči za izvajanje ukrepa 4 iz 5. člena tega pravilnika, ki so namenjene upravičencem iz 1. točke prvega odstavka tega člena pravilnika v obliki subvencioniranih storitev, se izplačajo izvajalcem storitev (prejemniki pomoči), ki so ustrezno registrirani za opravljanje storitev.
II. KONČNE DOLOČBE 
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-0003/2016-2
Grad, dne 9. junija 2016
Županja 
Občine Grad 
Cvetka Ficko l.r.

AAA Zlata odličnost