Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2016 z dne 20. 6. 2016

Kazalo

1914. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice«, stran 6467.

  
Na podlagi prvega odstavka 57. člena v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katice« (Uradni list RS, št. 8/90 in 82/04)
I. 
Namen sklepa in pravna podlaga 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (Uradni list RS, št. 8/90 in 84/04).
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katica« (Uradni list RS, št. 8/90 in 84/04) (v nadaljevanju: ZN »Katica«) predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju v povezavi s tretjim odstavkom 97. člena in 61. členom (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
II. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »Katica« 
Zazidalni načrt »Katica« (Uradni list RS, št. 8/90) predvideva gradnjo 6 blokov, otroškega igrišča in trgovskega objekta Katica s pripadajočo komunalno infrastrukturo (ceste, vodovod, kanalizacija, elektrika, PTT itd.). Za gradnjo bloka v funkcionalni enoti F1 in F2 je občina že izvedla spremembo zazidalnega načrta (Uradni list RS, št. 82/04). Gradnja blokov v funkcionalni enoti F4 kot jo predvideva osnovni zazidalni načrt je v delu neizvedljiva, saj gradbena parcela vključuje tudi funkcionalno zemljišče trgovskega objekta Katice. Hkrati je predvidena klasična gradnja objektov, ki morajo v kletni etaži predvideti parkirišča za potrebe stanovalcev.
Občina je v delu, kjer je predvidena gradnja stanovanjskega bloka znotraj enote F4 izvedla vabljen natečaj. V tem delu je predvidena gradnja dveh lesenih blokov. Zaradi specifičnosti gradnje ni možno urediti parkiranja v kletni etaži, zato se je občina odločila, da spremeni odlok.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« so delno v občinski in delno v privatni lasti.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN »Katica«, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava sprememb in dopolnitev ZN »Katica« bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III. 
Območje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« 
Območje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« zajema parcele znotraj funkcionalne enote F4 in C3. Skupna tlorisna površina območja znaša cca 8.900 m2.
Območje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« se v fazi izdelave lahko spremeni.
IV. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN »Katica« se upošteva idejna zasnova Leseni stanovanjski blok v Slovenj Gradcu vključujoč priporočila naročnika, ki jo je izdelalo podjetje Studio Uršič Uroš, Uroš Uršič s. p., iz Renč. Poleg te idejne zasnove se upošteva še strokovna podlaga Ureditev območja Celjske ceste (SG-78) v mestu Slovenj Gradec, ki jo je izdelalo podjetje ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o., iz Maribora v postopku sprejema občinskega prostorskega načrta MOSG kot tudi že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne in skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99 popravek 23/00), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2008 (Uradni list RS, št. 89/09), Sklepom o sprejemu in pričetku uporabe usklajene digitalne kartografske dokumentacije k prostorskim sestavinam veljavnih planskih aktov za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 72/12), Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenj Gradec za območje Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2009 (Uradni list RS, št. 52/15), Ugotovitvenim sklepom o prenehanju uporabe prostorskih aktov v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 81/15) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN »Katica« se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v spremembah in dopolnitvah ZN »Katica«.
Za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN »Katica« se upoštevajo geodetske podlage, ki so bile podlaga za izdelavo strokovnih podlag (idejno zasnovo).
V. 
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev ZN »Katica« 
Izdelava osnutka sprememb in dopolnitev ZN »Katica« je predvidena dvajset dni po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN »Katica« je mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev ZN »Katica« je predviden pol leta po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
VI. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovanje sprememb in dopolnitev ZN »Katica« 
Nosilci urejanja prostora:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Javno podjetje Komunala Slovenj Gradec d.o.o., Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
– Mestna občina Slovenj Gradec, Oddelek za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo, gospodarjenje s premoženjem in promet, Referat gospodarskih javnih služb in infrastrukture, Šolska ulica 5, 2280 Slovenj Gradec
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave sprememb in dopolnitev ZN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
VII. 
Financiranje priprave sprememb in dopolnitev ZN »Katica« 
Pripravo sprememb in dopolnitev ZN »Katica« financira Mestna občina Slovenj Gradec. Strokovne podlage, ki bi jih bilo potrebno izdelati, zaradi pobud oziroma zahtev privatnih lastnikov krijejo pobudniki sami.
VIII. 
Objava sklepa 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu (http://www.slovenjgradec.si) in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-0010/2016
Slovenj Gradec, dne 6. junija 2016
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost