Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016

Kazalo

1879. Odlok o razglasitvi javnega spomenika žrtvam v Dolenji vasi za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6375.

  
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o razglasitvi javnega spomenika žrtvam v Dolenji vasi za kulturni spomenik državnega pomena 
1. člen 
(1) Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enota dediščine: Dolenja vas v Selški dolini – Spomenik žrtvam (EŠD 106).
(2) Enota iz prejšnjega odstavka ima izjemen kulturni in družbeni pomen za Republiko Slovenijo in posebno kulturno vrednost, saj je izrazit dosežek ustvarjalnosti, pomemben del prostora in zgodovinske dediščine Republike Slovenije.
(3) Enota je kulturni spomenik z zgodovinskimi, simbolnimi, arhitekturnimi in krajinskimi vrednotami.
(4) Enota je varovana z namenom ohranjanja avtentičnega prostora, javnega spomenika ter pietetnega odnosa do žrtev in celostne zaščite del Jožeta Plečnika.
2. člen 
Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena, so:
– kulturni spomenik je avtentični prostor pred vasjo, kjer so nemški okupatorji ustrelili 19 talcev,
– prostor je nadgrajen z javnim spomenikom z drevoredom,
– javni spomenik je izjemna arhitekturna celota in prostorski poudarek (arhitekt Jože Plečnik, sodelavka Vladimira Bratuž, 1950) in je eden ključnih Plečnikovih spomenikov žrtvam vojn v Sloveniji,
– avtentični prostor in javni spomenik v obliki kapelice sta pomembna za razumevanje zgodovinskih procesov v Evropi.
3. člen 
(1) Spomenik obsega nepremičnine: parcele št. *98, 315/2, 322/3, vse k. o. 2066 – Dolenja vas.
(2) Vplivno območje spomenika obsega nepremičnine: parcele št. 315/1 (del), 315/3, 315/4, 315/5, 322/2, 386, 387/1, 993/3, vse k. o. 2066 – Dolenja vas.
(3) Meji spomenika in njegovega vplivnega območja sta določeni na digitalnem katastrskem načrtu (uveljavljen dne 24. junija 2003, Uradni list RS, št. 65/03, datoteka z dne 2. februarja 2015, izvorno merilo 1:2880) in vrisani na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
(4) Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hranita ministrstvo, pristojno za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
4. člen 
Varovane sestavine spomenika so:
– zidana kapelica z leseno dvokapno strešico,
– simbolno spominsko slopasto znamenje z nišo za večno luč,
– avtentični koli, na katere so privezali talce, pritrjeni pod streho kapelice,
– peščena dostopna pot do kapelice z dvostranskim drevoredom brez ob gozdnem robu.
5. člen 
(1) Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– ohranjanje vseh avtentičnih prvin zidanega spomenika, njegove likovne podobe in namembnosti,
– ohranjanje slopastega svetilnika z lučjo in napisi,
– ohranjanje originalnih kolov, na katere so privezali talce,
– prepoved premeščanja spomenika ali njegovih delov, razen če bi bila premestitev nujna zaradi fizične zaščite javnega spomenika,
– ohranjanje brezovega drevoreda in peščene dostopne poti,
– redno vzdrževanje in morebitno pomlajevanje drevoreda,
– preprečevanje zaraščanja gozdnega roba v smeri spomenika in drevoreda,
– prepoved gradnje ali urejanja pomožnih, začasnih infrastrukturnih ali drugih objektov,
– prepoved postavljanja začasnih ali trajnih reklamnih napisov, košev za smeti ali druge podobne opreme v območju spomenika,
– prepoved parkiranja in vožnje z motornimi vozili v drevoredu, razen za vzdrževanje spomenika.
(2) Za vplivno območje velja varstveni režim, ki določa:
– prepoved spremembe obstoječih namembnosti (travnik, gozdni rob),
– prepoved pozidave in ohranjanje vedut na spomenik.
6. člen 
Za vse posege v spomenik in njegovo vplivno območje, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda.
7. člen 
Spomenik se označi na samostojni tabli na robu območja s predpisano oznako, tako da ta ne krni likovne podobe ali posameznih delov javnega spomenika.
8. člen 
Lastnik in upravljavec spomenika javnosti omogočata dostop do spomenika in njegovo predstavljanje tako, da njegovo varovanje in osnovne funkcije niso ogroženi.
9. člen 
Izvajanje tega odloka nadzira inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino.
10. člen 
Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na nepremičninah, navedenih v prvem odstavku 3. člena tega odloka.
KONČNA DOLOČBA 
11. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-10/2016
Ljubljana, dne 16. junija 2016
EVA 2014-3340-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost