Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2016 z dne 17. 6. 2016

Kazalo

Št. 5440-19/2015/12 Ob-2438/16, Stran 1471
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 65/14 – ZVRS-H in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D,55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014, Resolucije o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13-20), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15), Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 3032-56/2016/6, z dne 9. 6. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (v nadaljevanju OP 2014–2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Javni razpis bo neposredno vplival na doseganje ciljev Operativnega programa 2014–2020. Z izvajanjem informativno svetovalne dejavnosti, ki vključuje tudi ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja, bo prispeval k večji vključenosti v vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: VŽU) in izboljšanju kompetenc zaposlenih, s posebnim poudarkom na nižje izobraženih in manj usposobljenih.
Programska in vsebinska osnova za javni razpis je opredeljena najmanj v:
– Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. 12. 2014, dostopno na: http://www.eu-skladi.si/dokumenti/kljucni-dokumenti/op_slo_web.pdf
– Resoluciji o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013–2020 (ReNPIO13–20) (Uradni list RS, št. 90/13), dostopno na: http://www.uradni-list.si/1/content?id=114925
– Strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020), dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:119:0002:0010:SL:PDF)
– Sporočilu komisije Evropa 2020, Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:SL:PDF
– Resoluciji Sveta o prenovljenem evropskem programu za izobraževanje odraslih (2011/C 372/01), dostopno na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:0001:0006:SL:PDF
– Priporočilu Sveta Evropske Unije z dne 20. decembra 2012 o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja (2012/C 398/01), dostopno na: http://www.europass.si/files/2016/userfiles/europass/dokumenti/Priporocilo %20Sveta %20o %20potrjevanju %20neformalnega %20in %20priloznostnega %20ucenja %202012.pdf
2. Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
3. Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.
4. Ciljna skupina: ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim.
5. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izvajanje dejavnosti ISIO. Aktivnosti dejavnosti ISIO so:
– analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
– usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
– sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.
6. Način in obdobje izvajanja
Operacije se bodo izvajale v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in Kohezijski regiji Zahodna Slovenija (v nadaljevanju KRVS in KRZS).
Način delitve sredstev po regijah: sredstva tega javnega razpisa se delijo glede na lokacijo izvajanja aktivnosti.
Predmet javnega razpisa se izvaja v operacijah, ki so oblikovane kot konzorciji. Število konzorcijev v posamezni statistični regiji je odvisno od števila prebivalcev in razvitosti določene statistične regije.
Za konzorcijske partnerje se štejejo vse organizacije, ki so vključene v konzorcij, vključno z nosilcem konzorcija. Konzorcij vodi prijavitelj, ki je vodja oziroma nosilec konzorcija. Za vodenje konzorcija se organizira projektna pisarna pri prijavitelju. Za delo projektne pisarne je upravičen strošek v višini 50 % polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, v skladu z metodologijo, ki je opredeljena v 17. točki tega javnega razpisa.
Za namen oblikovanja števila konzorcijev in števila partnerjev v konzorcijih so statistične regije razvrščene po številu prebivalcev v naslednje tri skupine:
– velike regije so: Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska, Podravska in Savinjska;
– srednje regije so: Goriška, Obalno-kraška in Pomurska;
– majhne regije so: Koroška, Posavska, Primorsko-notranjska in Zasavska.
Za izvajanje predmeta javnega razpisa bo v skladu s pogoji in merili izbranih največ petnajst (15) konzorcijev, od tega enajst (11) v KRVS in štirje (4) v KRZS (preglednici 1 in 2).
Prijavitelj mora v konzorcij vključiti vse ljudske univerze, ki izrazijo interes. Prijavitelj mora v konzorcij vključiti eno srednjo šolo izmed tistih, ki izrazijo interes.
Preglednica 1: število konzorcijev v KRVS po statističnih regijah
Velike regije
Srednja regija
Majhne regije
Statistična regija
Jugovzhodna Slovenija
Podravska
Savinjska
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko -notranjska
Zasavska
Število konzorcijev
2
2
2
1
1
1
1
1
Preglednica 2: število konzorcijev v KRZS po statističnih regijah
Veliki regiji
Srednji regiji
Statistična regija
Gorenjska
Osrednje-slovenska
Goriška
Obalno-kraška
Število konzorcijev
1
1
1
1
Obdobje izvajanja operacij je od dneva objave javnega razpisa do 31. 3. 2022.
Obdobje upravičenih stroškov je od dneva objave javnega razpisa do 31. 3. 2022.
Obdobje upravičenih izdatkov je od dneva objave javnega razpisa do 30. 6. 2022.
7. Pričakovani kazalniki in spremljanje izvajanja
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije se uporabljata dve vrsti kazalnikov, in sicer:
7.1. Programsko specifične kazalnike (določene z besedilom OP 2014–2020)
– Pričakovani kazalnik učinka spremlja število udeležencev vključenih v dejavnost ISIO. Pričakuje se, da bo v izvajanje dejavnosti ISIO vključenih najmanj 20.000 udeležencev, od tega v KRVS najmanj 12.000, v KRZS pa najmanj 8.000 udeležencev (preglednica 3).
Za spremljanje se uporabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Vprašalnik se izpolni ob vključitvi v dejavnost ISIO.
– Pričakovani kazalnik rezultata spremlja delež udeležencev, ki so se po zaključenem svetovanju vključili v formalno ali neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje ali v postopke za pridobitev kvalifikacije oziroma certifikata. Delež uspešno zaključenih svetovanj je najmanj 75 % od udeležencev, ki so bili vključeni v svetovanje. Pričakovano število udeležencev, ki bodo dosegli rezultat, je razvidno iz preglednice 3.
Za spremljanje se uporabi »Seznam kazalnikov«, ki je priloga 9 razpisne dokumentacije (poglavje 2.2 Vprašalnik specifični kazalniki rezultata v dejavnosti ISIO).
Podatki se pridobijo 6 mesecev po zaključku svetovanja. S kazalniki rezultata spremljamo delež uspešno zaključenih svetovanj, ki se izkazuje s številom udeležencev, ki so se po zaključenem svetovanju vključili v:
– programe za dvig izobrazbene ravni,
– programe za pridobitev splošnih kompetenc (javno veljavni programi),
– programe za pridobitev splošnih in poklicnih kompetenc (programi, ki niso javno veljavni),
– postopke za pridobitev NPK (nacionalnih poklicnih kvalifikacij) ali TPK (temeljnih poklicnih kvalifikacij),
– postopke pridobivanja drugih certifikatov (npr. slovenski in mednarodni certifikat tujih jezikov, ECDL in drugi).
7.2. Skupne kazalnike (določene z uredbo 1303/2013 in uredbo 1304/2013)
Skupni kazalniki učinka spremljajo značilnosti oseb (npr. starost, spol, dosežena izobrazba status na trgu dela) ob vključitvi v dejavnosti ISIO. Za spremljanje se uporabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020. Podatki se pridobijo z izpolnitvijo Vprašalnika hkrati ob vključitvi udeležencev v dejavnost ISIO.
Skupni kazalniki rezultata spremljajo spremembo statusa (izobrazba ali status na trgu dela) po zaključku sodelovanja udeleženca v dejavnostih ISIO, in sicer:
– takojšnji kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje 4 tedne po zaključku svetovanja. Za spremljanje se smiselno uporabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020;
– dolgoročni kazalnik rezultata spremlja spremembo statusa udeleženca najkasneje 6 (šest) mesecev po zaključku svetovanja. Za spremljanje se smiselno uporabi »Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah«, ki je priloga 8 k Navodilom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Preglednica 3: Pričakovani kazalniki učinka v KRVS in KRZS
ID
Kazalnik
Merska enota
Regija
Ciljna vrednost (skupaj)
10.9
Kazalniki učinkov
Število vključenih v svetovalno dejavnost
Število
Vzhod
12.000
10.9
Število vključenih v svetovalno dejavnost
Število
Zahod
8.000
10.3
Specifični kazalniki rezultatov
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja
 %
Vzhod
75
10.3
Delež udeležencev, ki so uspešno zaključili izvedena svetovanja
 %
Zahod
75
Pričakuje se, da bo najnižje število vključenih udeležencev v dejavnost ISIO v posameznem konzorciju tako, kot je razvidno iz preglednic 4 in 5.
Preglednica 4: pričakovani kazalniki učinkov v posameznem konzorciju v KRVS
Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji v srednji regiji
Konzorciji v majhnih regijah
Statistična regija
Jugovzhodna Slovenija
Podravska
Savinjska
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko-
notranjska
Zasavska
Skupaj število vključenih v svetovalno dejavnost
2.520
2.520
2.520
1.560
720
720
720
720
Pokolpje
ostali del te regije
Zgornje Podravje
Spodnje Podravje
Zgornja Savinjska regija
Spodnja Savinjska regija
Od skupaj vključenih
720
1.800
1.800
720
720
1.800
Preglednica 5: pričakovani kazalniki učinkov v posameznem konzorciju v KRZS
Konzorciji v velikih regijah
Konzorciji v srednjih regijah
Statistična regija
Gorenjska
Osrednje-slovenska
Goriška
Obalno-kraška
Število vključenih v svetovalno dejavnost
2.560
2.560
1.440
1.440
8. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
8.1 Splošni pogoji za prijavitelja
Na tem javnem razpisu lahko kot prijavitelj kandidira javni zavod, katerega temeljna dejavnost je izobraževanje odraslih in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registriran za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
Priloga 5: Fotokopija izpisa iz Ajpes-a, iz katere je razvidno, da ima prijavitelj opredeljeno izobraževalno dejavnost na dan objave tega javnega razpisa*
b. ni za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinanciran iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU; 
c. ima na dan objave tega javnega razpisa zaposlenega najmanj enega organizatorja izobraževanja odraslih za polni delovni čas s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
e. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
f. ni opustil poslovne dejavnosti; 
g. dokazilo, da prijavitelj ali odgovorna oseba prijavitelja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, v nadaljevanju besedila: KZ-1).
Priloga 6:
Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja z naslednjimi dokazili:
– pod točko c.: pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi, potrdilo o strokovnem izpitu s področja vzgoje in izobraževanja;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e., f.: izpis iz Ajpes-a*,
– pod točko g.: potrdilo Ministrstva za pravosodje*.
8.2 Splošni pogoji za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
Na tem javnem razpisu je lahko konzorcijski partner pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. je na dan objave tega javnega razpisa registrirana za opravljanje izobraževalne dejavnosti pod šifro 85.590 pri pristojnem sodišču in izvaja svojo dejavnost na območju Republike Slovenije;
Priloga 5: Fotokopija izpisa iz Ajpes-a, iz katere je razvidno, da ima konzorcijski partner opredeljeno izobraževalno dejavnost na dan objave tega javnega razpisa*
b. ni za iste aktivnosti, ki jih prijavlja na tem javnem razpisu, sofinancirana iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna ali sredstev EU; 
c. ima na dan objave tega javnega razpisa zaposlenega najmanj enega organizatorja izobraževanja odraslih za polni delovni čas s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, ki ni zaposlen preko javnih del;
d. ima na dan podpisa izjave poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, določene z zakonom;
e. ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali likvidacijskem postopku;
f. ni opustila poslovne dejavnosti; 
g. konzorcijski partner ali odgovorna oseba konzorcijskega partnerja nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, v nadaljevanjem besedilu: KZ-1).
Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja z naslednjimi dokazili:
– pod točko c: 
pogodba o zaposlitvi organizatorja izobraževanja odraslih, potrdilo o pedagoško andragoški izobrazbi;
– pod točko d.: potrdilo FURS-a*;
– pod točko e., f.: izpis iz Ajpes-a*
– pod točko g.: potrdilo Ministrstva za pravosodje*.
* Zaradi pričakovanega velikega števila vlog naprošamo prijavitelje, da označena dokazila predložijo z oddano vlogo. Kolikor jih prijavitelji ne bodo predložili, jih bo Ministrstvo pridobilo po uradni dolžnosti.
8.3 Posebni pogoji za vse konzorcijske partnerje
Vsi konzorcijski partnerji morajo izpolnjevati naslednje posebne pogoje:
Pogoji
Dokazila
a. operacija konzorcija se izvaja v statistični regiji, v kateri je sedež prijavitelja;
b. so registrirani v isti statistični regiji kot prijavitelj;
c. niso partnerji v drugem konzorciju za izvajanje tega javnega razpisa;
d. prijavitelj je z namero prijave na ta javni razpis seznanil vse ljudske univerze in
Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev z dokazili -seznanitev z namero prijave na ta javni razpis
srednje šole iz statistične regije;
e. se zavezujejo, da bodo zagotavljali dejavnost ISIO na celotnem območju oziroma delu statistične regije, za katero je izdelan elaborat, ne glede na sedež konzorcijskih partnerjev;
f. prijavitelj izrazi namero, da bo za čas trajanja operacije zaposlil vodjo oziroma koordinatorja projekta, ki izpolnjuje pogoje za organizatorja izobraževanja odraslih, ima pedagoško andragoško izobrazbo in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja;
g. izrazijo namero, da bodo za čas trajanja operacije zaposlili organizatorja izobraževanja odraslih s pedagoško andragoško izobrazbo in strokovnim izpitom s področja vzgoje in izobraževanja, ki bo izvajal svetovalno dejavnost iz predmeta tega javnega razpisa;
h. soglašajo z elaboratom, ki pri razdelitvi sredstev upošteva število prebivalcev, ki jih bo posamezen konzorcijski partner pokril, kadrovske zmožnosti in izkušnje posameznega konzorcijskega partnerja;
i. podpišejo izjavo, da bodo sodelovali v strateškem partnerstvu, ki je v statistični regiji oblikovan po modelu izvajanja dejavnosti ISIO;
j. podpišejo izjavo, da bodo zagotavljali izpopolnjevanje zaposlenih najmanj po programu Andragoškega centra Slovenije in po programih konzorcija, ki je oblikovan za izvajanje operacij po tem javnem razpisu.
Pogoji za ugotavljanje upravičenosti:
– skladnost s cilji/rezultati na ravni prednostne osi in prednostne naložbe,
– izkazovanje realne izvedljivosti v obdobju, za katerega velja podpora in ustreznost ter sposobnost upravičencev,
– izkazovanje ustreznosti ciljnih skupin.
Projekti, ki ne bodo zagotavljali zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti, bodo izločeni iz nadaljnjega postopka izbora (s sklepom zavrnjeni).
9. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo splošne in posebne pogoje
9.1 Merila za izbor prijavitelja
Zap. št.
Merilo
Št. točk
1.
Kakovost predlaganega projekta
46
1.1
Analiza potreb statistične regije za izvajanje svetovanja na ravni projekta, s poudarkom na zaposlenih:
– analiza potreb je celovita, potrebe po uvedbi operacije so utemeljene, vsi elementi so razdelani
10
– analiza potreb je pri opredelitvi nekaterih elementov pomanjkljiva
5
– v analizi niso opredeljeni vsi elementi
0
1.2
Vsebinski, organizacijski, terminski in finančni načrt projekta za konzorcij
– načrt ima podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov
12
– načrt ima pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti le delno usklajeni
6
– načrt nima izpolnjenih vseh potrebnih elementov
0
1.2.1
Načrt informiranja in promocije
– načrt je razdelan, vključuje ključne deležnike in je inovativen
4
– načrt nima zadostnih elementov oziroma nezadovoljivo vključuje deležnike
0
1.3
Vsebinski, organizacijski in terminski načrt konzorcijskih partnerjev
– načrti vseh konzorcijskih partnerjev imajo podrobno in razumljivo razdelane vse potrebne elemente, ki so odlična podlaga za doseganje rezultatov
10
– načrti konzorcijskih partnerjev imajo pomanjkljivo razdelane potrebne elemente ali so le-ti delno usklajeni
6
– več kot polovica načrtov konzorcijskih partnerjev nima razdelanih vseh potrebnih elementov
0
1.4
Spremljanje doseganja pričakovanih kazalnikov učinka in kazalnikov rezultata
– načrt ima jasne cilje, strukturo in metodologijo
4
– načrt ima pomanjkljive cilje, strukturo in metodologijo
2
– načrt nima zadostnih sestavin
0
1.5
Prijavitelj ima uveden sistem samoevalvacije kakovosti:
– da, načrt je razdelan
6
– da, načrt je zadovoljivo razdelan
3
– nima uvedenega sistema samoevalvacije kakovosti
0
2.
Inovativnost
8
2.1
Inovativni pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO
– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO izkazujejo izvirnost oziroma nadgradnjo obstoječih ukrepov
8
– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO izkazujejo minimalno nadgradnjo obstoječih ukrepov
6
– pristopi pri organizaciji in izvedbi dejavnosti ISIO so nadaljevanje dosedanje prakse
2
3.
Izkušnje in usposobljenost prijaviteljev za izvedbo operacije
28
3.1
Prijavitelj je bil nosilec ali konzorcijski partner v operacijah na osnovi OP 2007–2013 od leta 2008 do 2014, katerih predmet je bilo izvajanje svetovalne dejavnosti za odrasle oziroma izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja:
– izkušnje pri izvajanju treh in več operacij
6
– izkušnje pri izvajanju dveh operacij
4
– izkušnje pri izvajanju ene operacije
2
– ni izkušenj
0
3.2
Sodelovanje prijavitelja v mednarodnih projektih od leta 2008 do 2014, katerih vsebina je bilo svetovanje v izobraževanju odraslih oziroma vrednotenje neformalnega znanja:
– prijavitelj ima izkušnje pri izvajanju dveh in več projektov
6
– prijavitelj ima izkušnje pri izvajanju enega projekta
3
– prijavitelj nima izkušenj
0
3.3
Število zaposlenih organizatorjev izobraževanja odraslih pri prijavitelju za polni delovni čas (druga bolonjska stopnja, pedagoško andragoška izobrazba in strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja na dan objave razpisa, brez direktorjev in učiteljev)
– 4 in več zaposlenih
6
– 2 do 3 zaposleni
3
– 1 zaposlen
1
3.4
Izkušnje organizatorjev izobraževanja odraslih za izvajanje predmeta tega javnega razpisa pri nosilcu in ostalih konzorcijskih partnerjih: (točke se seštevajo)
– izvajanje dejavnosti ISIO
2
– izvajanje svetovanja za ranljive skupine odraslih
2
– izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja neformalnega znanja v okviru operacij ESS
2
– svetovanje za NPK in drugo certificiranje
2
– sodelovanje v mednarodnem projektu GOAL v okviru Erasmus+
2
4.
Vključevanje ključnih deležnikov
6
4.1
Načrt vključevanja ključnih deležnikov
– načrt jasno opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu
6
– načrt pomanjkljivo opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu
3
– načrt nezadovoljivo opredeljuje vlogo ključnih deležnikov v projektu
0
5.
Prispevanje k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter zagotavljanje trajnosti predvidenih učinkov in rezultatov
6
5.1
Načrt uravnoteženega regionalnega razvoja, ki prispeva k doseganju področnih strategij, resolucij, nacionalnih programov, ipd.
– operacija izkazuje prispevek k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih učinkov in rezultatov
6
– operacija ne izkazuje zadovoljivega prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih učinkov in rezultatov
3
– operacija ne izkazuje prispevka k uravnoteženemu regionalnemu razvoju ter trajnost predvidenih učinkov in rezultatov
0
Najvišje število točk
94
Po zaključenem ocenjevanju vlog po merilih bo pripravljen predlog izbora prijaviteljev. Največje možno skupno število točk, s katerimi se lahko oceni posamezen projekt, je 94 točk. Postopek izbora bo potekal po naslednjem postopku:
1. V nadaljnjem postopku bodo obravnavani prijavitelji, ki so dosegli najmanj 67 točk.
2. Prijavitelji, ki so dosegli najmanj 67 točk, bodo razvrščeni v KRVS in KRZS, po statističnih regijah, v katerih imajo sedež.
3. V posamezni statistični regiji bodo izbrani prijavitelji, ki so med prijavitelji iz statistične regije dosegli najvišje število točk, pri čemer se izbere najvišje število prijaviteljev v posamezni statistični regiji, kot je določeno v 6. točki tega javnega razpisa.
4. Če je v statistični regiji več prijaviteljev, ki so dosegli enako število točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno število točk pri merilih pod točko 1.
5. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno število točk pri merilih pod točkama 2 in 3.
6. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk, bodo izbrani tisti, ki so dosegli večje skupno število točk pri merilih pod točkama 4 in 5.
7. Če bo še vedno več prijaviteljev z enakim številom točk bo o izboru odločil žreb.
8. Če se ugotovi, da ni izbranih 11 prijaviteljev iz KRVS in 4 prijavitelji iz KRZS oziroma niso razporejena vsa razpoložljiva finančna sredstva, se izbere dodatne prijavitelje iz KRVS oziroma KRSZ, ki so med preostalimi v KRVS ali KRZS dosegli najvišje število točk. Izbere se prijavitelja ne glede na statistično regijo znotraj posamezne kohezijske regije in sicer do porabe sredstev, upoštevaje zahtevano zaprto finančno konstrukcijo.
9. V primeru, ko ostanek sredstev javnega razpisa ne zadostuje za pokritje celotne naslednje prijavljene operacije (vendar mora pokriti vsaj 80 % operacije), ponudi ministrstvo financiranje pod pogojem, da prijavitelj ustrezno uskladi svojo prijavnico z ministrstvom.
Podrobnejši postopek izbora je opredeljen v Navodilih za prijavo.
O izboru odloči na predlog komisije minister za izobraževanje, znanost in šport.
10. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Način delitve sredstev po regijah: 60 % na vzhodno kohezijsko regijo, 40 % na zahodno kohezijsko regijo od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis. Sredstva niso prenosljiva med kohezijskima regijama.
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 9.500.000,00 EUR, od tega je po posameznih kohezijskih regijah in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 1.013.333,33 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 405.333,33 EUR, od tega:
– 324.266,66 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 81.066,67 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2017: 1.520.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, od tega:
– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2018: 1.520.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, od tega:
– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2019: 1.520.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, od tega:
– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2020: 1.520.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, od tega:
– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– za proračunsko leto 2021: 1.520.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 912.000,00 EUR, od tega:
– 729.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 182.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 608.000,00 EUR, od tega:
– 486.400,00 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 121.600,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
– za proračunsko leto 2022: 886.666,67 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 532.000,00 EUR, od tega:
– 425.600,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU udeležba (80,00 %) in
– 106.400,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 354.666,67 EUR, od tega:
– 283.733,34 EUR s PP 150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU udeležba (80,00 %) in
– 70.933,33 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %).
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis za KRVS znaša največ do 5.700.000,00 EUR, za KRZS pa največ do 3.800.000,00 EUR.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
Preglednica 6: okvirna višina sredstev za KRVS v EUR
Velike regije
Srednja regija
Majhne regije
Jugovzhodna Slovenija
Podravska
Savinjska
Pomurska
Koroška
Posavska
Primorsko -notranjska
Zasavska
Skupna okvirna 
višina sredstev 
1.197.000,00
1.197.000,00
1.197.000,00
741.000,00
342.000,00
342.000,00
342.000,00
342.000,00
Pokolpje
ostali del te regije
Zgornje Podravje
Spodnje Podravje
Zgornja Savinjska regija
Spodnja Savinjska regija
Od skupaj vključenih
342.000,00
855.000,00
855.000,00
342.000,00
342.000,00
855.000,00
Preglednica 7: okvirna višina sredstev v KRZS v EUR
Veliki regiji
Srednji regiji
Gorenjska
Osrednje-slovenska
Goriška
Obalno-kraška
Okvirna višina sredstev 
1.216.000,00
1.216.000,00
684.000,00
684.000,00
11. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: mnenje Ministrstva za finance, št. 440-10/2016/2 z dne 11. 2. 2016 je, da financiranje te operacije ne vsebuje elementov državne pomoči.
12. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga), nastale od dneva objave javnega razpisa do dne 31. 3. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dneva objave javnega razpisa do dne 30. 6. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
13. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Javni razpis obsega naslednje dokumente:
– Besedilo javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022
– Navodila za prijavo na javni razpis
– Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 s prilogami
– Obrazec za oddajo prijave
– Prijavnica
– Priloga 1: Elaborat
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 3: Vzorec pogodbe o sofinanciranju
– Priloga 4: Vzorec konzorcijske pogodbe
– Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
– Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev za vse konzorcijske partnerje
– Priloga 9: Seznam kazalnikov
– Priloga 10: Obračun SSE.
Vloga se šteje kot formalno popolna, če vsebuje naslednje popolno izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce ter dokazila:
– Prijavnica
– Priloga 1: Elaborat s prilogami
– Priloga 2: Finančni načrt
– Priloga 4: Podpisana in žigosana konzorcijska pogodba
– Priloga 6: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za prijavitelja
– Priloga 7: Izjava o izpolnjevanju splošnih pogojev za konzorcijske partnerje brez prijavitelja
– Priloga 8: Izjava o izpolnjevanju posebnih pogojev za vse konzorcijske partnerje.
Podrobnejša navodila za prijavo na ta javni razpis so v Navodilih za prijavo, ki so del razpisne dokumentacije. Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjati. Če se ugotovi spreminjanje obrazcev, se vloga zavrže.
Prijavitelj mora prijavnico ter prilogi 1 in 2 priložiti tudi na elektronskem mediju (CD ali USB ključ). V primeru neskladnosti podatkov se upošteva pisno verzijo dokumentov. Elektronski medij se po pozivu o dopolnitvi uskladi s pisno verzijo.
14. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %.
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %.
15. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
16. Delež sofinanciranja: ni relevantno.
17. Upravičeni stroški in način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– standardni strošek za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO,
– standardni strošek za delo projektne pisarne,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– stroški informiranja in komuniciranja (stroški za izvedbo zaključne konference, drugi stroški informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).
Sofinanciranje stroškov za izvajanje programov ter za vodenje projektne pisarne pri vodji konzorcija v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega stroška na enoto (poenostavljena oblika stroška), skladno s pravili Evropske kohezijske politike, Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških in Navodili MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014–2020.
Ministrstvo je 8. 6. 2016 sprejelo Metodologijo za določitev višine stroška na enoto v okviru javnega razpisa za izbor izvajalcev operacije: »Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«, št. 5440-19/2015/9. Na podlagi te metodologije velja:
– standardni strošek za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO v višini 2.627,80 EUR na mesec;
– standardni strošek za delo projektne pisarne v višini 50 % polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih v višini 1.313,90 EUR na mesec.
Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti ISIO
Upravičeni stroški za izvajanje dejavnosti ISIO za vse konzorcijske partnerje vključno s poslovodečim konzorcijskim partnerjem so:
– standardni strošek za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO, v višini 2.627,80 EUR na mesec,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– stroški informiranja in komuniciranja (drugi stroški informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani).
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšalne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % stroškov osebja (standardni strošek za polno zaposlena organizatorja izobraževanja odraslih).
Upravičeni stroški za delo projektne pisarne
Upravičeni stroški za delo projektne pisarne pri poslovodečemu konzorcijskemu partnerju so:
– standardni strošek za delo projektne pisarne v višini 50 % standardnega stroška za polno zaposlenega organizatorja izobraževanja odraslih, to je v višini 1.313,90 EUR na mesec,
– pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroškov – pavšalna stopnja 15 % neposrednih stroškov osebja,
– stroški informiranja in komuniciranja ((1) stroški za izvedbo zaključne konference, (2) drugi stroški informiranja in komuniciranja npr. stroški organizacije in izvedbe konferenc, seminarjev, simpozijev; stroški izdelave in nadgradnje spletnih strani ...).
Pavšalno financiranje, določeno z uporabo pavšalne stopnje 15 % neposrednih stroškov osebja, ter stroški informiranja in komuniciranja ne smejo presegati 40 % stroškov osebja (standardni strošek za delo projektne pisarne).
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.
Upravičenec stroške v okviru operacije uveljavlja na podlagi izstavljenega zahtevka za izplačilo s prilogami, skladno z Navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 in Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.
Za standardni strošek za organizatorja izobraževanja odraslih za izvajanje dejavnosti ISIO so potrebna najmanj naslednja dokazila: pogodba o zaposlitvi oziroma drug ustrezen pravni akt, časovnica, iz katere je razvidno opravljeno delo, podpisane liste prisotnosti svetovancev in obračun.
Za standardni strošek za delo projektne pisarne so potrebna najmanj naslednja dokazila: pogodba o zaposlitvi oziroma drug ustrezen pravni akt, časovnica, iz katere je razvidno opravljeno delo, trimesečno vsebinsko poročilo o opravljenem delu in obračun.
Glede na zgoraj navedeno poenostavljena oblika financiranja sledi načelom zmanjševanja administrativnih bremen in posledično prispeva k učinkovitejšemu izvajanju ukrepov kohezijske politike.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili vsakokrat veljavnega Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
18. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje: upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
19. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
20. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
21. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo, ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
22. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014–2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
23. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
24. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
25. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
26. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v 7. točki javnega razpisa.
27. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
28. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti: kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi ti lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
29. Minimalni multiplikator javnih sredstev oziroma pričakovani učinek vloženih javnih sredstev, če gre za povratna sredstva: ni relevantno.
30. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije, ali da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo: dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
31. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 7. 7. 2016, do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo biti oddane v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na »Javni razpis za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«, ki je del razpisne dokumentacije, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, do navedenega datuma in ure za oddajo, oddane priporočeno na pošto ali osebno v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
32. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija). Zaradi pričakovanega velikega števila vlog, odpiranje teh ne bo javno.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v točki 9 javnega razpisa in v Navodilih za prijavo na javni razpis.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče z objavo v Uradnem listu RS.
33. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
34. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete tudi osebno na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, v Sektorju za višje šolstvo in izobraževanje odraslih, vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po predhodni najavi. Za dodatne informacije lahko pokličete Lidijo Fischinger (tel. 01/400-53-54) vsak delavnik od 9. do 12. ure ali pišete na elektronski naslov: lidija.fischinger@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost