Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1835. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016, stran 6264.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 13. redni seji dne 9. 6. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2016 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2016 (Uradni list RS, št. 101/15) se v 2. členu spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Železniki za leto 2016 obsega:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.260.615
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.496.268
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.861.194
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.410.677
7000
Dohodnina
4.410.677
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
357.700
7030
Davki na nepremičnine
322.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
15.600
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
92.817
7044
Davki na posebne storitve
1.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
91.817
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
635.074
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
165.565
7102
Prihodki od obresti
3.606
7103
Prihodki od premoženja
161.959
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.400
7111
Upravne takse in pristojbine
2.400
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
20.000
7120
Globe in druge denarne kazni
20.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
18.447
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
18.447
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
428.662
7141
Drugi nedavčni prihodki
428.662
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
191.449
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
170.143
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
170.143
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
21.306
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
21.306
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
64.404
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
64.404
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
64.404
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
508.494
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
337.272
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
337.272
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
171.222
7412
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov
163.180
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada
8.042
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
6.763.815
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.642.266
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
355.713
4000
Plače in dodatki
305.921
4001
Regres za letni dopust
12.546
4002
Povračila in nadomestila
24.855
4004
Sredstva za nadurno delo
7.449
4009
Drugi izdatki zaposlenim
4.942
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
54.469
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
28.710
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
22.772
4012
Prispevek za zaposlovanje
220
4013
Prispevek za starševsko varstvo
343
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.424
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.089.030
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
121.821
4021
Posebni material in storitve
116.028
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
178.767
4023
Prevozni stroški in storitve
6.760
4024
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
Tekoče vzdrževanje
393.249
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
4.610
4029
Drugi operativni odhodki
265.595
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
34.400
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
34.400
409
REZERVE
108.654
4090
Splošna proračunska rezervacija
18.318
4091
Proračunska rezerva
84.600
4093
Sredstva za posebne namene
5.736
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.436.472
410
SUBVENCIJE
120.304
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
120.304
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.560.664
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
9.540
4119
Drugi transferi posameznikom
1.535.124
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
251.706
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
251.706
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
503.798
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
473.298
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
2.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.504.843
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.504.843
4202
Nakup opreme
43.491
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
30.540
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.474.523
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
627.243
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
80.070
4207
Nakup nematerialnega premoženja
6.000
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
242.976
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
180.234
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
105.500
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
105.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
74.734
4320
Investicijski transferi občinam
54.500
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
20.234
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
֪503.200
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
4.546
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
4.546
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
4.546
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
6.800
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
1.800
4412
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
1.800
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–2.254
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
400.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
400.000
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
400.000
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
309.297
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
309.297
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
309.297
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–414.751
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
90.703
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
503.200
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
414.751
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na programe in podprograme ter proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.
Št. 015-4/2016-008
Železniki, dne 9. junija 2016
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.

AAA Zlata odličnost