Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

25. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije (BTNZTS), stran 259.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije (BTNZTS) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije (BTNZTS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-11
Ljubljana, dne 27. maja 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TUNIZIJE (BTNZTS) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Tunizije, sklenjen na Bledu 1. septembra 2015.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi*:
* Besedilo sporazuma v arabskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.
S P O R A Z U M 
O ZNANSTVENEM IN TEHNOLOŠKEM SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE TUNIZIJE 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Tunizije (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici) ste se,
ob priznavanju pomena znanosti in tehnologije za razvoj uspešnih narodnih gospodarstev,
v prepričanju, da bo mednarodno sodelovanje v znanosti in tehnologiji krepilo prijateljske vezi in razumevanje med narodoma ter pospešilo razvoj znanosti in tehnologije v korist obeh držav,
v želji, da bi združili prizadevanja za spodbujanje sodelovanja raziskovalnih skupin obeh držav v evropskih okvirnih programih,
dogovorili:
1. člen
Pogodbenici v skladu s svojimi zakoni in drugimi predpisi podpirata sodelovanje v znanosti in tehnologiji med državama na podlagi enakosti in medsebojne koristi.
Sodelovanje lahko vključuje univerze, visokošolske in znanstvenoraziskovalne ustanove ter sorodne ustanove s področja visokega šolstva in znanstvenega raziskovanja.
2. člen
Po tem sporazumu se znanstveno in tehnološko sodelovanje spodbuja:
a/ s skupnimi znanstvenimi in tehnološkimi raziskovalnimi in razvojnimi projekti na skupno dogovorjenih področjih;
b/ z izmenjavo znanstvenikov, strokovnjakov, raziskovalcev in izvedencev;
c/ z izmenjavo znanstvenih in tehnoloških informacij ter dokumentacije;
d/ s skupnimi znanstvenimi konferencami, simpoziji, delavnicami in drugimi srečanji;
e/ z drugimi oblikami znanstvenega in tehnološkega sodelovanja, o katerih se medsebojno dogovorita pogodbenici.
3. člen
Pogodbenici zagotavljata ustrezno in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, pridobljenih na podlagi tega sporazuma, v skladu z zakoni in drugimi predpisi, veljavnimi v državi vsake pogodbenice, in ustreznimi mednarodnimi sporazumi, katerih pogodbenici sta.
4. člen
Pogodbenici poskrbita za sklenitev ustreznega zdravstvenega zavarovanja za svoje znanstvenike, strokovnjake, raziskovalce in izvedence med njihovim bivanjem v državi sprejemnici pred njihovim prihodom v državo sprejemnico.
5. člen
Znanstveniki, strokovnjaki, raziskovalci, izvedenci in ustanove iz tretjih držav ali mednarodne organizacije so lahko s soglasjem obeh pogodbenic povabljeni k sodelovanju v dejavnostih, ki se izvajajo po tem sporazumu.
Stroške takega sodelovanja običajno poravna tretja stran, razen če se strani pisno ne dogovorita drugače.
6. člen
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Ministrstvo za visoko šolstvo in znanstvene raziskave Republike Tunizije sta pristojni za izvajanje tega sporazuma.
7. člen
Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici ustanovita skupni odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: skupni odbor), sestavljen iz enakega števila predstavnikov in izvedencev, ki jih določita pogodbenici.
Skupni odbor:
a/ pregleduje napredek pri sodelovanju po tem sporazumu,
b/ določa področja in oblike sodelovanja,
c/ pripravlja izhodišča za sodelovanje, vključno s finančnimi vprašanji,
d/ pripravlja redna poročila o dejavnostih, ki se izvajajo po tem sporazumu.
Skupni odbor se sestaja redno, običajno vsaki dve leti ali na predlog ene ali druge pogodbenice, izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Tuniziji. Skupni odbor lahko deluje dopisno po diplomatski poti.
8. člen
Pogodbenici poravnata stroške v zvezi s sodelovanjem po tem sporazumu po načelu enakosti in vzajemnosti.
9. člen
Določbe tega sporazuma se lahko spremenijo pisno s soglasjem obeh pogodbenic. Spremembe začnejo veljati po postopkih iz prvega odstavka 11. člena tega sporazuma.
10. člen
Spori v zvezi z razlago ali izvajanjem tega sporazuma se rešujejo s posvetovanji v skupnem odboru ali med pristojnima ministrstvoma.
11. člen
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenici obvestita, da so izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti.
Ta sporazum velja pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, razen če ena pogodbenica šest mesecev prej pisno ne obvesti druge pogodbenice, da ga namerava odpovedati.
Prenehanje veljavnosti tega sporazuma ne vpliva na projekte ali programe, ki so bili začeti po tem sporazumu in ob prenehanju njegove veljavnosti še niso v celoti dokončani.
Sklenjeno na Bledu 1. septembra 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Maja Makovec Brenčič l.r. ministrica za izobraževanje, znanost in šport
Za Vlado 
Republike Tunizije 
Mohamed Ezzine Chelaifa l.r. državni sekretar
za zunanje zadeve
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za znanost.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 630-02/16-1/9
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EPA 1211-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost