Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 01407-1/2016 Ob-2369/16, Stran 1410
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 9/92, 26/92 – popr., 13/93, 45/94 – odl. US, 37/95, 8/96, 59/99 – odl. US, 90/99 – popr., 90/99, 98/99 – ZZdrS, 31/00, 36/00 – ZPDZC, 45/01, 62/01 – skl. US, 86/02 – ZOZPEU, 135/03 – odl. US, 2/04, 80/04, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 – ZUJF, 14/13) in Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) ter Statuta Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 39/10 in 107/10 ter MUV št., 6/2014) Občini Benedikt in Sveta Ana v Slov. gor., objavljata
javni razpis 
za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine 
1. Koncedent: Občina Benedikt, Čolnikov trg 5, 2234 Benedikt in Občina Sv. Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana.
2. Jezik, v katerem mora vlagatelj izdelati vlogo: vloga mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
3. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni za področje družinske medicine na območju Občine Benedikt in Občine Sveta Ana.
4. Oznaka in obseg razpisanega programa koncesije in območje za katerega se koncesija razpisuje:
4.1.:
– 0,5 programa za območje Občine Benedikt – za področje družinske medicine
– 0,5 programa za območje Občine Sveta Ana – za področje družinske medicine.
5. Začetek in trajanje koncesije
Koncesijsko razmerje se sklepa s koncesijsko pogodbo za nedoločen čas. Koncesijsko dejavnost se začne opravljati v najkrajšem možnem času, najkasneje v roku dveh mesecev od sklenitve pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), v nasprotnem primeru se koncesija z odločbo odvzame.
Koncesija je podeljena zgolj za območje občin Benedikt in Sveta Ana in se v primeru prenosa na drugo območje odvzame.
6. Pogoji, ki jih mora vlagatelj izpolnjevati
Za izvajanje dejavnosti, ki so predmet javnega razpisa mora vlagatelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in dodatne pogoje, kot jih določa koncedent.
Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev mora vlagatelj v prijavi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni kopiji. Posameznega dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
6.1. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj fizična oseba:
6.1.1. da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.1.2. da ni v delovnem razmerju, oziroma kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.1.4. da bo zagotovil ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem območju, tako, da bo z koncedentoma sklenil najemno pogodbe za poslovne prostore;
6.1.5. da ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.1.6. opravljanje koncesijske dejavnosti vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času na vsaki izmed lokacij;
6.1.7. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu;
6.1.8. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja.
6.2. Zakonsko predpisani in dodatni pogoji, če je vlagatelj pravna oseba:
6.2.1. da ima predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom ZZDej;
6.2.2. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma kolikor je, bo to delovno razmerje v primeru podelitve koncesije iz tega javnega razpisa prekinil in začel opravljati koncesijsko dejavnost v skladu z odločbo in pogodbo o podelitvi koncesije;
6.2.3. da predvidenemu nosilcu koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
6.2.4. da bo zagotovil ustrezne ordinacijske prostore na razpisanem območju, tako, da bo z koncedentoma sklenil najemno pogodbe za poslovne prostore;
6.2.5. da ima zagotovljeno ustrezno opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre;
6.2.6. da ima pravna oseba dovoljenje Ministrstva za zdravje, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
6.2.7. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi opravlja koncesijsko dejavnost vsaj enkrat tedensko v popoldanskem času na vsaki izmed lokacij.
6.2.8. da vlagatelj ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja na tem razpisu;
6.2.9. da predvideni nosilec koncesijske dejavnosti pri pravni osebi ni že izvajalec koncesijske dejavnosti na področju zdravstvene dejavnosti na katero se prijavlja vlagatelj na tem razpisu;
6.2.10. da se o isti upravni zadevi (podeljevanje koncesije v primarni zdravstveni dejavnosti) ne vodi upravni ali sodni postopek, ki zadeva vlagatelja, zakonitega zastopnika pravne osebe ali predvidenega nosilca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi.
7. Merila za vrednotenje vlog
7.1. Merila za vrednotenje vlog pri koncesiji.
Prijave vlagateljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
7.1.1. pričetek z delom: največ 10 točk;
7.1.2. delovna doba nosilca dejavnosti: največ 10 točk;
7.1.3. število opredeljenih zavarovanih oseb pri nosilcu dejavnosti: največ 10 točk;
8. Prednostne kategorije vlagateljev in žreb
Če dosežeta dva ali več vlagateljev na podlagi postavljenih meril pri razpisani koncesiji enako število točk, ima v smislu prednostne kategorije fizična oseba prednost pred pravno osebo.
Če bo tudi po upoštevanju prednostne kategorije za razpisano koncesijo še vedno več kandidatov, bo izveden žreb.
9. Navodila za izdelavo vloge in zahtevane sestavine vloge so podane v razpisni dokumentaciji.
10. Rok za oddajo vlog
Vloge morajo biti oddane na naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana.
Šteje se, da je vloga za koncesijo št. 4.1 oddana po pošti, prispela pravočasno, če je bila oddana na pošti s priporočeno pošiljko najkasneje do dne 30. 6. 2016 do 24. ure.
11. Obravnava vlog
Razpisna komisija, ki jo imenujeta župana Občine Benedikt in Sveta Ana, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne vloge, ki ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge (glej II. poglavje razpisne dokumentacije) ter posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi soglasij oziroma mnenj, ki jih določa ZZDej, bodo koncesije podeljene z upravno odločbo. Prepozne, nepravilne, nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo dodatnim pravilom pri oddaji vloge ter tudi vloge vlagateljev, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo in jo posredoval vsem vlagateljem. Dopolnjevanje vlog ni možno.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od vlagateljev ni primeren za podelitev posamezne koncesije, se lahko javni razpis za to koncesijo ponovi.
12. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za koncesijo št. 4.1. bo dne 4. 7. 2016 ob 11. uri v prostorih Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana.
Odpiranje vlog ne bo javno.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dosegljiva:
– na spletni strani Občine Benedikt (http://www.benedikt.si) in Občine Sveta Ana (http://www.sv-ana.si),
– v tajništvu Občine Benedikt in Sveta Ana v času uradnih ur.
Občina Benedikt Občina Sveta Ana 

AAA Zlata odličnost