Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1810. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016, stran 6209.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 120. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15 je Občina Ankaran na 12. seji dne 31. 5. 2016 sprejela
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Ankaran za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Ankaran za leto 2016 (Uradni list RS, št. 24/16) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
I. SPLOŠNI DEL
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
7.734.622,28
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.734.422,28
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
6.233.719,34
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.407.572,00
7000
Dohodnina
1.407.572,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
4.657.847,34
7030
Davki na nepremičnine
4.516.747,34
7031
Davki na premičnine
2.200,00
7032
Davki na dediščine in darila
4.600,00
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
134.300,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
167.300,00
7044
Davki na posebne storitve
2.000,00
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
165.300,00
706
DRUGI DAVKI
1.000,00
7060
Drugi davki
1.000,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.500.702,94
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
1.265.514,15
7102
Prihodki od obresti
84,15
7103
Prihodki od premoženja
1.265.430,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
1.500,00
7111
Upravne takse in pristojbine
1.500,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
800
7120
Globe in druge denarne kazni
800
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
205.274,10
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
205.274,10
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
27.614,69
7141
Drugi nedavčni prihodki
27.614,69
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
0
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
0
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
0
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
200
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
200
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
200
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)
0
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
0
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
8.160.481,75
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.658.558,98
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
177.630,00
4000
Plače in dodatki
165.031,70
4001
Regres za letni dopust
4.750,00
4002
Povračila in nadomestila
7.420,00
4004
Sredstva za nadurno delo
200
4009
Drugi izdatki zaposlenim
228,3
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
27.099,04
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
14.643,21
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
11.731,10
4012
Prispevek za zaposlovanje
99,27
4013
Prispevek za starševsko varstvo
165,46
4015
Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
460
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.304.291,10
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
403.489,00
4021
Posebni material in storitve
229.066,00
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
34.367,00
4023
Prevozni stroški in storitve
5.110,00
4024
Izdatki za službena potovanja
5.500,00
4025
Tekoče vzdrževanje
52.205,00
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
138.090,00
4029
Drugi operativni odhodki
1.436.464,10
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
0
409
REZERVE
149.538,84
4090
Splošna proračunska rezervacija
129.538,84
4091
Proračunska rezerva
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.294.408,11
410
SUBVENCIJE
96.000,00
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
96.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
694.546,54
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
10.000,00
4117
Štipendije
15.000,00
4119
Drugi transferi posameznikom
669.546,54
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
340.371,23
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
340.371,23
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.163.490,34
4130
Tekoči transferi občinam
90.328,00
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
28.000,00
4133
Tekoči transferi v javne zavode
552.185,62
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
488.321,72
4136
Tekoči transferi v javne agencije
4.655,00
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.695.694,66
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.695.694,66
4200
Nakup zgradb in prostorov
400.000,00
4202
Nakup opreme
120.400,00
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
83.300,00
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
1.497.038,86
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
115.000,00
4207
Nakup nematerialnega premoženja
72.600,00
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
407.355,80
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
511.820,00
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
65.695,00
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
10.000,00
4311
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
15.695,00
4314
Investicijski transferi posameznikom 
in zasebnikom
40.000,00
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
446.125,00
4320
Investicijski transferi občinam
159.350,00
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
286.775,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–425.859,47
75
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
50
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
0
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
0
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
0
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
425.859,47
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
425.859,47
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
0
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ankaran.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani Občine Ankaran.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 092
Ankaran, dne 31. maja 2016
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi dell'articolo 40 della Legge sulle finanze pubbliche (Gazzetta ufficiale della RS, n° 11/11 – testo ufficiale riveduto e corretto, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e dell'articolo 120 dello Statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta ufficiale della RS, n° 17/15) il Consiglio comunale del Comune di Ancarano nella sua 12a seduta ordinaria in data 31. maggio 2016, ha approvato il presente
D E C R E T O 
di assestamento del bilancio del Comune di Ancarano per il 2016 
Articolo 1 
Nel Decreto sul bilancio di previsione del Comune di Ancarano per il 2016 (Gazzetta ufficiale della RS, n° 24/16) l’articolo 3 viene modificato e recita:
“Articolo 3 
Nella parte generale del bilancio sono indicate le entrate e le uscite in base alla classificazione economica sino al livello dei conti.
La parte generale del bilancio a livello dei sottogruppi di conto si determina nei seguenti importi:
II. PARTE GENERALE
I. TOTALE ENTRATE (70+71+72+73+74+78)
7.734.622,28
ENTRATE CORRENTI (70+71)
7.734.422,28
70
ENTRATE TRIBUTARIE (700+703+704+706)
6.233.719,34
700
IMPOSTE SUI REDDITI E SUGLI UTILI
1.407.572,00
7000
IRPEF
1.407.572,00
703
IMPOSTE PATRIMONIALI
4.657.847,34
7030
Imposte sugli immobili
4.516.747,34
7031
Imposte sui beni mobili
2.200,00
7032
Imposte sulle successioni e sulle donazioni
4.600,00
7033
Imposte sul traffico immobiliare e sul patrimonio finanziario
134.300,00
704
IMPOSTE NAZIONALI SU BENI E SERVIZI
167.300,00
7044
Imposte su servizi specifici
2.000,00
7047
Altre imposte sull’utilizzo di beni e servizi
165.300,00
706
ALTRE IMPOSTE
1.000,00
7060
Altre imposte
1.000,00
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (710+711+712+713+714)
1.500.702,94
710
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E RENDITE PATRIMONIALI
1.265.514,15
7102
Entrate da interessi
84,15
7103
Rendite patrimoniali
1.265.430,00
711
TASSE E ALTRI TRIBUTI
1.500,00
7111
Tasse e tributi amministrativi
1.500,00
712
MULTE E ALTRE SANZIONI PECUNIARIE
800
7120
Multe e altre sanzioni pecuniarie
800
713
ENTRATE DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI
205.274,10
7130
Entrate dalla vendita di beni e servizi
205.274,10
714
ALTRE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
27.614,69
7141
Altre entrate extratributarie
27.614,69
72
ENTRATE DA CAPITALI (720+721+722)
0
720
ENTRATE DALLA VENDITA DI IMMOBILIZZAZIONI
0
721
ENTRATE DALLA VENDITA DI SCORTE
0
722
ENTRATE DALLA VENDITA DI TERRENI E IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
0
73
DONAZIONI RICEVUTE (730+731)
200
730
DONAZIONI DA FONTI NAZIONALI
200
7300
Donazioni ed elargizioni da persone giuridiche nazionali
200
731
DONAZIONI RICEVUTE DALL’ESTERO
0
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI ERARIALI (740+741)
0
740
TRASFERIMENTI ERARIALI DA ALTRI ENTI DELLA SPESA PUBBLICA
0
741
FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELLO STATO E DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0
78
FONDI COMUNITARI PERCEPITI (786+787)
0
786
ALTRI FONDI PERCEPITI DAL BILANCIO DELL’UNIONE EUROPEA
0
787
FONDI PERCEPITI DA ALTRE ISTITUZIONI EUROPEE
0
II. TOTALE SPESE (40+41+42+43)
8.160.481,75
40
SPESE CORRENTI (400+401+402+403+409)
2.658.558,98
400
STIPENDI ED ALTRE EROGAZIONI AI DIPENDENTI
177.630,00
4000
Stipendi e aggiunte
165.031,70
4001
Contributo ferie annuali
4.750,00
4002
Rimborsi e indennità
7.420,00
4004
Fondi per il lavoro straordinario
200
4009
Altre erogazioni ai dipendenti
228,3
401
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DEI DATORI DI LAVORO
27.099,04
4010
Contributo per la previdenza sociale
14.643,21
4011
Contributo per l’assicurazione sanitaria
11.731,10
4012
Contributo per il collocamento al lavoro
99,27
4013
Contributo per la tutela genitoriale
165,46
4015
Premi dell’assicurazione previdenziale collettiva aggiuntiva in base alla ZKDPZJU
460
402
SPESE PER BENI E SERVIZI
2.304.291,10
4020
Materiale di cancelleria, in generale e servizi
403.489,00
4021
Materiali e servizi specifici
229.066,00
4022
Spese energia, acquedotto, servizi comunali e comunicazioni
34.367,00
4023
Spese e servizi di trasporto
5.110,00
4024
Spese per viaggi di servizio
5.500,00
4025
Manutenzione corrente
52.205,00
4026
Affitti e canoni di mercato
138.090,00
4029
Altre spese operative
1.436.464,10
403
PAGAMENTO INTERESSI IN AMBITO NAZIONALE
0
409
RISERVE
149.538,84
4090
Riserva generale del bilancio
129.538,84
4091
Riserva del bilancio
20.000,00
41
TRASFERIMENTI CORRENTI (410+411+412+413)
2.294.408,11
410
SOVVENZIONI
96.000,00
4102
Sovvenzioni a imprese private e imprenditori
96.000,00
411
TRASFERIMENTI A SINGOLI E NUCLEI FAMILIARI
694.546,54
4111
Assegni familiari e per la tutela genitoriale
10.000,00
4117
Stipendi
15.000,00
4119
Altri trasferimenti a singoli
669.546,54
412
TRASFERIMENTI A ORGANIZZAZIONI ED ENTI NO PROFIT
340.371,23
4120
Trasferimenti correnti a organizzazioni ed enti no profit
340.371,23
413
ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI IN AMBITO NAZIONALE
1.163.490,34
4130
Trasferimenti correnti ai comuni
90.328,00
4131
Trasferimenti correnti ai fondi previdenziali
28.000,00
4133
Trasferimenti correnti agli enti pubblici
552.185,62
4135
Versamenti correnti ad altri esecutori di servizi pubblici che non sono fruitori indiretti del bilancio
488.321,72
4136
Trasferimenti correnti alle agenzie pubbliche
4.655,00
414
TRASFERIMENTI CORRENTI ALL’ESTERO
0
42
SPESE A TITOLO DI INVESTIMENTI (420)
2.695.694,66
420
ACQUISTO E COSTRUZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI
2.695.694,66
4200
Acquisto di fabbricati e ambienti
400.000,00
4202
Acquisto di attrezzature
120.400,00
4203
Acquisto di altre immobilizzazioni
83.300,00
4205
Manutenzione straordinaria e ristrutturazioni
1.497.038,86
4206
Acquisto di terreni e ricchezze naturali
115.000,00
4207
Acquisto di patrimonio immateriale
72.600,00
4208
Studi di fattibilità dei progetti, documentazione progettuale, supervisione ed ingegneria degli investimenti
407.355,80
43
TRASFERIMENTI A TITOLO DI INVESTIMENTI (431+432)
511.820,00
431
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI A PERSONE GIURIDICHE E FISICHE
65.695,00
4310
Trasferimenti per investimenti a organizzazioni ed enti no profit
10.000,00
4311
Trasferimenti per investimenti ad aziende pubbliche e società di proprietà dello Stato o del Comune
15.695,00
4314
Trasferimenti per investimenti a singoli e ad imprenditori
40.000,00
432
TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI AI FRUITORI DEL BILANCIO
446.125,00
4320
Trasferimenti per investimenti ai comuni
159.350,00
4323
Trasferimenti per investimenti ad enti pubblici
286.775,00
III. AVANZO DI BILANCIO (DISAVANZO) (I.-II.)
–425.859,47
75
IV. RESTITUZIONE CREDITI CONCESI E ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI (750+751+752)
0
750
RESTITUZIONE CREDITI CONCESSI
0
751
ALIENAZIONE DI QUOTE DI CAPITALI
0
752
RICAVI DERIVANTI DALLA PRIVATIZZAZIONE
0
44
V. CREDITI CONCESSI E AUMENTO DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (440+441)
0
440
CREDITI CONCESSI
0
441
AUMENTO QUOTE IN CONTO CAPITALE E DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI
0
VI. DIFFERENZA TRA CREDITI RESTITUITI E CONCESSI; VARIAZIONE DELLE DELLE QUOTE IN CONTO CAPITALE (IV.-V.)
0
50
VII. INDEBITAMENTO (500)
0
500
INDEBITAMENTO IN AMBITO NAZIONALE
0
55
VIII. RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
0
550
RESTITUZIONE DEL DEBITO NAZIONALE
0
IX. INCREMENTO (RIDUZIONE) DEI FONDI SUI CONTI (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–425.859,47
X. INDEBITAMENTO NETTO (VII.-VIII.)
0
XI. FINANZIAMENTO NETTO (VI.+X.-IX.)
425.859,47
SALDO DEI FONDI SUI CONTI ALLA FINE DELL’ANNO PRECEDENTE
425.859,47
– DI CUI AVANZO DI CONGUAGLIO FINANZIARIO DELL’ANNO PRECEDENTE
0
L’articolazione dettagliata della disposizione dei mezzi di bilancio è indicata nella sezione particolare del bilancio che è parte integrante dello stesso.
Il sotto-programma è suddiviso in partite e queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
La sezione particolare del bilancio sino al livello delle partite di bilancio – dei conti ed il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Ancarano.
Il piano dei programmi di sviluppo è costituito dai progetti.”
Articolo 2 
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che si modificano con il presente assestamento sono come allegati parte integrante del presente Decreto e si pubblicano sul sito internet del Comune di Ancarano.
Le partite della sezione generale e di quella particolare, nonché le voci dei piani dei programmi di sviluppo del bilancio che non si modificano con il presente assestamento rimangono in vigore.
Articolo 3 
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 092
Ancarano, 31. Maggio 2016
Il Sindaco 
Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti