Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

23. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGEMCP), stran 247.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGEMCP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga (BGEMCP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-9
Ljubljana, dne 27. maja 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO GRUZIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA (BGEMCP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga, sklenjen v Tbilisiju 15. oktobra 2015.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1 Besedilo sporazuma v gruzijskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Gruzije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Gruzije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se
v želji, da pomagata pri spodbujanju gospodarskih odnosov, razvoju cestnega prevoza potnikov in blaga v državi in iz njiju ter pri tranzitu čez njuni državni ozemlji,
dogovorili:
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Področje uporabe 
1. Ta sporazum ureja mednarodni cestni prevoz potnikov in blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem na državnem ozemlju ene od pogodbenic z vozili, ki so registrirana na tem ozemlju in s katerimi se opravlja prevoz na državno ozemlje druge pogodbenice, z njega, po njem ali tranzitno čezenj.
2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz drugih mednarodnih sporazumov pogodbenic.
2. člen
Pomen izrazov 
V tem sporazumu:
1. "prevoznik" pomeni katero koli pravno ali fizično osebo, ki ima sedež podjetja na državnem ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena za opravljanje mednarodnega cestnega prevoza potnikov in/ali blaga v skladu z notranjo zakonodajo države sedeža prevoznika;
2. "prevoz" pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, s katerim se opravlja prevoz na državno ozemlje ene od pogodbenic, z njega, po njem ali tranzitno čezenj ali na ozemlje tretje države ali z njega, tudi če je del vožnje opravljen z vlakom ali ladjo;
3. "vozilo" pomeni motorno vozilo, registrirano v državi ene od pogodbenic, ki je:
a) samostojno ali skupaj s priklopnikom ali polpriklopnikom;
b) namenjeno cestnemu prevozu potnikov in blaga;
c) na voljo prevozniku in je ali v njegovi lasti ali najeto oziroma zanj veljajo pogoji zakupne pogodbe;
4. "registracija" pomeni, da je pristojni organ vozilu dodelil identifikacijsko številko. Pri skupini vozil je pri izdaji dovolilnice ali izvzetju odločilna identifikacijska številka vlečnega vozila, tudi če priklopnik ali polpriklopnik ni registriran pod isto identifikacijsko številko ali je registriran v drugi državi ali pa ima dovoljenje za prevoz v drugi državi;
5. "dovolilnica" pomeni poseben dokument, ki ga izda pristojni organ pogodbenice in imetniku zagotavlja pravico do opravljanja prevoza med pogodbenicama v obeh smereh ali v tranzitu oziroma do prevoza blaga v tretjo državo ali iz nje ali do opravljanja rednih/občasnih prevozov potnikov po ustaljenem redu;
6. "država, v kateri je sedež podjetja" pomeni državno ozemlje pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež svojega podjetja in na katerem je vozilo registrirano;
7. "država gostiteljica" pomeni državno ozemlje pogodbenice, na katerem se z vozilom opravlja prevoz, ne da bi bilo tam registrirano in ne da bi imel prevoznik tam sedež svojega podjetja;
8. "avtobusi" so vozila, ki so po konstrukciji in opremi primerna in namenjena za prevoz več kot devetih oseb, vključno z voznikom;
9. "tranzit" pomeni potovanje čez državno ozemlje druge pogodbenice, na katerem se blago ne natovarja ali raztovarja oziroma potniki ne vstopajo ali izstopajo;
10. "linijski prevoz potnikov" pomeni avtobusni prevoz potnikov po vnaprej dogovorjenih progah, voznih redih in tarifah, pri čemer lahko potniki vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postajališčih;
11. "občasni potniški prevoz" pomeni prevoz, ki ni opredeljen kot linijski prevoz potnikov;
12. "izmenični prevoz" pomeni prevoz, ki predhodno oblikovanim skupinam potnikov zagotavlja vožnje tja in nazaj iz enega odhodnega kraja v en namembni kraj. Posamezna skupina, sestavljena iz potnikov, ki so potovali v eno smer, se pozneje odpelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni oziroma namembni kraj je tisti, v katerem se vožnja začne oziroma konča, pri čemer so v vsakem primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km. Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev potnikov v namembnem kraju in po potrebi med vožnjo. V vrsti izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vozilom;
13. "kontrolni dokument" pomeni spremnico za avtobuse, ki je v skladu z vzorcem, o katerem se dogovori in ga potrdi skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma;
14. "kabotaža" pomeni prevoz po ozemlju države gostiteljice, na katerem so kraji natovarjanja in raztovarjanja, ki ga opravlja prevoznik s sedežem na ozemlju druge pogodbenice;
15. "nevarno blago" pomeni blago, ki lahko glede na svoje lastnosti in značilnosti med prevozom, natovarjanjem, raztovarjanjem in skladiščenjem povzroči škodo na tehničnih napravah, opremi, zgradbah in objektih, pa tudi smrt, poškodbe ali bolezni ljudi in živali ter škodo v okolju;
16. "državno ozemlje pogodbenice" pomeni:
– glede Republike Slovenije ozemlje Republike Slovenije;
– glede Gruzije ozemlje, kot ga določa gruzijska zakonodaja, vključno s kopnim, podzemljem in pripadajočim zračnim prostorom, notranjimi vodami in teritorialnim morjem, morskim dnom in njegovim podmorjem ter pripadajočim zračnim prostorom, ki so pod suverenostjo Gruzije; pomeni tudi zunanji morski pas, izključno ekonomsko cono in epikontinentalni pas ob njenem teritorialnem morju, kjer lahko v skladu z mednarodnim pravom Gruzija izvaja svoje suverene pravice in jurisdikcijo;
17. "pristojni organi" pomenijo:
– glede Republike Slovenije ministrstvo, pristojno za cestni prevoz blaga in potnikov;
– glede Gruzije Ministrstvo za gospodarstvo in trajnostni razvoj in/ali Agencijo za kopenski promet ali druge ustrezne organe, pristojne za cestni prevoz.
PREVOZ POTNIKOV 
3. člen 
Linijski prevoz potnikov 
1. Za linijski avtobusni prevoz potnikov med državnima ozemljema pogodbenic in tranzit čeznju velja sistem dovolilnic. Dovolilnice izdajajo pristojni organi pogodbenic v skladu z notranjo zakonodajo.
2. Pristojni organ pogodbenice izda dovolilnico za tisti del potovanja, ki poteka po njenem državnem ozemlju, ter odobri vozni red ob upoštevanju tega, da lahko potniki vstopijo v avtobus in izstopijo iz njega samo na postajališčih, navedenih v voznem redu.
3. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu v državi, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. Če je vloga odobrena, se pošlje pristojnemu organu pogodbenice skupaj z dokumenti, ki vsebujejo potrebne dodatne informacije (osnutek voznega reda s podatki o času vožnje in pogostosti, cene, itinerar, podatki o delovnem času in počitku voznikov). Pristojni organi lahko po potrebi zahtevajo dodatne informacije.
4. Po obravnavi vloge pristojni organ pogodbenice o svoji odločitvi pisno obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
5. Če namerava prevoznik linijski prevoz ukiniti, mora en mesec pred ukinitvijo o svoji nameri obvestiti pristojni organ, ki je izdal dovolilnico. Pristojni organ mora v dveh (2) tednih po prejemu informacije o tej nameri pisno obvestiti pristojni organ druge pogodbenice.
6. Dovolilnico, izdano prevozniku, je treba med celotno vožnjo hraniti v avtobusu in jo na zahtevo predložiti kontrolnim organom.
7. Dovolilnica velja le za linijo, ki je v njej navedena, in ni prenosljiva na drugega prevoznika.
4. člen
Občasni in izmenični prevoz potnikov 
1. Občasni in izmenični prevoz potnikov, ki se opravlja med državnima ozemljema pogodbenic in tranzitno čeznju, je tisti prevoz, ki ne izpolnjuje zahtev linijskega prevoza potnikov iz 3. člena sporazuma in se opravlja z dovolilnicami, ki so jih izdali pristojni organi pogodbenic.
2. O zahtevah tehničnih, okoljevarstvenih in varnostnih standardov, ki jih morajo izpolnjevati vozila, s katerimi se opravlja prevoz iz tega člena, se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma.
3. Iz sistema dovolilnic so izvzete te vrste občasnega prevoza potnikov:
a) krožne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo uporablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni kraj je na državnem ozemlju pogodbenice, kjer ima prevoznik sedež;
b) prevoz s polnim vozilom v namembni kraj in s praznim vozilom nazaj v odhodni kraj. Odhodni kraj je na državnem ozemlju pogodbenice, kjer ima prevoznik sedež;
c) prevoz, pri katerem na državno ozemlje druge pogodbenice vstopi prazno vozilo, da bi sprejelo skupino potnikov, ki jih je pred tem tja pripeljal isti prevoznik, in jih pripeljalo nazaj v prvotni odhodni kraj;
d) tranzitne vožnje zaprtih vrat;
e) vožnja praznega avtobusa, poslanega kot zamenjava za poškodovan ali pokvarjen avtobus, ki opravlja občasne prevoze potnikov;
f) prevoz poškodovanega ali pokvarjenega avtobusa nazaj na državno ozemlje, kjer je avtobus registriran;
g) premik na novo kupljenega (novega ali rabljenega) avtobusa na državno ozemlje, kjer bo avtobus registriran.
4. Skupina potnikov, ki potuje z občasnim potniškim prevozom, mora med celotnim potovanjem ostati homogena. Sprejemanje dodatnih potnikov ni dovoljeno.
5. Med prevozi, izvzetimi iz sistema dovolilnic, ni dovoljeno sprejemati potnikov, razen če je za to izdana posebna dovolilnica.
6. Za občasne prevoze potnikov, ki ne izpolnjujejo zahtev iz tretjega odstavka tega člena, je potrebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ druge pogodbenice. O pogojih in zahtevah za izdajo dovolilnic se dogovorijo pristojni organi pogodbenic.
7. Med opravljanjem občasnih prevozov potnikov iz tretjega odstavka tega člena mora biti na avtobusu v celoti izpolnjen kontrolni dokument. O vsebini in obliki kontrolnega dokumenta se dogovori skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma, ter ga potrdi.
8. Kabotaža je prepovedana.
9. Skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma, lahko razširi izvzete vrste občasnih prevozov.
PREVOZ BLAGA 
5. člen 
Sistem dovolilnic 
1. Prevozniki s sedežem na državnem ozemlju pogodbenice lahko na podlagi sistema dovolilnic opravljajo:
a) prevoz med državnima ozemljema pogodbenic,
b) tranzit čez državni ozemlji pogodbenic,
c) prevoz med krajem na državnem ozemlju pogodbenice in krajem na državnem ozemlju tretje države ali prevoz iz tretje države.
2. Dovolilnice in druge dokumente je treba med celotnim potovanjem hraniti v vozilu ter jih na zahtevo predložiti kontrolnim organom.
3. Kabotaža je prepovedana.
4. Druge vrste dovolilnic določi skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma. Po potrebi lahko daje predloge za opravljanje prevoza brez dovolilnic.
6. člen
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 
1. Kot izjema od 5. člena sporazuma so iz sistema dovolilnic izvzete te vrste prevoza:
a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno s priklopniki ali polpriklopniki, ne presega 6 ton ali katerih dovoljena nosilnost, vključno s priklopniki ali polpriklopniki, ne presega 3,5 tone;
b) prevoz na letališča ali z njih, kadar je letalski prevoz preusmerjen;
c) prevoz vozil, ki so bila poškodovana ali so se pokvarila med opravljanjem prevoza po tem sporazumu, ter prevoz servisnih vozil;
d) vožnja praznega vozila, poslanega kot zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo na ozemlju druge pogodbenice, in tudi povratna vožnja popravljenega vozila;
e) prevoz rezervnih delov in zalog za čezoceanske in rečne ladje ter letala;
f) prevoz blaga, potrebnega v nujnih primerih, še zlasti ob naravnih nesrečah in kot človekoljubna pomoč;
g) prevoz umetniških del in predmetov za razstave, sejme in tržnice;
h) prevoz predmetov, živali in pripomočkov na gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške prireditve in sejme ali praznovanja oziroma z njih v nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo;
i) prva vožnja na novo kupljenega vozila (novega ali rabljenega);
j) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebnim osebjem in opremo v ta namen;
k) prevoz posmrtnih ostankov.
2. Skupni odbor, ustanovljen po 13. členu sporazuma, lahko na seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice niso potrebne, doda nove vrste prevozov ali nekatere vrste z njega črta.
7. člen
Pogoji, ki veljajo za dovolilnice 
1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. Dovolilnico prevozniku pošlje pristojni organ pogodbenice ali telo, ki ga za to nalogo na ozemlju države sedeža pooblasti pristojni organ.
2. Pogodbenici se lahko dogovorita o izmenjavi dodatnega števila neizpolnjenih obrazcev dovolilnic, če to zahteva ena od pogodbenic.
3. Dovolilnice se izdajo na ime in niso prenosljive na drugega prevoznika ali tretjo osebo.
4. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo. Pogodbenici lahko na podlagi medsebojnega dogovora izdata dodatne vrste dovolilnic. Dovolilnice veljajo do 31. januarja naslednjega koledarskega leta. V primeru vozila s priklopnikom ali polpriklopnikom je pri zahtevah za izdajo dovolilnice odločilen dejavnik motorno vozilo.
5. Kvoto, vrsto in dodatne pogoje za uporabo dovolilnic določi skupni odbor.
SPLOŠNE DOLOČBE 
8. člen 
Davki in dajatve 
1. Vozila, registrirana na državnem ozemlju ene od pogodbenic (vključno z rezervnimi deli), začasno uvožena na ozemlje druge pogodbenice zaradi opravljanja prevoza pod pogoji tega sporazuma in na podlagi medsebojno izmenjanih dovolilnic, so vzajemno oproščena vseh davkov in dajatev (vključno s carinskimi dajatvami) za posedovanje in uporabo vozil razen stroškov za izdajo dovoljenja za vozila, ki presegajo dovoljeno velikost in maso.
2. Prevozniki, ki opravljajo prevoz na podlagi 4. in 6. člena sporazuma, so oproščeni davkov in dajatev (vključno s carinskimi dajatvami) za posedovanje in uporabo vozil razen stroškov za izdajo dovoljenja za vozila, ki presegajo dovoljeno velikost in maso.
3. Za prevoze na podlagi tega sporazuma je treba v državi gostiteljici plačati cestnine, mostnine in dajatve za uporabo predorov. Pristojbine in davki se prevoznikom rezidentom in nerezidentom zaračunavajo nediskriminatorno.
4. Gorivo v običajnih serijsko vgrajenih rezervoarjih vozila in maziva so na ozemlju države gostiteljice oproščena vseh davkov in dajatev, vključno s carinskimi dajatvami.
5. Rezervni deli, začasno uvoženi na državno ozemlje druge pogodbenice zaradi popravila vozil, ki opravljajo prevoze na podlagi tega sporazuma, so oproščeni uvoznih dajatev v skladu s carinskimi predpisi. Zamenjani rezervni deli se ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom pristojnih carinskih organov druge pogodbenice.
9. člen
Masa in dimenzije 
1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije vozila ne smejo presegati tistih, ki so vpisane v registracijskih dokumentih, niti omejitev, veljavnih v državi gostiteljici.
2. Če masa (vključno z osno obremenitvijo) in/ali dimenzije naloženih ali praznih vozil, ki opravljajo prevoze v skladu z določbami tega sporazuma, presegajo omejitve, veljavne v državi gostiteljici, je treba vnaprej pridobiti dovoljenje/priporočilo, ki ga v skladu z zakonodajo države gostiteljice izda ustrezni pristojni organ.
10. člen
Prevoz nevarnega blaga 
Prevoz nevarnega blaga med državnima ozemljema pogodbenic ali tranzitno čeznju ureja notranja zakonodaja pogodbenic.
11. člen
Skladnost z notranjo zakonodajo 
1. Prevozniki, vozila, avtobusi in njihova posadka, ki so na državnem ozemlju druge pogodbenice, morajo spoštovati:
a) večstranske in dvostranske mednarodne sporazume, ki sta jih podpisali pogodbenici;
b) notranjo zakonodajo pogodbenic.
2. Da bi se izognili vsakršni diskriminaciji, se zakonodaja iz prvega odstavka tega člena uporablja za prevoznika druge pogodbenice na enak način kot za prevoznika države gostiteljice.
12. člen
Kršitve in sankcije 
1. Če prevoznik, vozilo, avtobus in posadka ene pogodbenice med svojo prisotnostjo na državnem ozemlju druge pogodbenice kršijo določbe tega sporazuma, lahko pristojni organ pogodbenice, na katere državnem ozemlju se je zgodila kršitev (ne glede na zakonite sankcije, ki jih lahko uporabijo sodišča ali organi pregona pogodbenice), od pristojnega organa druge pogodbenice zahteva:
a) da prevozniku izda opomin;
b) da prekliče dovolilnice prevoznika za opravljanje prevozov na ozemlju druge pogodbenice ali prekliče dovolilnice prevoznika za opravljanje linijskih prevozov med državnima ozemljema pogodbenic ali
c) da po preteku veljavnosti dovolilnic prevozniku ne izda novih dovolilnic za opravljanje prevozov na ozemlju druge pogodbenice oziroma zavrne prošnjo prevoznika za opravljanje linijskih prevozov med pogodbenicama.
2. Določbe tega člena ne izključujejo ukrepov, ki jih lahko v skladu z notranjo zakonodajo sprejmejo sodišča ali upravna telesa pogodbenic.
KONČNE DOLOČBE 
13. člen 
Skupni odbor 
1. Za izvajanje tega sporazuma se ustanovi skupni odbor. Naloga skupnega odbora je reševanje sporov in drugih vprašanj, povezanih s prevozom potnikov in blaga, ki se lahko pojavijo med izvajanjem sporazuma.
2. Skupni odbor se na zahtevo ene od pogodbenic izmenično sestaja na ozemljih pogodbenic. Država gostiteljica, ali če je to potrebno, pogodbenica, ki je zahtevala sestanek, pošlje dnevni red sestanka najmanj mesec dni pred sestankom. Vsak sestanek se konča s protokolom, ki ga podpišeta vodji delegacij pristojnih organov pogodbenic.
14. člen
Reševanje sporov 
Vse spore zaradi razlage ali izvajanja tega sporazuma pogodbenici rešujeta s posvetovanji in/ali pogajanji.
15. člen
Dopolnitve in spremembe 
Ta sporazum se lahko spremeni in dopolni na podlagi medsebojnega soglasja pogodbenic v obliki ločenega dokumenta, ki začne veljati po enakem postopku kot sporazum. Tako nastali dokumenti so sestavni del sporazuma.
16. člen
Začetek veljavnosti in trajanje 
1. Ta sporazum začne veljati na prvi dan v mesecu, ki sledi prejemu zadnjega pisnega obvestila po diplomatski poti, s katerim se pogodbenici obvestita, da so končani njuni notranji postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti.
2. Vsaka pogodbenica lahko sporazum kadar koli odpove s pisnim obvestilom o odpovedi, ki ga drugi pogodbenici pošlje po diplomatski poti. V tem primeru sporazum preneha veljati 6 mesecev po datumu, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo o odpovedi.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju za to pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Podpisano v Tbilisiju, dne 15. oktober 2015 v dveh izvirnikih v slovenskem, gruzijskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Ob različni razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Peter Gašperšič l.r.
Za Vlado 
Gruzije 
Dimitry Kumsishvili l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-07/14-51/11
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EPA 186-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost