Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 5442-14/2016/6 Ob-2353/16, Stran 1265
Na podlagi določb Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU), Uredbe (EU) št. 1304/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem socialnem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1081/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 470), Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1), Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 101/13 – ZIPRS1415, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 /ZIPRS 1617/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 /DP2016/ (Uradni list RS, št. 96/15), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 /DP2017/ Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 16. 12. 2014, Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in odločitve Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja, o podpori javnemu razpisu, št. 10-1/2/MIZŠ/0, z dne 2. 6. 2016, Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana, objavlja
javni razpis 
»Razvoj kadrov v športu 2016-2022«
1. Ime oziroma naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva: Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet, namen in cilj javnega razpisa ter regija izvajanja
Javni razpis za izbor operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostna os: 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba: 10.1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v štiri vsebinske sklope, ki se smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero ter znanstveno-raziskovalnim delom.
Vsebina javnega razpisa je bila prepoznana kot ena izmed prioritetnih nalog v Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14 z dne 14. 4. 2014), kjer se posebna pozornost namenja povečanju kakovosti in konkurenčnosti strokovnega kadra z vzpostavitvijo odgovornosti posameznikov pri delu v športu ter s tem povečanju njihovih kompetenc. Po drugi strani pa je pomembnost vsebine razvidna tudi v Smernicah EU o dualni karieri vrhunskih športnikov, za katere je pomembno, da po zaključku aktivne športne kariere pridobijo formalno izobrazbo ali usposobljenost, in na ta način svoja znanja uporabljajo pri nadaljnjem delu v športu.
Namen javnega razpisa je dvigniti nivo usposobljenosti zaposlenih za doseganje večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela ter povečanje strokovnega razvoja delavcev na področju športa in s športom povezanih dejavnosti.
Cilj javnega razpisa je izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela, kar bo mogoče doseči s sinergijami med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in uveljavljenimi strokovnjaki (trenerji), s spodbujanjem razvoja dvojne kariere vrhunskih športnikov in njihov bolj usmerjen in »mehak« prehod iz vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v Sloveniji, z nadgradnjo kompetenc kineziologov (ali diplomantov starega programa kondicijskega treniranja), da se bodo lažje in bolje povezovali z deležniki sistema, ter s povezovanjem znanstveno-raziskovalnega dela na področju športa s strokovnim delom vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočiti neposreden prenos spoznanj in novega znanja v njihovo neposredno delo, kakor tudi rast in razvoj kadrov, ki delajo z mlajšimi starostnimi kategorijami.
Ciljna skupina so zaposleni posamezniki, ki potrebujejo dodatna usposabljanja zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu (kot zaposleni posamezniki se upoštevajo tisti, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, kot samostojni podjetniki ali kot zasebni športni delavci)
Cilj javnega razpisa bo prijavitelj lahko dosegel le s prijavo vseh štirih vsebinskih sklopov, to so:
Sklop A:
– Vsebinski sklop je namenjen rasti znanja na področju športa in neposredni vključenosti novih znanstveno-raziskovalnih spoznanj v prakso.
– Sofinanciralo se bo posameznike, ki so vključeni v doktorski študij na področju kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved, povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija) ali s področja prava v športu. Posamezniki, ki bodo vključeni v operacijo na področju kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved, bodo neposredno sodelovali pri koordinaciji in izvedbi merilnih postopkov, analiziranju pridobljenih podatkov, interpretaciji spoznanj in svetovanju športnikom in trenerjem pri nadaljnjem treningu oziroma posameznikom s težavami v telesnem in gibalnem razvoju, posamezniki s področja prava v športu pa bodo neposredno sodelovali z visokošolskimi zavodi na področju prava in športa ter pridobljeno znanje v praksi prenašali na športne organizacije.
– Z namenom doseganja cilja operacije, se bo moral prijavitelj povezovati z javnimi visokošolskimi zavodi, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov (kot konzorcijski partnerji).
– Posamezniki bodo morali v obdobju vključitve v operacijo opraviti vse izpite (60 kreditnih točk) ter oddati vsaj prvo doktorsko seminarsko nalogo.
– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral prijavitelj povezovati z javnimi znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tudi drugimi ponudniki meritev na področju Slovenije ter visokošolskimi zavodi na področju prava in športa;
– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem obdobju javnega razpisa sofinanciranih 13 posameznikov, ki bodo vključeni v operacijo, od tega predvidoma eden s področja prava v športu.
– Posamezniki so lahko vključeni v sofinanciranje največ 36 mesecev.
– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob prijavi skupaj vključevali do 6 posameznikov. Posamezni prijavitelj v prijavo vključi do 6 posameznikov poimensko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa predvidi le številčno.
Sklop B:
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim športnikom po zaključku športne kariere, ki bodo morali v obdobju trajanja operacije pridobiti ustrezno izobrazbo za delo v športu ali ustrezno usposobljenost na najvišji možni ravni, v skladu z Zakonom o športu. Vrhunski športniki, vključeni v operacijo, bodo sodelovali tudi v aktivnostih, namenjenih spodbujanju zdravega načina življenja s športom.
– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski športniki, ki jih prijavlja v okviru operacije.
– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem obdobju javnega razpisa sofinanciranih 25 posameznikov, ki bodo vključeni v izobraževanje ali usposabljanje z namenom doseganja večje zaposljivosti in mobilnosti na trgu dela.
– Posamezniki so lahko vključeni v sofinanciranje največ 24 mesecev v primeru pridobivanja usposobljenosti in največ 36 mesecev v primeru pridobivanja izobrazbe.
– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob prijavi skupaj vključevali do 11 posameznikov. Posamezni prijavitelj v prijavo vključi do 11 posameznikov poimensko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa predvidi le številčno.
Sklop C:
– Vsebinski sklop je namenjen vrhunskim trenerjem, ki bodo v prvih 12 mesecih trajanja operacije vključeni v usmerjeno visoko kakovostno interdisciplinarno strokovno usposabljanje, ki bo organizirano v obliki modulov (v obsegu najmanj 300 pedagoških ur), v sodelovanju s strokovnjaki iz Fakultete za šport, Inštituta za šport, Znanstveno-raziskovalno središča v Kopru, Olimpijskega komiteja Slovenije in s tujimi strokovnjaki idr. Naslednjih 16 mesecev pa bodo pridobljena strokovna znanja skladno z usmeritvami ministrstva prenašali na trenerje, vključene v projekt Nacionalnih panožnih športnih šol, Občinskih panožnih športnih šol in druge, ki delujejo v programih tekmovalnega športa, kolikor posamezna panoga nima trenerja v projektu Nacionalnih panožnih športnih šol ali občinskih panožnih športnih šol. Zaradi zagotavljanja uspešnega pridobivanja interdisciplinarnega znanja in njegovega prenašanja na trenerje je skozi celotno obdobje operacije pomembno tudi pridobivanje izkušenj skozi delo osebnih trenerjev športnikov, trenerjev klubov in reprezentanc.
– Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral prijavitelj povezovati s tistimi nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, iz katerih prihajajo vrhunski trenerji, ki jih prijavlja v okviru operacije (konzorcijski partnerji).
– Vsebinski sklop je razdeljen na štiri podsklope: C1 – individualni športi, C2 – kolektivni športi, C3 – miselni športi in C4 – šport invalidov.
– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem obdobju javnega razpisa sofinanciranih 70 posameznikov in sicer iz vsake športne panoge največ pet. V podsklopu C1 bo sofinanciranih predvidoma 45 posameznikov, v podsklopu C2 predvidoma 17 posameznikov, v podsklopu C3 predvidoma 2 posamezniki in v podsklopu C4 6 posameznikov. Vključeni posamezniki bodo kot uveljavljeni strokovnjaki (trenerji) bistveno prispevali k prenosu znanj in kompetenc na mlajši vrhunski kader na področju športa.
– Posamezniki se v okviru tega sklopa lahko vključijo za obdobje največ 28 mesecev.
– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob prijavi skupaj vključevali do 30 posameznikov za vse štiri podsklope C1, C2, C3 in C4. Posamezni prijavitelj v prijavo vključi do 30 posameznikov poimensko za vse štiri podsklope C1, C2, C3 in C4 (od tega 3 posameznike za sklop C4); posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa predvidi le številčno.
– V prijavo lahko prijavitelj vključi tudi do 12 posameznikov, ki so določena modularna znanja že pridobili, vendar pa jih je za pridobitev kompleksnejših znanj in kompetenc potrebno dodatno vključiti v module ter jim omogočiti prenos v prakso (le-ti se lahko vključijo v operacijo za največ 12 mesecev).
Sklop D:
– Vsebinski sklop je namenjen kineziologom (ali diplomantom starega programa kondicijskega treniranja), ki bodo v prvih 12 mesecih trajanja operacije vključeni v visoko kakovostno interdisciplinarno dodatno strokovno usposabljanje, v sodelovanju s strokovnjaki iz Fakultete za šport, Inštituta za šport, Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Olimpijskega komiteja Slovenije, s tujimi strokovnjaki, na Zavodu za šport RS Planica idr. z namenom boljšega povezovanja z deležniki sistema javnega zdravja, organizirano v obliki modulov (v obsegu najmanj 300 pedagoških ur). Naslednjih 16 mesecev bodo skladno z usmeritvami ministrstva pridobljena strokovna znanja in izkušnje prenašali na strokovno izobražen ali usposobljen kader na področju športne rekreacije (celoletni ciljni športno-rekreativni programi za vse starostne skupine idr.) in športa starejših (gibalni programi za starejše ipd.). Zaradi zagotavljanja uspešnega pridobivanja interdisciplinarnega znanja in njegovega prenašanja na strokovno izobražen ali usposobljen kader je skozi celotno obdobje operacije pomembno tudi pridobivanje izkušenj skozi delo na področju programov športne rekreacije (celoletni ciljni športno-rekreativni programi za vse starostne skupine) in športa starejših (gibalni programi za starejše).Z namenom doseganja cilja operacije se bo moral prijavitelj povezovati s konzorcijskimi partnerji med katerimi bodo zdravstveni domovi, v katerih bodo sodelovali tudi koncesionarji splošne medicine, družinske medicine in drugih področij medicine, pri čemer bo predvidoma eden od konzorcijskih partnerjev pokrival tudi področje, kjer živi večja romska skupnost.
– V okviru tega sklopa bo predvidoma v celotnem obdobju javnega razpisa sofinanciranih 12 posameznikov. Vključeni posamezniki bodo s svojimi izkušnjami in novo pridobljenimi znanji pomembno prispevali k prenosu znanj in kompetenc na drug strokovni kader na področju športne rekreacije in športa starejših.
– Posamezniki se v okviru tega sklopa lahko vključijo za obdobje največ 28 mesecev.
– Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki bodo ob prijavi skupaj vključevali do 5 posameznikov. Posamezni prijavitelj v prijavo vključi do 5 posameznikov poimensko; posameznike, ki jih bo vključeval kasneje, pa predvidi le številčno.
Sofinancirali se bosta dve aktivnosti:
– izpeljava operacije Razvoj kadrov v športu:
aktivnost se bo sofinancirala na podlagi metodologije stroška na enoto. Aktivnost bo omogočala 120 zaposlenim posameznikom, da bodo pridobili dodatna strokovna znanja in kompetence, hkrati pa bo tudi usmerjena v doseganje sinergij med razvojem mlajšega vrhunskega kadra na področju športa in uveljavljenimi vrhunskimi trenerji, v spodbujanje razvoja dvojne kariere vrhunskih športnikov in njihovega bolj usmerjenega in »mehkega« prehoda iz vrhunske tekmovalne kariere v kariero športnih strokovnjakov pri nadaljnjem razvoju športa v Sloveniji, nadgradnji kompetenc kineziologov,da se bodo lažje in bolje povezovali z deležniki sistema javnega zdravja ter povezati znanstveno-raziskovalno delo na področju športa s strokovnim delom vrhunskih trenerjev v praksi in tako omogočiti neposreden prenos spoznanj in novega znanja na razvoj kadrov, ki delajo tako z mlajšimi kot tudi starejšimi starostnimi kategorijami.
– podpora izpeljavi Razvoja kadrov v športu:
za katero upravičeni stroški znašajo največ 5 % celotne vrednosti operacije:
sofinancirale se bodo aktivnosti upravičencev, ki bodo omogočale podporo izpeljavi ukrepa pri izvajalcih. Poleg strokovnega in administrativnega dela, se bodo aktivnosti nanašale tudi na zagotavljanje ustrezne podpore vključenim posameznikom, koordiniranje aktivnosti, morebitno evalvacijo ukrepa, izvedbo zaključne konference idr.
Operacije se bodo izvajale v vzhodni in zahodni regiji.
Način delitve sredstev po regijah: vzhod 60 %, zahod 40 %.
Način delitve sredstev po regijah: glede na sistemsko naravo predvidenih ukrepov (aktivnosti usposabljanja športnikov, trenerjev in strokovnjakov na področju športa) se načrtuje vpliv na celotno državo (se pravi tako na Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija kot na Kohezijsko regijo zahodna Slovenija). Skladno z navedbo v OP2014–2020, v skladu s 70. členom Uredbe 1303/2013 in 13. členom Uredbe 1304/2013, se za javni razpis uporablja načelo derogacije, pri čemer se ključ delitve (pro-rata) definira na podlagi podatkov glede števila oseb z nižjo izobrazbo (ISCED 1-2) po kohezijskih regijah, ki znaša 60 % za KRVS in 40 % za KRZS.
Skladno z načelom delitve sredstev po kohezijskih regijah, je način delitve posameznikov po regijah 60 % KRVS, 40 % KRZS, kar pomeni, da je za celotno obdobje izvajanja operacije lahko predvidoma sofinanciranih 72 posameznikov iz KRVS in 48 iz KRZS. V prijavo pa je treba vključiti predvidoma 31 posameznikov iz KRVS in 21 posameznikov iz KRZS. Pri ugotavljanju ustreznosti delitve na KRVS in KRZS se bo upoštevalo stalno prebivališče sofinanciranih posameznikov.
3. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
3.1 Prijavitelj
Upravičenca ali upravičence bo ministrstvo izbralo na podlagi javnega razpisa, na katerega se bodo lahko prijavili naslednji prijavitelji:
– javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih,
– društva in njihova združenja, registrirana po Zakonu o društvih,
– univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid visokošolskih zavodov,
– ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah.
Na javni razpis se lahko prijavi organizacija, ki v imenu konzorcija partnerjev prijavi operacijo. Konzorcij svojo namero za pripravo, prijavo in izvedbo operacije opredeli s podpisom konzorcijske pogodbe, ki je priložena k razpisni dokumentaciji. V imenu konzorcija se na javni razpis prijavi organizacija (poslovodeči konzorcijski partner), ki je v imenu konzorcija podpisnik pogodbe in je odgovoren za izvedbo operacije ter poročanje o izvajanju operacije v skladu s pogodbo. Posamezni konzorcijski partnerji se lahko prijavijo le v okviru enega konzorcija.
3.2 Osnovni pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno, da prijavitelj/i in morebitni aktivni partnerji:
– ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– ima poravnane davke, prispevke in druge zapadle obveznosti do Republike Slovenije,določene z zakonom, na dan podpisa izjave,
– ni sofinanciran za isti namen iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna (prepoved dvojnega financiranja),
– ni prejel drugih javnih sredstev financiranja, vključno s sredstvi Evropske unije, za stroške, ki so predmet tega razpisa,
– ni v stečaju, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, z njegovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njega ni začet postopek z upniki, ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerikoli podobni okoliščini,
– ni v postopku za objavo stečaja, naloga za prisilno poravnavo ali likvidacijo, z njihovimi posli ne upravlja sodišče, zoper njih ni začet postopek z upniki, niso opustili poslovne dejavnosti oziroma niso v katerekoli podobni okoliščini,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ (Uradni list RS, št. 95/04 – UPB1, 37/05 Odl. US, 17/06 Odl. US, 55/08-KZ-1 (66/08 popr.), 89/08 Odl. US, 5/09 Odl. US) in v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije – KZ-1 (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2, 63/13 Odl. US).
– bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje operacije, torej ne nastopa kot posrednik.
3.3 Ostali pogoji
Iz prijavne dokumentacije mora biti razvidno naslednje:
– Skladnost operacije s cilji na ravni prednostne osi in prednostne naložbe.
– Realna izvedljivost operacije v razpisanem obdobju ter ustreznost in sposobnost prijavitelja/ev.
– Ustreznost ciljnih skupin.
– Prijava pokriva vsa razpisana področja in obsega vse aktivnosti, ki so predmet vseh štirih vsebinskih sklopov.
– Za vsebinski sklop A:
– Vključenost posameznika v doktorski študij na področju kineziologije ali drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija ipd.) ali vključitev posameznikov s področja prava v športu.
– Dosedanje delo posameznika na področju razvoja športnega rezultata ali drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali na področja prava v športu, v praksi.
– Za vsebinski sklop B:
– Športnik je imel v času kariere priznan status »športnika svetovnega razreda« ali status »športnika mednarodnega razreda« skladno z merili OKS-ZŠZ.
– Športnik je v svoji karieri dosegel medaljo na svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali evropskem prvenstvu; športnik je nastopil v finalu na OI, SP ali EP v individualni olimpijski disciplini ali najmanj v osmini finala na OI, SP ali EP v kolektivni olimpijski panogi;
– Športnik je uradno zaključil aktivno tekmovalno kariero. 
– Vključenost posameznika v študij pridobivanja 1. 2. ali 3. bolonjske stopnje (oziroma ustrezne relevantne stopnje po starih visokošolskih programih)
– Za vsebinski sklop C:
– Trener ima ustrezno izobrazbo športne smeri ali najvišjo možno stopnjo usposobljenosti za delo v športni panogi (to je 3. stopnja usposobljenosti oziroma izjemoma 2. stopnja usposobljenosti v primeru, da se program usposabljanja na 3. stopnji na določenem področju ni izvajal že več kot 3 leta).
– Trener aktivno opravlja trenersko delo. 
– Dodaten pogoj za podsklop C1 (ne kumulativno):
– Trener je v svoji karieri (s svojimi varovanci) dosegel medaljo na evropskem prvenstvu ali svetovnem prvenstvu ali olimpijskih igrah ali pa je s svojimi varovanci dosegel uvrstitve do 32. mesta na OI ali SP ali do 16. mesta na EP, uvrstitve veljajo za olimpijske ali neolimpijske športe ter za uvrstitve v mladinskih ali članskih kategorijah.
– Velja za športe, ki nimajo evropskega in svetovnega prvenstva: izkušnje posameznika pri delu – vodenje državne mladinske ali članske reprezentance vsaj 1 leto.
– Dodaten pogoj za podsklop C2: izkušnje posameznika pri delu – vodenje državne mladinske ali članske reprezentance vsaj 1 leto.
– Dodaten pogoj za podsklop C3: prijavitelj lahko prijavi trenerje, katerih varovanci so dosegli vsaj 1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice ali 3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice ali 2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice
– Dodaten pogoj za podsklop C4 (ne kumulativno):
– Individualni športi: trener je v svoji karieri (s svojimi varovanci) dosegel medaljo na evropskem prvenstvu za invalide ali svetovnem prvenstvu za invalide ali paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali pa je s svojimi varovanci dosegel uvrstitve do 32. mesta na para-OI ali OI gluhih ali SP za invalide ali do 16. mesta na EP za invalide,
– Kolektivni športi: izkušnje posameznika pri delu – vodenje državne mladinske ali članske reprezentance vsaj 1 leto.
– Miselni športi: prijavitelj lahko prijavi samo trenerje, ki so velemojstri oziroma velemojstrice. 
– Za vsebinski sklop D:
– Posameznik ima izobrazbo 1. ali 2. bolonjske stopnje na področju kineziologije ali je diplomant prejšnjega programa smeri kondicijsko treniranje.
– Dosedanje delo posameznika na področju kineziologije v praksi na področju športne rekreacije za vse starostne skupine in na področju športa starejših (gibalni programi za starejše).
Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti in na podlagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje pogoje, ter pojasnila o tem, kaj mora vloga vsebovati, da je formalno popolna, so podrobno opredeljena v točki 5. Navodil za prijavo.
4. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje (navedba, opis, ovrednotenje meril po vrstnem redu od bolj k manj pomembnemu)
Vloge, za katere bo ugotovljeno, da izpolnjujejo vse formalne pogoje v skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije ter pri izločitvenih merilih ne bodo izločene, bo ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacije po merilih za ocenjevanje operacije, ki so navedena v nadaljevanju.
Splošna merila
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Kakovost predlogov ter utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
10
Kakovost predloga (prijave)
Visoka (jasno in popolno opredeljene aktivnosti, popolno vključevanje ciljnih skupin, pričakovani rezultati so jasno navedeni-povezava med rezultati in aktivnostmi je jasna in popolna).
6
Srednja (niti niso dovolj jasno opredeljene aktivnosti, vključevanje ciljnih skupin niti ni dovolj podrobno opisano, pričakovani rezultati niti niso dovolj jasno navedeni-povezava med aktivnostmi in rezultati niti ni dovolj jasna)
3
Slaba (ni jasno opredeljene aktivnosti, vključevanje ciljnih skupin ni podrobno opisano, pričakovani rezultati niso jasno navedeni-povezava med aktivnostmi in rezultati ni jasna)
1
Utemeljenost in racionalnost finančnega načrta in stroškov
Zelo ustrezna (glede na predvidene aktivnosti so vsi stroški realno in racionalno ocenjeni)
4
Ustrezna (stroški so realno ocenjeni, možne so manjše optimizacije). 
2
2.
Izmenjava izkušenj, rezultatov in dobrih praks (sinergije)
10
Sinergije med tremi sklopi
10
Sinergije med dvema sklopoma
6
Sinergije znotraj sklopa C oziroma D, kot so predvidene z javnim razpisom
0
3.
Vključenost sodelujočih konzorcijskih partnerjev (število javnih visokošolskih zavodov, ki so vpisani v razvid visokošolskih zavodov, nacionalnih panožnih športnih zvez, zdravstvenih domov oziroma koncesionarjev na področju zdravstva)
10
25 ali več
10
od 19 do 24
8
od 12 do 18
5
11 ali manj
2
4.
Reference poslovodečega partnerja 
10
Izkušnje z izvajanjem projektov, sofinanciranih s sredstvi evropske kohezijske politike
3 ali več projektov
5
2 projekta
3
1 projekt
1
0 projektov
0
Izkušnje z izvajanjem drugih mednarodnih in evropskih projektov
4 ali več projektov
5
2 ali 3 projekti
3
1 projekt
1
0 projektov
0
5.
Število vključenih posameznikov
10
50 ali več
10
od 36 do 49
8
od 16 do 35
5
15 ali manj
2
SKUPAJ točk:
50
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop A
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Bodoča izobrazba posameznika 
Vključenost v podiplomski študij:
30
Doktorski študij na področju kineziologije
30
Doktorski študij na drugih interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija ipd.) ali doktorski študij na področju prava v športu
20
2.
Izkušnje posameznika pri delu 
Leta vključenosti v praktično delo:
20
5 let ali več pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posameznikov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali 3 leta ali več na področju prava v športu
20
Od 3 do 4 let pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posameznikov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali; 2 leti na področju prava v športu
15
Od 1 do 2 let pri meritvah in spremljanju priprave športnikov oziroma posameznikov s težavami v telesnem in gibalnem razvoju ali na področju drugih
interdisciplinarnih ved povezanih z razvojem športnega rezultata ali v zdravje usmerjenega športa (medicina, psihologija, ipd.) ali 1 leto na področju prava v športu
10
3.
Objave člankov posameznika s področja tekmovalnega rezultata v športu, v zdravje usmerjenega športa oziroma prava v športu (objava v COBISS-u)
10
Vsaj ena znanstvena objava ali vsaj 3 strokovne objave
10
Vsaj 2 strokovni objavi
8
Vsaj 1 strokovna objava
5
Nič od zgoraj naštetega
0
SKUPAJ točk:
60
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop B
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Uspešnost posameznika v športni karieri
Športnik je v individualni športni panogi v karieri dosegel (olimpijski ali neolimpijski športi):
30
Zlato medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
30
Srebrno medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
20
Bronasto medaljo na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
15
Uvrstitev v finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu
8
Zlato medaljo na evropskem prvenstvu
15
Srebrno medaljo na evropskem prvenstvu
12
Bronasto medaljo na evropskem prvenstvu
8
Uvrstitev v finale na evropskem prvenstvu
4
Športnik je v kolektivni športni panogi v karieri dosegel
(olimpijski ali neolimpijski športi):
Uvrstitev v 1/2 finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu
15
Uvrstitev v 1/4 finale na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu
12
Uvrstitev v 1/8 finala na olimpijskih igrah ali svetovnem
prvenstvu
8
Medaljo na evropskem prvenstvu
15
Uvrstitev v 1/2 finale na evropskem prvenstvu
12
Uvrstitev v 1/4 finale na evropskem prvenstvu
8
Uvrstitev v 1/8 finala na evropskem prvenstvu
4
2.
Vključenost posameznika v proces pridobivanja formalne izobrazbe
20
Posameznik je vključen v proces pridobivanja, magistrskega študijskega programa druge stopnje ali 2. bolonjske stopnje
20
Posameznik je vključen v proces pridobivanja visokošolskega strokovno študijskega programa ali 1. bolonjske stopnje
18
Posameznik še ni vključen v proces pridobivanja izobrazbe oziroma usposabljanja
5
3.
Razred športne panoge
10
Športne panoge v I. razredu
10
Športne panoge v II. razredu
8
Športne panoge v III. razredu
6
Športne panoge v IV. razredu
4
Športne panoge v V. razredu
2
SKUPAJ točk:
60
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski sklop C
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Izkušnje posameznika pri delu na področju športa 
Leta izkušenj
20
15 let ali več
20
od 10 do 14 let
16
od 5 do 9 let
12
4 leta ali manj
4
2.
Izobrazba športne smeri oziroma usposobljenost posameznika za delo v športni panogi
12
Doktorat ali magisterij znanosti ali 3. bolonjska stopnja
12
Univerzitetna izobrazba ali 2. bolonjska stopnja
10
Visokošolska izobrazba ali 1. bolonjska stopnja
8
Najvišja stopnja usposobljenosti
4
3.
Razred športne panoge
8
Športne panoge v I. razredu
8
Športne panoge v II. razredu
6
Športne panoge v III. razredu
4
Športne panoge v IV. razredu
3
Športne panoge v V. razredu
1
SKUPAJ točk:
40
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C1 (individualni športi)
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Uspešnost posameznika pri trenerskem delu 
Varovanci posameznika (trenerja) so osvojili: 
(uvrstitve veljajo za olimpijske ali neolimpijske športe ter za uvrstitve v mladinskih ali članskih kategorijah)
40
1. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
40
2. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
38
3. mesto na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu
35
1. mesto na evropskem prvenstvu
33
Uvrstitev do 8. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 2. mesto na evropskem prvenstvu
30
Uvrstitev do 16. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; 3. mesto na evropskem prvenstvu
26
Uvrstitev do 32. mesta na olimpijskih igrah ali svetovnem prvenstvu; uvrstitev do 8. mesta na evropskem prvenstvu
23
Uvrstitev do 16. mesta na evropskem prvenstvu
20
SKUPAJ točk:
40
2.
To merilo velja zgolj za športe, ki nimajo evropskih in svetovnih prvenstev: Izkušnje posameznika pri delu 
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance
15
6 let ali več
15
4 ali 5 let
10
1 do 4 let
5
SKUPAJ točk:
15
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C2 (kolektivni športi)
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Izkušnje posameznika pri delu 
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance
15
6 let ali več
15
4 ali 5 let
10
1 do 4 let
5
SKUPAJ točk:
15
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C3 (miselni športi)
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Uspešnost posameznika pri trenerskem delu 
Varovanci posameznika (trenerja) so dosegli vsaj:
30
1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice
30
3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice
25
2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice
20
2.
Izkušnje posameznika pri delu 
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance
10
6 let ali več
10
4 ali 5 let
7
manj kot 4 leta
0
SKUPAJ točk:
40
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop C4 (šport invalidov)
MERILO za individualne športe
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Uspešnost posameznika pri trenerskem delu 
Varovanci posameznika (trenerja) so osvojili: 
40
1. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide
40
2. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide
35
3. mesto na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide
30
1. mesto na evropskem prvenstvu za invalide
20
Uvrstitev do 8. mesta na parolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide; 2. mesto na evropskem prvenstvu za invalide
15
Uvrstitev do 16. mesta na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide; 3. mesto na evropskem prvenstvu za invalide
10
Uvrstitev do 32. mesta na paraolimpijskih igrah ali olimpijskih igrah gluhih ali svetovnem prvenstvu za invalide; uvrstitev do 8. mesta na evropskem prvenstvu za invalide
5
Uvrstitev do 16. mesta na evropskem prvenstvu za invalide
2
SKUPAJ točk:
40
MERILO za kolektivne športe
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Izkušnje posameznika pri delu 
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance
15
več kot 6 let
15
4 ali 5 let
10
1 do 4 let
5
SKUPAJ točk:
15
MERILO za miselne športe
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Uspešnost posameznika pri trenerskem delu 
Varovanci posameznika (trenerja) so dosegli vsaj:
30
1 naslov velemojstra oziroma velemojstrice
30
3 naslove mednarodnega mojstra oziroma mojstrice
25
2 naslova mednarodnega mojstra oziroma mojstrice
20
2.
Izkušnje posameznika pri delu 
Število let vodenja državne mladinske ali članske reprezentance
10
6 let ali več
10
4 ali 5 let
7
manj kot 4 leta
0
SKUPAJ točk:
40
Merila za ocenjevanje operacije za vsebinski podsklop D
MERILO
Št. točk po posameznih merilih
Največje št. točk
1.
Izkušnje posameznika pri delu 
Sodelovanje v kinezioloških programih (programi športne rekreacije in športa starejših), najmanj kot strokovno usposobljen kader (pri čemer manj obsežni program pomeni manj kot 20 udeležencev programa, bolj obsežni program pa 20 ali več udeležencev programa)
20
Sodelovanje v več kot 3 bolj obsežnih celoletnih programih
20
Sodelovanje v 3 bolj obsežnih celoletnih programih ali sodelovanje v več kot 4 manj obsežnih celoletnih programih
15
Sodelovanje do 2 bolj obsežnih celoletnih programih ali sodelovanje v 3 ali 4 manj obsežnih celoletnih programih
10
Sodelovanje do 2 manj obsežnih celoletnih programih
0
2.
Izobrazba na področju kineziologije
10
2. bolonjska stopnja na področju kineziologije ali
diplomant prejšnjega programa kondicijskega treniranja
10
diplomant kineziologije (UNI) 
1. bolonjska stopnja na področju kineziologije
5
3.
Objave člankov posameznika s področja športne rekreacije, športa starejših (objava v COBISS-u)
10
Vsaj ena znanstvena objava ali 3 strokovne objave
10
Vsaj 2 strokovni objavi
8
Vsaj 1 strokovna objava
5
Nič od zgoraj naštetega
0
4.
Vključenost konzorcijskega partnerja, ki pokriva področje, kjer živi večja romska skupnost
10
Da
10
Ne 
0
SKUPAJ točk:
50
Ocenjevali se bodo vsi posamezniki, ki jih bo prijavitelj prijavil ter bodo izpolnjevali pogoje in merila.
Vsota točk po vseh merilih pomeni skupno število točk posameznega prijavitelja in je sestavljena iz doseženega števila točk pri splošnih merilih in iz doseženega števila točk za največ 6 posameznikov iz sklopa A, 11 posameznikov iz sklopa B, 30 posameznikov iz sklopa C ter 5 posameznikov iz sklopa D, ki bodo ocenjeni z največjim številom točk.
V primeru, da bosta dva prijavitelja dosegla enako skupno število točk, bo višje uvrščen prijavitelj, ki bo dosegel večje število točk, pri čemer se bodo upoštevale točke iz splošnih meril številka 3, 4 in 5 ter točke za 4 posameznike iz sklopa A, 8 posameznikov iz sklopa B, 22 posameznikov iz sklopa C ter 4 posameznike iz sklopa D, ki bodo ocenjeni z največjim številom točk.
Vsako vlogo bosta ocenila dva člana komisije, pri čemer se bo končna ocena izračunala kot povprečje točk obeh ocenjevalcev. V primeru, da se bodo točke obeh ocenjevalcev zelo razlikovale, bo vlogo ocenil še tretji član komisije. Končna ocena se bo v tem primeru izračunala kot povprečje najbližjih dveh ocen. Bolj podroben opis ocenjevanja je opredeljen v Navodilih za prijavo, v točki 11.
Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti in na podlagi katerih se bo preverjalo, ali izpolnjuje merila, so podrobno opredeljena v točki 5. Navodil za prijavo.
Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli največje število točk.
Kolikor bo zaprošena višina sofinanciranja pozitivno ocenjenih vlog višja, kot je razpoložljivih sredstev, bodo vloge z najvišjim številom točk izbrane do porabe sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 7.000,000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja po posameznih programskih območjih in po posameznih proračunskih letih naslednja:
– za proračunsko leto 2016: 500.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 300.000,00 EUR, od tega:
– 240.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 60.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 200.000,00 EUR, od tega:
– 160.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 40.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2017: 1.300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 780.000,00 EUR, od tega:
– 624.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 156.00,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 520.000,00 EUR, od tega:
– 416.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 104.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2018: 1.300.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 780.000,00 EUR, od tega:
– 624.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 156.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 520.000,00 EUR, od tega:
– 416.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 104.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2019: 1.100.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 660.000,00 EUR, od tega:
– 528.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 132.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 440.000,00 EUR, od tega:
– 352.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 88.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2020: 1.000.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, od tega:
– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, od tega:
– 320.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2021: 1.000.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 600.000,00 EUR, od tega:
– 480.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 120.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 400.000,00 EUR, od tega:
– 320.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 80.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
– za proračunsko leto 2022: 800.000,00 EUR, od tega:
– za vzhodno kohezijsko regijo 480.000,00 EUR, od tega:
– 384.000,00 EUR s PP 150044 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-EU (80,00 %) in
– 96.000,00 EUR s PP 150046 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-V-slovenska udeležba (20,00 %),
– za zahodno kohezijsko regijo 320.000,00 EUR, od tega:
– 256.000,00 EUR s PP150045 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-EU (80,00 %) in
– 64.000,00 EUR s PP 150047 – PN10.1-Izboljšanje kompetenc in spodbujanje prožnih oblik učenja-14-20-Z-slovenska udeležba (20,00 %),
– konto 4133, 4120, 4102 in 4313.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva sredstva po posameznih proračunskih letih, izbranim prijaviteljem predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. Kolikor se izbrani prijavitelj ne strinja s predlogom ministrstva, se šteje, da odstopa od vloge.
Izvedba postopka javnega razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti ministrstva.
6. Shema in stopnja intenzivnosti ali najvišja dovoljena višina sofinanciranja v skladu s shemo državnih pomoči ali pomoči de minimis: ni relevantno.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev)
Ministrstvo bo sofinanciralo le upravičene stroške (datum opravljene storitve oziroma dobavljenega blaga) nastale od dne 1. 4. 2016 do dne 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti izdatkov (datum plačila računov oziroma verodostojnih knjigovodskih listin) je od dne 1. 4. 2016 do dne 10. 10. 2022.
Predviden rok za začetek izvajanja aktivnosti, ki se bodo financirale v okviru razpisanih sredstev, je 1. 4. 2016. Zaključek izvajanja aktivnosti Izpeljava operacije Razvoj kadrov v športu je 31. 8. 2022, zaključek izvajanja aktivnosti Podpora izpeljavi Razvoja kadrov v športu pa 30. 9. 2022.
Obdobje upravičenosti lahko ministrstvo podaljša zaradi posebej utemeljenih, objektivnih razlogov in na podlagi soglasja organa upravljanja.
8. Vsebina in priprava vloge na javni razpis
Vsebina in priprava vloge na javni razpis je podrobneje opredeljena v Navodilih za prijavo.
Prijavitelji morajo uporabiti izključno obrazce iz razpisne dokumentacije, ki se jih ne sme spreminjat.
9. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike
Sredstva na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko: 80,00 %
Sredstva na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike: 20,00 %
10. Delež prispevka EU: delež prispevka EU je 80,00 %.
11. Upravičeni stroški, način financiranja in predplačila
V skladu s pravili evropske kohezijske politike in zakonodaje s področja javnih financ se financiranje operacij izvaja po principu povračil za nastale in plačane stroške. Izjema so predplačila in izjeme, določene v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Upravičenec bo prejel sredstva sofinanciranja na osnovi pravilno izdanih in popolnih zahtevkov za izplačila za upravičene stroške izvajanja operacije, ki so nastali in bili plačani v preteklem (in upravičenem) obdobju.
Upravičeni stroški predmetnega javnega razpisa so:
– stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji,
– prispevki delodajalcev za socialno varnost,
– stroški za izvedbo zaključne konference,
– posredni stroški v pavšalu brez dokazil v višini 15 % neposrednih upravičenih stroškov (neposredni upravičeni stroški, ki v okviru tega javnega razpisa predstavljajo osnovo za izračun pavšala za posredne stroške so stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji in prispevki delodajalcev za socialno varnost),
– standardni strošek na enoto (za sklop A 13,70 EUR, za sklop B 10,14 EUR, za sklop C 13,76 EUR ter za sklop D 13,76 EUR na uro),na podlagi metodologije, št. 5440-20/2015/3, dne 25. 3. 2016 in spremembo metodologije, št. 5442-14/2016/11, z dne 26. 5. 2016,
– DDV (davek na dodano vrednost).
Način uveljavljanja upravičenih stroškov in dokazila za dokazovanje upravičenih stroškov so navedena v razpisni dokumentaciji (tč. 14 Navodil za prijavo, tč. 3 in 4 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020 in tč. 2 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Poleg dokazil za dokazovanje upravičenih stroškov, navedenih v Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–-2020, bo moral upravičenec za dokazovanje upravičenosti stroška na enoto poslati tudi naslednja dokazila: mesečni obračun ur za posameznika (dejansko opravljene ure, pomnožene z vrednostjo ure na enoto) ter mesečno časovnico z opisom vsebine dela po dnevih (obliko obeh obrazcev določi ministrstvo). Strošek na enoto je natančneje opredeljen v Metodologiji za določitev višine stroška na enoto izvedbe operacije Razvoj kadrov v športu 2016-2022.
Pri uveljavljanju upravičenega stroška davka na dodano vrednost (DDV), mora izbrani prijavitelj pred podpisom pogodbe o sofinanciranju pridobiti in predložiti potrdilo pristojnega finančnega urada. Pogoji glede upravičenosti stroška davka na dodano vrednost so navedeni v tč. 2.6 veljavnih Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, dostopna na spletni strani http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila in razpisni dokumentaciji (tč. 3.3.5 Navodil Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020).
Kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo.
Ministrstvo in izbrani prijavitelj bosta s pogodbo o sofinanciranju podrobneje dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih aktivnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
V skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 lahko ministrstvo upravičencu za namen izvajanja operacije izplača predplačilo v višini do 30 % od vrednosti predvidenih izplačil sredstev, na osnovi predloženega zahtevka za izplačilo predplačila s strani upravičenca. Upravičene prejemnike in pogoje za izplačilo predplačila določa veljavni zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Predplačila se izvajajo po sistemu izplačila večkratnih predplačil pri izvajanju operacije, s sprotnim poračunavanjem vsakega posameznega predplačila v celoti. Upravičenec bo v primeru prejetega predplačila dolžan ministrstvu predložiti zahtevek/e za izplačilo z obveznimi dokazili v višini izplačanega predplačila v roku najkasneje 120 dni po prejemu predplačila. To pomeni, da se bodo predplačila iz proračuna Republike Slovenije izplačevala največ v višini kot je v prihodnjem obdobju 120 dni dejansko potrebno za izvajanje operacije, pri čemer višina posameznega predplačila ne sme presegati odstotka, določenega v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije. Po celotnem poračunu predhodnega predplačila upravičenec lahko pridobi novo predplačilo za pokrivanje izdatkov za prihodnje obdobje 120 dni. Za vsako predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR je potrebno pred podpisom pogodbe o sofinanciranju oziroma pred podpisom aneksa k pogodbi o sofinanciranju v primeru uveljavljanja več predplačil nad 100.000,00 EUR, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance. Soglasje se izda pod pogoji, navedenimi v veljavnem zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije (pogoji, ki jih mora izpolnjevati prejemnik predplačila so: pozitivno poslovanje v preteklem letu, poravnane davčne obveznosti in solventnost v preteklih treh mesecih). Izbrani prijavitelj, ki želi uveljavljati predplačilo v višini nad 100.000,00 EUR, bo hkrati s sklepom o izboru pozvan k predložitvi ustreznih dokazil.
12. Zahteve glede upoštevanja zakona, ki ureja javno naročanje
Upravičenec bo moral pri porabi teh sredstev upoštevati zakon, ki ureja javno naročanje, kolikor so izpolnjeni pogoji, določeni v tem zakonu ali pogoji iz Navodil MIZŠ za izvajanje operacij EKP v programskem obdobju 2014-2020.
13. Zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, ki jim morajo zadostiti upravičenci skladno s 115. in 116. členom Uredbe 1303/2013/EU in navodili organa upravljanja
Upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati 115. in 116. člen Uredbe 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila).
Sprejetje financiranja s strani upravičenca pomeni tudi privolitev v vključitev na seznam operacij, ki bo javno objavljen.
14. Morebitno dopolnilno financiranje: dopolnilno financiranje med ESS in ESRR, skladno z 98. členom Uredbe 1303/2013/EU, ni predvideno.
15. Zahteve glede hranjenja dokumentacije o operaciji in spremljanja ter evidentiranja operacije
Upravičenec bo dolžan zagotavljati hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo.
V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju dveh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva.
Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere pa bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
16. Zahteve glede dostopnosti dokumentacije o operaciji nadzornim organom
Upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katerega sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi).
Upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Kolikor se bo v okviru kateregakoli preverjanja s strani nadzornih organov ugotovila nepravilnost pri izvajanju operacije, bodo nadzorni organi skladno z veljavnimi Navodili organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe 1303/2013/EU za programsko obdobje 2014-2020 (dostopna na: http://www.eu-skladi.si/ekp/navodila) in Smernicami za določanje finančnih popravkov pri izdatkih, financiranih s strani Unije v okviru deljenega upravljanja, ki jih izvede Komisija zaradi neskladnosti s pravili o javnih naročilih (dostopne na http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/cocof/2013/cocof_13_9527 _annexe_sl.pdf), Smernicami o načelih, merilih in okvirnih lestvicah, ki se morajo uporabljati v zvezi s finančnimi popravki, ki jih komisija izvede v skladu s členoma 99 in 100 Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. 7. 2006 oziroma drugimi akti, ki so podlaga za določanje finančnega popravka, določili ustrezne finančne popravke – znižanje sofinanciranja upravičenih stroškov in izdatkov, upravičenec pa bo dolžan neupravičeno izplačana sredstva vrniti.
17. Zagotavljanje enakih možnosti in trajnostnega razvoja v skladu s 7. in 8. členom Uredbe 1303/2013/EU
Upravičenec bo moral zagotoviti spodbujanje enakih možnosti moških in žensk ter preprečiti vsakršno diskriminacijo, zlasti v zvezi z dostopnostjo za invalide, med osebami, ki so oziroma bodo vključene v izvajanje aktivnosti v okviru tega javnega razpisa, v skladu z zakonodajo, ki pokriva področje zagotavljanja enakih možnosti in 7. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 7. in 8. členom Uredbe 1304/2013/EU.
Upravičenec bo moral cilje operacije uresničevati v skladu z načelom trajnostnega razvoja in ob spodbujanju cilja Evropske Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača v skladu z 8. členom Uredbe 1303/2013/EU.
18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
Oddaja vloge pomeni, da se je prijavitelj seznanil z vsebino javnega razpisa in da se z njo strinja.
Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo, in sicer poslovne skrivnosti, osebni podatki in druge izjeme iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB2 in 117/06 – ZDavP-2, v nadaljnjem besedilu: ZDIJZ), ki niso javno dostopne in tako ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Prijavitelji morajo pojasniti, zakaj posamezen podatek ne sme biti dostopen javnosti kot informacija javnega značaja. Če prijavitelj ne označi in razloži takšnih podatkov v vlogi, bo ministrstvo lahko domnevalo, da vloga po stališču prijavitelja ne vsebuje takšnih podatkov, ki ne smejo biti razkrite oziroma dostopne javnosti.
Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, ki pokriva varovanje osebnih podatkov, vključno s 140. členom Uredbe št. 1303/2013/EU.
19. Zahteve glede spremljanja neto prihodkov operacije
Upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati neto prihodke operacije skladno s 65. členom Uredbe 1303/2013/EU. Prihodke je potrebno evidentirati in spremljati na posebnem stroškovnem mestu ali ustrezni računovodski kodi, zaradi česar bo možen ločen izpis iz računovodskih evidenc. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili neto prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Prihodke, ki nastajajo tekom izvajanja operacije, pa je potrebno upoštevati že pri zahtevku za izplačilo, saj se ustvarjeni neto prihodki odbijejo od zahtevanega zneska. Poračun se izvede najkasneje ob predložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. O neto prihodkih, ki nastajajo med izvajanjem operacije, je upravičenec dolžan poročati sproti, med izvajanjem operacije.
Za operacije, ki so predmet državnih pomoči, se prihodki spremljajo skladno s priglašeno shemo državnih pomoči.
20. Zahteve glede spremljanja in vrednotenja doseganja ciljev in kazalnikov operacije
Upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU, 5. in 19. členom ter Prilogo I in če je relevantno Prilogo II Uredbe 1304/2013/EU dolžan spremljali in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije, vključno s podatki po anonimnem vprašalniku.
Kazalniki (vključno s podatki po anonimnem vprašalniku), ki jih bo potrebno zbirati za namene spremljanja in vrednotenja operacije, so natančneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
21. Omejitve glede sprememb operacije v skladu s 71. členom Uredbe 1303/2013/EU: ni relevantno.
22. Posledice, če se ugotovi, da je v postopku potrjevanja operacij ali izvrševanja operacij prišlo do resnih napak, nepravilnosti, goljufije ali kršitve obveznosti
Kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, bo upravičenec dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
23. Posledice, če se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije ali, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili oziroma bi lahko bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. Kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
24. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev
Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je 8. 7. 2016 do 12. ure. Vloge z zahtevano vsebino morajo v zaprti ovojnici, opremljene z obrazcem z vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Razvoj kadrov v športu««, ki je del razpisne dokumentacije, prispeti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.
Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo, v določenem roku, ne glede na način dostave, prispele v vložišče ministrstva.
Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge se ne bodo obravnavale, s sklepom bodo zavržene in vrnjene prijavitelju.
25. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora
Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa, ki jo imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport ali od njega pooblaščena oseba (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Odpiranje prispelih vlog bo dne 12. 7. 2016 ob 12. uri, v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana in ne bo javno zaradi obsežne prijavne dokumentacije.
Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih vloge niso popolne. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati višine zaprošenih sredstev, tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge ali tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je ministrstvo prejelo v postopku dodelitve sredstev. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
Postopek in način izbora je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji v Navodilih za prijavo.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Vzorec pogodbe in Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, ki jih bo izbrani prijavitelj dolžan spoštovati pri izvajanju operacije, sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Kolikor se je operacija začela izvajati pred oddajo vloge na ministrstvo, bo po podpisu pogodbe o sofinanciranju in pred izplačilom prvega rednega zahtevka za izplačilo iz proračuna, ministrstvo izvedlo preverjanje, da se prepriča, ali je bila upoštevana veljavna zakonodaja, pomembna za operacijo.
Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
26. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Prijavitelji bodo s sklepom ministra oziroma pooblaščene osebe o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni od izteka roka za oddajo vlog.
Prijavitelji, ki menijo, da izpolnjujejo pogoje in merila iz javnega razpisa in jim razpisana sredstva neupravičeno niso bila dodeljena, lahko v tridesetih dneh od prejema sklepa ministrstva o (ne)izboru sprožijo upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije.
27. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirane osebe dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva, http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javni_razpisi/. Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov edita.djogic@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost