Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 38141-3/2016/14 Ob-2379/16, Stran 1437
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US in 81/15) in 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16) ter s soglasjem Sveta za radiodifuzijo št. 00132-19/2016/9 z dne 31. 5. 2016, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) objavlja
sklep 
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev desetih pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije 
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je deset pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
Zahteve v zvezi s predmetom javnega razpisa:
– izbrani ponudniki bodo morali pričeti z razširjanjem in oddajanjem vsakega posameznega radijskega programa, za katerega bodo pridobili pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki, najkasneje v roku treh mesecev od začetka zagotavljanja storitev na multipleksu, namenjenem za prizemno digitalno radiodifuzijo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, če bodo za to izpolnjeni vsi tehnični in pravni pogoji, in sicer na celotnem območju pokrivanja, ki ga zagotavlja multipleks, sicer bo agencija po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa;
– izbrani ponudniki bodo morali digitalno pravico izvrševati ves čas trajanja odločbe, s katero jim bo digitalna pravica podeljena, v nasprotnem primeru bo agencija lahko po uradni dolžnosti začela postopek za razveljavitev odločbe o podelitvi pravice, ki je predmet tega javnega razpisa.
Opozorilo: kolikor bi bila pravica razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije podeljena izdajatelju za radijski program s statusom lokalnega ali regionalnega programa posebnega pomena, bi izdajatelj s pričetkom razširjanja in oddajanja tovrstnega radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije ne izpolnjeval več vseh pogojev za status lokalnega oziroma regionalnega programa posebnega pomena.
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki je za radijski program, s katerim kandidira na tem javnem razpisu, imetnik veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti, ki je bilo izdano v Republiki Sloveniji do izteka roka za predložitev ponudb, z izjemo Radiotelevizije Slovenija javni zavod, Ljubljana, ki pridobi pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 ZIPRS0809 in 9/14).
2.2 Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti do agencije.
2.3 Zoper ponudnika do poteka roka za predložitev ponudb ne sme biti začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali prisilne likvidacije.
2.4 Ponudnik mora predložiti popolno ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Na javnem razpisu za dodelitev pravic za digitalno radiodifuzno razširjanje se za izbiro med zainteresiranimi ponudniki radijskih programov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, skladno s tretjim odstavkom 104.a člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT in 22/16; v nadaljevanju: ZMed), upošteva žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe, obseg lastne produkcije, trajanje (obseg) programa, uravnoteženost poročanja v dnevnoinformativnih programih, obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed in ekonomsko stanje prosilca.
Pri vsakem od navedenih meril je določeno najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem merilu. Ocenjevanje se bo izvedlo tako v primeru, če bo prispelih popolnih ponudb ponudnikov enako številu razpisanih digitalnih pravic ali manj, kakor v primeru, če jih bo več kot je razpisanih digitalnih pravic.
V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki se bo v skladu s četrtim odstavkom 104.a člena ZMed prednostno upoštevalo tudi radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo in so hkrati prostodostopni (nekodirani). Zaradi navedenega se bo med ponudbami izvedlo dvostopenjsko ocenjevanje:
I. stopnja
Med ponudbami se bo pri izbiri prednostno upoštevalo radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo in so hkrati prostodostopni (nekodirani). V primeru, da bo število ponudb, v katerih se bo ponudilo prostodostopne radijske programe, ki se na razpisanem območju že razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo, večje od števila razpisanih digitalnih pravic, bo izbranih tistih deset ponudb ponudnikov, ki bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.
II. stopnja
Kolikor bo v prvi stopnji ocenjevanja izbranih manj ponudb ponudnikov kot je razpisanih digitalnih pravic, se bo izbira za dodelitev preostalih razpisanih digitalnih pravic opravila med ostalimi ponudniki, ki ponujajo radijske programe, ki se na razpisanem območju ne razširjajo po radijskih frekvencah za analogno radiodifuzijo oziroma ne ponujajo prostodostopnih (nekodiranih) radijskih programom. Tudi v tem primeru bodo izbrane ponudbe ponudnikov, ki bodo v postopku ocenjevanja med vsemi tovrstnimi ponudbami zbrale največ točk.
Pri podelitvi digitalnih pravic se bo upoštevalo pravilo, da je za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo v skladu s 83. členom ZMed ali skupni regionalni program v skladu z 79. členom ZMed, na voljo največ ena od razpisanih digitalnih pravic. V primeru, da ponudbo na javni razpis odda eden ali več ponudnikov, ki kandidirajo z radijskimi programi, ki imajo vključeno isto programsko radijsko mrežo ali skupni regionalni program, se bo v izbirni postopek uvrstila ponudba tistega ponudnika, ki bo na podlagi dvostopenjskega ocenjevanja zbrala največje skupno število točk. Tovrstne ponudbe se bo uvrstilo v postopek izbire, v katerem bodo tudi ponudbe ponudnikov, ki kandidirajo z radijskim programom brez vključene programske radijske mreže ali skupnega regionalnega programa. V primeru, da imata dva ali več takšnih ponudnikov enako število točk, se uporabita spodaj navedeni dodatni merili oziroma po potrebi žreb.
Posebna nepristranska komisija za vodenje javnega razpisa bo Svetu za radiodifuzijo (v nadaljevanju: svet) poslala popolne ponudbe in poročilo o njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili. Svet bo najkasneje v šestdesetih dneh podal obrazložen predlog izbire, ki mora temeljiti na dvostopenjskem ocenjevanju in na številu prejetih točk, ob morebitni uporabi dodatnih meril.
Po prejemu obrazloženega predloga sveta agencija izda odločbo, s katero odloči o izbiri ponudnikov in izbranim ponudnikom podeli pravico razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Republike Slovenije.
3.1 Žanrska in tematska ustreznost programske ponudbe
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko ustreznost programske ponudbe pri tem merilu doseže skupaj največ 20 točk. (0-20 točk)
3.2 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije ponujenega programa v dnevnem oddajnem času. Ponudniku, ki ima v svojem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času, se dodeli več točk. Ponudnik lahko pri tem merilu doseže skupaj največ 20 točk. (0-20 točk)
3.3 Trajanje (obseg) programa
Pri merilu Trajanje (obseg) programa se ponudnikom dodelijo točke sorazmerno glede na skupno minimalno tedensko povprečje deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. Ponudniku z največjim skupnim minimalnim tedenskim povprečjem deležev zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času v radijskem programu se dodeli 12 točk. (0-12 točk)
3.4 Uravnoteženo poročanje v dnevnoinformativnih programih
Ocena je vezana na izjavo o uravnoteženem poročanju v dnevnoinformativnih oddajah, ki jo ponudnik priloži ponudbi. Če ponudnik priloži izjavo, prejme 16 točk, če ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk. (0-16 točk)
3.5 Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed
Namen merila Obseg slovenske glasbe iz 67. člena ZMed je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed. Ponudniku, ki ima v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe iz 67. člena ZMed, se dodeli več točk. (0-20 točk)
3.6 Ekonomsko stanje prosilca
Pri merilu Ekonomsko stanje prosilca se na podlagi podatkov, ki jih ponudnik navede v izjavi, ki je del ponudbe, ponudniku dodelijo točke glede na višino poslovnih prihodkov iz naslova lastne radijske dejavnosti v preteklem poslovnem letu. V primeru, da je bil ponudnik na dan 31. 12. 2015 imetnik veljavnih dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za več radijskih programov, se njegovi poslovni prihodki, ki jih je navedel v izjavi, delijo s številom njegovih veljavnih dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti na dan 31. 12. 2015. (0–12 točk)
3.7 Dodatno merilo 1 – Obseg lastne produkcije
Dodatno merilo 1 se uporabi v primeru, da dve ali več ponudb dosežejo enako vsoto točk. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik ima v svojem radijskem programu večje minimalno tedensko povprečje deležev programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času.
3.8 Dodatno merilo 2 – Raznovrstnost programske ponudbe
Dodatno merilo 2 se uporabi v primeru, da po uporabi dodatnega merila 1 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto. Za eno mesto višje bo uvrščena tista ponudba, katere ponudnik v svojem radijskem programu tedensko predvaja več različnih zvrsti programskih vsebin.
3.9 Žreb
V primeru, da tudi po uporabi dodatnega merila 2 nobene izmed ponudb, ki so dosegle enako vsoto točk, ne bo mogoče uvrstiti na višje mesto, se bo ponudnike z enako vsoto točk pozvalo na javni žreb.
4. Roki in način predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 15. 7. 2016 do 12. ure. Ne glede na način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na naslov agencije: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne bo prevzela ponudbe, njene spremembe, dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku roka za predložitev. Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov agencije po izteku roka, bo agencija poslala nazaj pošiljatelju.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po pošti na naslov agencije, ali jih predložijo osebno, na vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb, bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku in v dveh kopijah (eni fizični in eni elektronski). Natančna navodila za pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 19. 7. 2016, ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik, ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti popolno ponudbo v skladu s tem sklepom in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani agencije: http://www.akos-rs.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni in elektronski obliki tudi osebno v vložišču agencije, v času uradnih ur, ki so od ponedeljka do petka od 9. do 11. ure, ob sredah tudi od 13. do 14. ure.
7. Kontaktna oseba: Marko Štefelin (marko.stefelin@akos-rs.si), tel. 01/583-63-84.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost