Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

1820. Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del, stran 6225.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P 
o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve OPN MOL ID), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN in 95/15; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID).
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID obsegajo:
a) spremembe in dopolnitve vsebin OPN MOL ID zaradi občinskih razvojnih potreb, s ciljem zasledovati trajnostni razvoj,
b) spremembe in dopolnitve OPN MOL ID, ki bodo izhajale iz izraženih in utemeljenih razvojnih potreb fizičnih in pravnih oseb, podanih v obliki pobud v razpisanem roku zbiranja pobud v času od 17. maja do 30. junija 2016 in bodo v strokovni presoji in usklajevanjih z nosilci urejanja prostora ocenjene kot sprejemljive,
c) tematske spremembe in dopolnitve OPN MOL ID ter nove rešitve za posamezne lokacije, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin in izhajajo iz že izdelanih strokovnih podlag ali strokovnih podlag, ki se izdelujejo vzporedno s spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, ter iz sistemskih in internih strokovnih pobud, podanih v razpisanem roku zbiranja pobud v času od 17. maja do 30. junija 2016,
d) odpravo ugotovljenih nejasnosti in neskladij v besedilnem in grafičnem delu OPN MOL ID ter v prilogah,
e) izboljšan prikaz in opredelitev nekaterih vsebin OPN MOL ID,
f) spremembe in dopolnitve OPN MOL ID zaradi izraženih razvojnih potreb nosilcev urejanja prostora ter prilagoditve OPN MOL ID zaradi novih uradnih podatkov in evidenc, spremenjenih aktov in predpisov ter režimov,
g) vključitev vsebin sprejetih prostorskih izvedbenih aktov (državnih prostorskih načrtov in občinskih podrobnih prostorskih načrtov) in prostorskih izvedbenih aktov, ki se izdelujejo vzporedno s spremembami in dopolnitvami OPN MOL ID, in
h) izvedbo celovite presoje vplivov na okolje v skladu z odločitvijo ministrstva, pristojnega za okolje.
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo tekstualni in grafični del OPN MOL ID ter njegove priloge.
Spremembe in dopolnitve OPN MOL ID se pripravijo skladno s spremembami in dopolnitvami Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 72/13 – DPN, 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN in 88/15 – DPN), ki se spreminja vzporedno z izdelavo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, z upoštevanjem varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo.
Spremembe in dopolnitve se pripravijo skladno z drugimi strateškimi akti Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) in sprejetimi sektorskimi politikami na nivoju Evropske unije, Republike Slovenije in regije.
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
MOL je julija 2010 sprejela in v oktobru istega leta uveljavila strateški in izvedbeni del OPN MOL. Prve spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL, ki so bile sprejete in uveljavljene januarja 2013, so obsegale odpravo nekaterih nejasnosti in neusklajenosti ter obravnavo pobud, za katere ni bilo treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Za druge spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN MOL, ki so bile sprejete novembra 2015 in uveljavljene decembra istega leta, pa je bilo treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.
Po sprejetju sprememb in dopolnitev se je MOL s ciljem zasledovati trajnostni razvoj na podlagi kritičnega pogleda na izvajanje plana, ki obsega analize trendov izgrajevanja mesta ter prostih površin za gradnjo in analize obremenitve okolja na podlagi strokovnih podlag in novih spoznanj sprejetih celovitih in sektorskih politik Evropske unije, Republike Slovenije, regije in MOL ter skladno s šestim odstavkom 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki občinam nalaga, da morajo najmanj enkrat na dve leti preverjati, ali posamezne razvojne potrebe fizičnih in pravnih oseb izpolnjujejo pogoje za vključitev v OPN MOL ID, odločila, da pristopi k novim, tretjim spremembam in dopolnitvam OPN MOL ID. V ta namen MOL zbira v času od 17. maja do 30. junija 2016 pobude in predloge strokovne javnosti, pravnih in fizičnih oseb ter internih ugotovitev MOL. MOL bo vse pobude proučila in se do njih opredelila, v spremembe in dopolnitve OPN MOL ID pa bodo vključene tiste, ki bodo skladne z veljavno zakonodajo, s strateškimi izhodišči razvoja MOL ter akti MOL, veljavnimi in uveljavljenimi v obdobju izdelave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID, smernicami in mnenji nosilcev urejanja prostora in drugimi vnaprej določenimi strokovnimi merili.
3. 
Območje sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
Spremembe in dopolnitve določil posameznih členov odloka se nanašajo na celotno območje MOL, posamezne spremembe in dopolnitve namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev v besedilni ali grafični obliki pa na posamezne enote urejanja prostora oziroma posamezne kartografske prikaze.
4. 
Vrsta postopka izvedbe sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
Postopek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID se izvede na enak način kot poteka postopek za sprejem občinskega prostorskega načrta.
5. 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Zbrane pobude bodo analizirane. Na podlagi strokovnih preveritev, uradnih podatkov in evidenc, aktov in predpisov ter režimov bodo ustrezne vključene v osnutek sprememb in dopolnitev OPN MOL ID. Strokovne preveritve bodo izdelane za vse spremembe oziroma dopolnitve, s čimer bodo le-te obrazložene in utemeljene.
Strokovne analize, podlage, preizkusi oziroma podrobne preveritve ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljeni na podlagi javnega naročila.
6. 
Okvirni roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPN MOL ID 
Posamezne faze postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN MOL ID z okvirnimi roki so:
– priprava osnutka – najkasneje 5 mesecev po podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka in po potrebi okoljskega poročila – najkasneje 1 mesec po pridobitvi in uskladitvi prvih mnenj nosilcev urejanja prostora in odločbe glede obveznosti izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka na Mestnem svetu MOL,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka,
– priprava predloga – najkasneje 3 mesece po prejemu pripomb z javne razgrnitve,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje,
– priprava usklajenega predloga – najkasneje 2 meseca po pridobitvi pozitivnih drugih mnenj nosilcev urejanja prostora ter odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta na okolje,
– obravnava in sprejem predloga na Mestnem svetu MOL.
Roki delovnih faz so odvisni od zahtevnosti obsega in vsebine smernic, mnenj in okoljske presoje, števila podanih pobud iz razpisanega roka zbiranja pobud ter pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
7. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev 
Državni nosilci urejanja prostora po seznamu Ministrstva za okolje in prostor z dne 11. februarja 2016 so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja (za področje razvoja poselitve),
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo (za področje kmetijstva),
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo ter Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva),
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode (za področje rabe in upravljanja z vodami),
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana (za področje ohranjanja narave),
6. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino (za področje varstva kulturne dediščine),
7. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo ter DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (za področje cestnega prometa s pomorskim, železniškim in zračnim prometom ter za področje avtocest),
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za promet (za področje trajnostne mobilnosti),
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje rudarstva),
10. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (za področje energetike),
11. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje (za področje zaščite in reševanja),
12. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko (za področje obrambe).
Lokalni nosilci urejanja prostora so: oddelki in službe Mestne uprave MOL v okviru svojih pristojnosti ter javna podjetja, ki z izvajanjem svojih dejavnosti skrbijo za nemoteno oskrbo s storitvami javnih služb.
Drugi udeleženci: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.
MOL lahko v postopek vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
8. 
Objava in začetek veljavnosti 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana – www.ljubljana.si.
Št. 3504-40/2016-5
Ljubljana, dne 2. junija 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost