Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

Št. 4300-18/2016/1 Ob-2368/16, Stran 1280
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617 – v nadaljevanju: ZJF), Proračuna Republike Slovenije za leto 2016 (DP2016) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (UL EU L 352, z dne 24. 12. 2013), Sheme de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju MGRT) objavlja
javni razpis 
za spodbujanje gospodarskega razvoja na območjih, kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.
Projekti na narodno mešanih območjih z italijansko narodno skupnostjo predstavljajo sklop A. Projekti na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo predstavljajo sklop B.
Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov so:
1. Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:
– v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/ Dobronak in Žitkovci/ Zsitkóc,
– v Občini Hodoš: Hodoš/ Hodos in Krplivnik/Kapornak,
– v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/ Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
– v Občini Lendava: Radmožanci/ Radamos, Kamovci/ Kámaháza, Genterovci/ Göntérháza, Mostje/ Hidvég, Banuta/ Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/ Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/ Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/ Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/ Csente, Dolina/ Völgyifalu,Pince/ Pince, Pince marof/ Pincemajor, Petišovci/ Petesháza, Trimlini/ Hármasmalom, Gaberje/ Gyetryános, Kapca/ Kapca, Kot/ Kót in
– v Občini Šalovci: Domanjševci/ Domonkosfa.
2. Na narodno mešanih območjih z italijansko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih oziroma krajevnih skupnostih:
– v Občini Ankaran: Ankaran/ Ancarano,
– v Občini Izola: Izola/ Isola (mesto), Dobrava, Jagodje,
– v Občini Koper: Barizoni/ Barisoni, Bertoki/ Bertocchi, Bošmarin/ Bossamarino, Cerej/ Cerei, Hrvatini/ Crevatini, Kampel/ Campel, Kolomban/ Colombano, Koper/ Capodistria (mesto), Prade/ Prade, Premančan, Škofije/ Val-marin, Šalara/ Salara, Škocjan/ San Canziano in
– v Občini Piran: Piran/ Pirano (mesto), Portorož/ Portorose, Lucija/ Lucia, Strunjan/ Strugnano, Seča/ Sezza, Sečovlje/ Sicciole, Parecag/ Parezzago, Dragonja.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
2.1. Upravičeni prijavitelji:
So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 6 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. imajo na dan oddaje vloge na upravičenem območju vsaj 6 mesecev registriran sedež, podružnico in/ali poslovno enoto,
2. ki bodo projekt izvedle na upravičenem območju,
3. ne pridobivajo državne pomoči za gospodarske družbe v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB, 51/11, 39/13, 56/13 in 27/16 – ZFPPIPP-G) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU),
4. niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16 in 31/16 – odl. US),
5. nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije,
6. da glede prijavitelja ali z njim povezanega podjetja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11, – uradno prečiščeno besedilo),
7. so dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma,
8. so na dan prijave registrirane za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji,
9. niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirane iz javnih virov niti niso v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun),
10. niso podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« te razpisne dokumentacije),
11. imajo poravnane vse obveznosti iz istovrstnih preteklih razpisov,
12. so mikro, majhno ali srednje veliko podjetje.
2.2. Upravičeni stroški so:
Upravičeni stroški v okviru tega javnega razpisa so stroški, za katere velja, da:
– so neposredno povezani z izvajanjem projekta, v skladu s cilji projekta ter so določeni v pogodbi o sofinanciranju projekta,
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena, za blago, ki je bilo dobavljeno, oziroma za storitve, ki so bile izvedene v okviru projekta in je prijavitelj dostavil dokazila o njihovem plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja,
– so nastali v obdobju upravičenosti projekta,
– so izkazani z verodostojnimi računovodskimi listinami,
– so nastali (blago dobavljeno oziroma storitev opravljena in usposobljena za delovanje) in so bili plačani v obdobju upravičenosti,
– so računi izstavljeni prejemniku sredstev,
– proizvode in opremo neposredno uporabljajo prejemniki sredstev (ni dovoljena posoja in/ali oddaja v najem drugim subjektom),
– so podprti z dokazili – listinami, ki glasijo na prejemnika sredstev,
– so nastali skladno z vlogo in pogodbo (stroški, ki niso predvideni v vlogi/pogodbi niso upravičeni),
– so nastali pred izstavitvijo zahtevka za izplačilo,
– so bila pri njihovem nastanku upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (kupljeni po tržni ceni).
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2016 znaša 500.000,00 EUR.
Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo PP 160045 Razvoj območij narodnosti, EP 2130-16-0006.
3.1. Omejitev višine zaprošenih sredstev
Izplačila ministrstva so odvisna od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Kolikor bi bile ukinjene ali zmanjšane pravice porabe na navedeni proračunski postavki, lahko ministrstvo razveljavi javni razpis in izdane sklepe o sofinanciranju ali skladno s pogodbo o sofinanciranju spremeni znesek sofinanciranja ali dinamiko izplačil.
Razpoložljiva sredstva se delijo med območjema madžarske (sklop B) in italijanske (sklop A) narodne skupnosti v razmerju 70: 30.
2016
SKLOP A
150.000
SKLOP B
350.000
SKUPAJ
500.000
Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od območja, na katerem bodo izvajali projekt. Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa lahko s sklepom odloči o drugačni razporeditvi sredstev med sklopoma, če je to smiselno glede na število prejetih vlog in razpoložljiva sredstva za posamezni sklop.
Najnižja višina zaprošenih sredstev za oba sklopa je 30.000,00 EUR, najvišja pa je omejena s pravilom »de minimis« tako, da podjetje v zaporednih treh koledarskih letih ne sme preseči skupne državne pomoči v znesku 200.000,00 EUR (oziroma 100.000,00 EUR če gre za podjetje v cestnoprometnem sektorju). Pri ugotavljanju ali nova pomoč »de minimis« presega dovoljeno višino pomoči »de minimis«, se upoštevajo vse prejšnje v obdobju zadnjih treh let dobljene pomoči po »de minimis«, ki so jo prejela združena ali pripojena podjetja.
4. Pomoč po pravilu »de minimis«
Sredstva dodeljena v okviru tega javnega razpisa se dodeljuje v skladu s Shemo de minimis pomoči »Program izvajanja finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za obdobje 2015-2020«, št. priglasitve M001-2399245-2015 in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013)) (v nadaljevanju Uredba Komisije).
V skladu z Uredbo Komisije, do »de minimis« pomoči« niso upravičena podjetja:
1. iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
i. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
ii. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
2. če gre za pomoč namenjeno izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
3. če je pomoč pogojene s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi;
4. če skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju preseže 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR);
5. če je pomoč namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč »de minimis« se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči (200.000 oziroma 100.000 EUR).
Pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012.
5. Obdobje upravičenosti stroškov: obdobje za katerega so namenjena razpisana sredstva je proračunsko leto 2016. Upravičeni stroški so tisti stroški ki so nastali in bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 28. 10. 2016).
6. Razpisni rok in način prijave
Rok za prispetje vloge (obrazci in priloge) na naslov ministrstva, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je 10. julij 2016, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (poštni žig).
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z razpisno dokumentacijo n sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – vloga – JR ANS 2016 št. 4300-18/2016 in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter z navedbo sklopa na katerega prijavitelj prijavlja projekt. Prijavitelji lahko oddajo vlogo za posamezen sklop javnega razpisa, odvisno od območja, kjer se bo projekt izvajala.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec 5: Oprema ovojnice), ki se lahko izpolnjen v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice. Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene oziroma bodo prejete po izteku predpisanega roka, bodo zavržene in vrnjene prijaviteljem.
Odpiranje vlog se bo začelo predvidoma 12. julija 2016. Odpiranje vlog bo na sedežu MGRT v Ljubljani in ne bo javno. Vse v roku dostavljene in pravilno izpolnjene in označene ovojnice bo odprla in pregledala, popolne vloge pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo za ta namen imenuje minister pristojen za regionalni razvoj.
7. Merila
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse zahteve in pogoje javnega razpisa bodo ocenjene na podlagi spodnjih meril:
I. Ocena prijavitelja (skupaj največ 30 točk)
A. Bonitetna ocena (20 točk)
B. Število zaposlenih (10 točk)
II. Ocena projekta (skupaj največ 65 točk)
A. Mnenje ANS (največ 25 točk),
B. Namen in cilji investicije (največ 15 točk),
C. Skladnost poslovnega načrta s cilji investicije (največ 15 točk),
D. Trajnostna naravnanost investicijskega projekta (največ 10 točk)
Do sofinanciranja bodo lahko upravičeni le projekti, ki bodo prejeli 40 ali več točk, pri čemer se bo vloge sofinanciralo po vrstnem redu vlog, od tistih ki bodo dosegle največ proti tistim, ki bodo dosegle manj točk, do porabe sredstev, v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov.
8. Kdaj in kje lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge na javni razpis so navedeni v razpisni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega razpisa dalje objavljena na spletni strani MGRT: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/kako_do_sredstev/javni_razpisi/. Interesenti lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo brezplačno.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost