Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2016 z dne 10. 6. 2016

Kazalo

24. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP), stran 251.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP) 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov (BAEZP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. maja 2016.
Št. 003-02-4/2016-10
Ljubljana, dne 27. maja 2016
 
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O ZRAČNIH PREVOZIH MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV (BAEZP) 
1. člen
Ratificira se Sporazum o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih arabskih emiratov, podpisan v Ljubljani 17. septembra 2015.
2. člen 
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
1  Besedilo sporazuma v arabskem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
S P O R A Z U M 
O ZRAČNIH PREVOZIH MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATOV 
Glede na to, da sta Republika Slovenija in Združeni arabski emirati (v nadaljnjem besedilu: pogodbenici)
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Čikagu od 7. decembra 1944,
z željo, da na varen in nemoten način vzpostavita mednarodne zračne storitve in da čim bolj spodbudita mednarodno sodelovanje pri teh storitvah,
z željo, da se pripravi sporazum za pospešitev razvoja storitev rednega zračnega prevoza med in zunaj njunih ozemelj,
sta se Vladi Republike Slovenije in Združenih arabskih emiratov
dogovorili:
1. člen
POMEN IZRAZOV 
V tem sporazumu in njegovi prilogi, če ni drugače določeno, pojem:
a) „letalski organi“ pomeni za Republiko Slovenijo Ministrstvo za infrastrukturo in za Združene arabske emirate Generalni organ za civilno letalstvo ali v obeh primerih kateri koli organ ali katero koli osebo, pooblaščeno za izvajanje nalog, ki jih zdaj opravljajo navedeni organi;
b) „sporazum“ pomeni ta sporazum, njegove priloge in vse njune spremembe;
c) „zračni prevoz“, „mednarodni zračni prevoz“, „letalski prevoznik“ in „pristanek v nekomercialne namene“ pomeni, kot je določeno v 96. členu konvencije;
d) „priloga 1“ pomeni preglednico prog, ki je priložena temu sporazumu in vsako določbo ali opombo, objavljeno v prilogi. Priloga k sporazumu je njegov sestavni del;
e) „konvencija“ pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Čikagu od 7. decembra 1944, in vključuje vse priloge, sprejete na podlagi 90. člena te konvencije, ter vse spremembe prilog ali konvencije na podlagi 90. in 94. člena te konvencije, če sta te priloge in spremembe sprejeli obe pogodbenici;
f) „določeni letalski prevoznik“ pomeni letalskega prevoznika ki je bil določen in pooblaščen v skladu s 3. členom tega sporazuma;
g) „država članica Evropske unije“ pomeni državo, ki je pogodbenica pogodb EU;
h) sklicevanja na pogodbe EU se razumejo kot sklicevanja na Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o delovanju Evropske unije;
i) „tarifa“ pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in tovora, ter pogoje, pod katerimi te cene veljajo, vključno s cenami in pogoji za agencijske in druge pomožne storitve, izvzeti pa so plačila in pogoji za prevoz pošte;
j) „ozemlje“ pomeni, kot je določeno v 2. členu konvencije; in
k) „pristojbina za uporabnike“ pomeni pristojbino, zaračunano letalskim prevoznikom za uporabo objektov in naprav ali storitev letališča, navigacije ali varovanja v letalstvu.
2. člen
PODELITEV PRAVIC 
1. Vsaka pogodbenica prizna določenim letalskim prevoznikom druge pogodbenice za njihove mednarodne zračne prevoze naslednje pravice:
a) preleteti ozemlje druge pogodbenice brez pristanka,
b) pristati na njenem ozemlju v nekomercialne namene.
2. Vsaka pogodbenica prizna določenim letalskim prevoznikom druge pogodbenice pravice določene v tem sporazumu za opravljanje rednega mednarodnega zračnega prevoza na progah, določenih v ustreznem delu preglednice prog v prilogi sporazuma. Te storitve in proge se v nadaljnjem besedilu imenujejo „dogovorjene storitve“ oziroma „določene proge“. Pri opravljanju dogovorjene storitve na določeni progi imajo določeni letalski prevozniki vsake pogodbenice poleg pravic, določenih v prvem odstavku tega člena in ob upoštevanju določb tega sporazuma pravico, da pristanejo na ozemlju druge pogodbenice v krajih, ki so določeni v preglednici prog tega sporazuma, zaradi vkrcanja ali izkrcanja potnikov, tovora in pošte.
3. Nobena določba drugega odstavka tega člena se ne sme razlagati, kot da določenim letalskim prevoznikom ene pogodbenice daje privilegij, da za plačilo ali najemnino na ozemlju druge pogodbenice vkrcajo potnike, prtljago, tovor in pošto za prevoz do drugega kraja na ozemlju te druge pogodbenice.
4. Če določeni letalski prevozniki ene pogodbenice ne morejo opravljati prevozov na svoji običajni progi zaradi oboroženega spopada, političnih nemirov, posebnih ali izjemnih okoliščin, poskuša druga stranka po svojih najboljših močeh omogočiti nadaljnje opravljanje prevozov tako, da take proge preusmeri, vključno s podelitvijo pravic za obdobje, ki bo potrebno za tako opravljanje prevozov. Te določbe se brez razlikovanja uporabljajo za določene letalske prevoznike pogodbenic.
3. člen
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN IZDAJA DOVOLJENJA 
1. Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti drugi pogodbenici letalske prevoznike, da v skladu s tem sporazumom opravljajo dogovorjene storitve, ter preklicati ali spremeniti tako določitev.
2. Po prejemu take določitve in vlog določenega prevoznika v obliki in na način, ki sta predpisana za dovoljenja za opravljanje prevoza in tehnična dovoljenja, druga pogodbenica po najkrajšem postopku izda ustrezna pooblastila in dovoljenja, če:
a) za letalskega prevoznika, ki ga določi Republika Slovenija:
(i) je letalski prevoznik ustanovljen na ozemlju Republike Slovenije po pogodbah EU in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske unije in
(ii) država članica Evropske unije, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, opravlja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom in je letalski organ v določitvi jasno naveden in
(iii) ima svoj glavni kraj poslovanja na ozemlju države članice, ki je izdala operativno licenco in
(iv) je letalski prevoznik v neposredni ali večinski lasti in ga dejansko nadzirajo države članice in/ali njeni državljani, in/ali države, navedene v prilogi 2 tega sporazuma, in/ali državljani teh držav;
b) za letalskega prevoznika, ki ga določijo Združeni arabski emirati:
(i) je letalski prevoznik ustanovljen na ozemlju Združenih arabskih emiratov in ima dovoljenje v skladu z zakonodajo Združenih arabskih emiratov in
(ii) Združeni arabski emirati opravljajo in vzdržujejo učinkovit predpisani nadzor nad letalskim prevoznikom;
c) je določeni letalski prevoznik usposobljen za izpolnjevanje pogojev, predpisanih v zakonodaji, ki jo pogodbenica, ki obravnava vlogo ali vloge, navadno uporablja pri opravljanju mednarodnega zračnega prevoza.
4. člen
PREKLIC, ZAČASNI ODVZEM IN OMEJITEV PRAVIC 
1. Pogodbenica lahko letalskemu prevozniku, ki ga določi druga pogodbenica, zavrne, prekliče ali omeji dovoljenje za opravljanje prevoza ali tehnično dovoljenje, če:
a) za letalskega prevoznika, ki ga določi Republika Slovenija:
(i) letalski prevoznik ni ustanovljen na ozemlju Republike Slovenije po pogodbah EU ali nima veljavne operativne licence v skladu s pravom Evropske unije, ali
(ii) država članica Evropske unije, pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne opravlja in ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom ali če ustrezen letalski organ v določitvi ni jasno naveden, ali
(iii) letalski prevoznik nima sedeža na ozemlju države članice, ki mu je izdala operativno licenco, ali
(iv) letalski prevoznik ni neposredno ali prek večinskega deleža v lasti ali pod dejanskim učinkovitim nadzorom države članice in/ali njenih državljanov, in/ali držav, navedenih v prilogi 2 tega sporazuma in/ali njenih državljanov, ali
(v) ima letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala druga država članica, in je mogoče dokazati, da bi se letalski prevoznik z uveljavljanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na progi, ki vključuje kraj v tej drugi državi članici, vključno z opravljanjem storitve, ki se trži kot direktni zračni prevoz ali je sicer del direktnega zračnega prevoza, izognil omejitvam v zvezi s prometnimi pravicami, ki jih določa dvostranski sporazum o zračnih prevozih med Združenimi arabskimi emirati in to drugo državo članico, ali
(vi) ima letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, in med Združenimi arabskimi emirati in to državo članico ni dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu ter je mogoče dokazati, da potrebne prometne pravice niso vzajemno razpoložljive letalskim prevoznikom, ki so jih določili Združeni arabski emirati;
b) za letalskega prevoznika, ki ga določijo Združeni arabski emirati:
(i) ni ustanovljen na ozemlju Združenih arabskih emiratov ali nima dovoljenja v skladu z veljavno zakonodajo Združenih arabskih emiratov, ali
(ii) Združeni arabski emirati ne opravljajo ali vzdržujejo učinkovitega predpisanega nadzora nad letalskim prevoznikom, ali
(iii) je letalski prevoznik v neposredni ali večinski lasti ali pod učinkovitim nadzorom druge države in ne Združenih arabskih emiratov in se lahko dokaže, da bi se z uresničevanjem prometnih pravic na podlagi tega sporazuma na progi, ki vključuje kraj v tej drugi državi, letalski prevoznik izognil omejitvam prometnih pravic, ki jih nalaga dvostranski sporazum o zračnem prevozu med Republiko Slovenijo in to drugo državo; ali
(iv) je letalski prevoznik v neposredni ali večinski lasti ali pod učinkovitim nadzorom druge države in ne Združenih arabskih emiratov in med Republiko Slovenijo in to drugo državo ni dvostranskega sporazuma o zračnem prevozu ter se lahko dokaže, da potrebne prometne pravice niso vzajemno razpoložljive letalskim prevoznikom, ki jih je določila Republika Slovenija.
Ne da bi posegali v točko (a), (v) in (vi) prvega odstavka tega člena Združeni arabski emirati uresničujejo svoje pravice brez diskriminacije med letalskimi prevozniki Evropske unije na podlagi državne pripadnosti.
c) določeni letalski prevoznik ne ravna v skladu s pogoji, ki so določeni v zakonih in drugih predpisih, ki jih sicer uporablja pogodbenica, ki je prejela določitev, za opravljanje mednarodnih zračnih prevozov, ali
d)  tak letalski prevoznik ne ravna v skladu s predpisi pogodbenice, ki je priznala te pravice, ali
e) letalski prevoznik ne opravlja dogovorjenih storitev v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu.
2. Razen če ni zaradi preprečevanja kršitev navedenih zakonov in drugih predpisov potrebno takojšnje ukrepanje, se pravice iz prvega odstavka tega člena uresničujejo šele po posvetovanju med pristojnimi organi. Posvetovanje se opravi v tridesetih (30) dneh od dneva predloga, razen če ni drugače dogovorjeno.
5. člen
UPORABA ZAKONOV 
1. Zakoni in postopki ene pogodbenice, ki se nanašajo na vstop zrakoplova pri mednarodnih zračnih prevozih na njeno ozemlje, zadrževanje na njem ali odhod z njega ali na upravljanje in navigacijo tega zrakoplova, dokler je na njenem ozemlju, se uporabljajo za zrakoplove obeh pogodbenic ob vstopu na ozemlje ali odhodu z njega ali dokler so na njenem ozemlju.
2. Zakoni, drugi predpisi in pravila ene pogodbenice, ki se nanašajo na prihod potnikov, posadk, prtljage in tovora, vključno s pošto na zrakoplovu, na njeno ozemlje, zadrževanje na njem in odhod z njega (vključno s predpisi o vstopu, mejni kontroli, varovanju v letalstvu, imigraciji, potnih listinah, carini, karanteni ali za pošto s poštnimi predpisi), veljajo tudi za potnike, posadke, prtljago ali tovor, vključno s pošto, letalskih prevoznikov druge pogodbenice.
6. člen
CARINSKE IN DRUGE DAJATVE 
1. Zrakoplovi, ki jih določeni letalski prevozniki pogodbenice uporabljajo pri mednarodnih zračnih prevozih, kakor tudi njihova običajna oprema, oprema na letališču, nadomestni deli (vključno z motorji), zaloge goriva in maziva, druge potrošne tehnične zaloge, zaloge na zrakoplovu (vključno s hrano, pijačo, alkoholom in tobakom) in drugi izdelki za uporabo ali prodajo potnikom med poletom na zrakoplovu v omejenih količinah, so ob prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh dajatev ali davkov, če taka oprema in zaloge ostanejo na zrakoplovu, dokler niso ponovno izvoženi, ali se uporabljajo na delu poleta čez njeno ozemlje.
2. Razen plačil stroškov za opravljene storitve so dajatev in davkov oproščeni tudi:
a) zaloge na zrakoplovih, natovorjene na ozemlju pogodbenice, v količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice, za uporabo na zrakoplovu določenega letalskega prevoznika druge pogodbenice, ki opravlja mednarodni prevoz;
b) rezervni deli in običajna oprema na zrakoplovih, ki je bila na ozemlje pogodbenice pripeljana zaradi vzdrževanja ali popravila zrakoplova, ki ga določeni letalski prevoznik druge pogodbenice uporablja v mednarodnem prevozu;
c) maziva in druge potrošne tehnične zaloge za uporabo na zrakoplovih, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja določeni letalski prevoznik druge pogodbenice, tudi kadar so porabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, na katerem so bile natovorjene;
d) predstavitveno in oglaševalsko gradivo, vneseno na ozemlje ali dobavljeno na ozemlju pogodbenice in natovorjeno v razumnih količinah, namenjeno za uporabo pri odhodu zrakoplova letalskega prevoznika druge pogodbenice, ki opravlja mednarodni zračni promet, tudi če se uporablja na delu poti čez ozemlje pogodbenice, na katerem je natovorjeno;
e) zaloga natisnjenih vozovnic in letalskih tovornih listov, ki jih določeni letalski prevoznik uporablja za rezervacije in izdajo vozovnic, vsako tiskano gradivo z natisnjenimi oznakami določenega letalskega prevoznika ter običajno predstavitveno in oglaševalsko gradivo, ki ga določeni letalski prevoznik deli brezplačno in je vneseno na ozemlje druge pogodbenice. Te izjeme se uporabljajo tudi za uniforme za posadko, računalnike in tiskalnike za vozovnice v razumnih količinah, če jih določeni letalski prevoznik ene pogodbenice uporablja in so začasno uvoženi na ozemlje druge pogodbenice in ponovno izvoženi v roku 24 mesecev.
3. Za vse stvari iz drugega odstavka tega člena se lahko zahteva carinski nadzor.
4. Običajna letalska oprema ter material in zaloge na zrakoplovih, ki jih uporablja določeni letalski prevoznik pogodbenice, smejo biti raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z odobritvijo njenih carinskih organov. V takem primeru so oprema, material in zaloge lahko pod njihovim nadzorom, dokler niso ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi.
5. Oprostitve iz tega člena se uporabljajo tudi, kadar določeni letalski prevoznik pogodbenice sklene dogovor z nekim drugim letalskim prevoznikom o posojilu ali prenosu predmetov, ki so določeni v prvem in drugem odstavku tega člena, na ozemlje druge pogodbenice, če druga pogodbenica takemu drugemu prevozniku daje podobne oprostitve.
6. Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje Republiki Sloveniji, da na nediskriminatorni podlagi uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu letalskega prevoznika, ki so ga določili Združeni arabski emirati in ki opravlja svoje prevoze med enim krajem na ozemlju Republike Slovenije in drugim krajem na tem ozemlju ali na ozemlju druge države članice Evropske unije. V tem primeru imajo Združeni arabski emirati podobno pravico, da vzajemno na nediskriminatorni podlagi uvedejo podobne davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve za gorivo, dobavljeno na njihovem ozemlju.
7. člen
PRISTOJBINE ZA UPORABNIKE 
1. Vsaka pogodbenica lahko določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice naloži ali dovoli, da se mu naložijo pravične in primerne pristojbine za uporabo letališč, drugih objektov in naprav ter storitev pod njenim nadzorom.
2. Te pristojbine ne smejo biti višje od pristojbin, naloženih zrakoplovom določenih letalskih prevoznikov pogodbenic, ki opravljajo podobne mednarodne prevoze.
8. člen
PROMET V NEPOSREDNEM TRANZITU 
Za potnike, prtljago in tovor v tranzitu čez ozemlje pogodbenic in pri katerem se ne zapušča določeno območje letališča velja samo poenostavljena kontrola, razen glede ukrepov varovanja pred grožnjo nezakonitega vmešavanja, kot sta nasilje in zračno piratstvo, ter občasnih ukrepov za boj proti nezakoniti trgovini z drogami. Prtljaga in tovor v neposrednem tranzitu se oprosti carinskih dajatev in drugih podobnih davkov.
9. člen
PRIZNANJE SPRIČEVAL IN LICENC 
1. Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in licence, ki jih je izdala ali potrdila ena pogodbenica in ki še niso potekli, druga pogodbenica prizna kot veljavne za opravljanje dogovorjenih storitev, če so zahteve, po katerih so bila spričevala in licence izdane ali potrjene, enake minimalnim standardom, ki so določeni na podlagi konvencije, ali so višje od njih.
2. Pogodbenica ima pravico, da v zvezi z letom nad svojim ozemljem ali pristankom na njem ne prizna veljavnosti spričeval o usposobljenosti in licenc, ki jih je njenim državljanom izdala druga pogodbenica.
10. člen
KOMERCIALNE PRILOŽNOSTI 
1. Določeni letalski prevozniki vsake pogodbenice imajo pravico, da:
a) na ozemlju druge pogodbenice ustanovijo predstavništva za oglaševanje letalskih prevozov in prodajo letalskih kart ter drugih pomožnih izdelkov in pripomočkov, potrebnih za opravljanje zračnih prevozov, v skladu z zakoni in drugimi predpisi druge pogodbenice,
b) na ozemlje druge pogodbenice pripeljejo in na njem obdržijo v skladu z zakoni in drugimi predpisi druge pogodbenice, ki veljajo za vstop, bivanje in zaposlovanje, vodstveno, prodajno, tehnično, operativno in drugo strokovno osebje, potrebno za zagotavljanje letalskih prevozov,
c) na ozemlju druge pogodbenice neposredno ali po pooblaščenih zastopnikih po svoji izbiri prodajajo svoje prevozne storitve. Določeni letalski prevozniki imajo za ta namen pravico uporabljati svoje dokumente za zračni promet.
2. Pristojni organi pogodbenic ukrenejo vse potrebno za zagotovitev predpisanega poslovanja predstavništva letalskega prevoznika, ki ga je določila druga pogodbenica.
3. Določeni letalski prevozniki imajo pravico prodajati zračne prevoze na ozemlju druge pogodbenice in ta prevoz lahko kupi kdor koli v lokalni ali kateri koli prosto zamenljivi valuti drugih držav v skladu z veljavnimi predpisi o menjavi.
4. Navedena načela za komercialne dejavnosti v prejšnjih odstavkih se uporabljajo za določene letalske prevoznike obeh pogodbenic.
5. Vse navedene dejavnosti morajo potekati v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice.
6. Določeni letalski prevozniki vsake pogodbenice lahko za opravljanje dogovorjenih storitev na določenih progah sklenejo dogovore o sodelovanju glede trženja, kot so rezervacija prostora, uporaba skupnih oznak poletov ali dogovor o zakupu, z
a) letalskim prevoznikom ali prevozniki obeh pogodbenic; ali
b) letalskim prevoznikom ali prevozniki tretje države, če tak prevoznik izvaja potrebno oblast in izpolnjuje zahteve, ki se sicer uporabljajo v teh dogovorih.
11. člen
ZAMENJAVA IN PRENOS PRIHODKA 
1. Pogodbenica določenim letalskim prevoznikom druge pogodbenice prizna pravico, da po uradnem menjalnem tečaju v svojo državo prosto nakažejo presežek prejemkov nad izdatki od prodaje letalskih prevozov pri dogovorjenih storitvah na ozemlju druge pogodbenice.
2. Določeni letalski prevoznik pogodbenice ima pravico do plačila lokalnih stroškov na ozemlju druge pogodbenice v lokalni valuti, če je to v skladu z lokalnimi predpisi o valutah, pa v kateri koli prosto zamenljivi valuti.
12. člen
NAČELA ZA OPRAVLJANJE DOGOVORJENIH STORITEV 
1. Določeni letalski prevozniki pogodbenic morajo imeti poštene in enake možnosti za opravljanje dogovorjenih storitev na določenih progah.
2. Določeni letalski prevozniki pogodbenic morajo upoštevati interese določenih letalskih prevoznikov druge pogodbenice, da ne bi neupravičeno škodili storitvam, ki jih slednji v celoti ali delno ponujajo na isti progi.
3. Dogovorjene storitve, ki jih zagotavljata določena letalska prevoznika pogodbenic, morajo dosledno slediti javnim zahtevam za prevoz na določenih progah, njihov glavni cilj pa mora biti zagotavljanje zmogljivosti, primernih trenutnim in pričakovanim zahtevam po prevozih, vključno s sezonskimi nihanji za prevoz prometa, ki se vkrca ali izkrca na ozemlju pogodbenice, ki je določila prevoznika.
13. člen
POTRDITEV VOZNIH REDOV 
Vozni redi za dogovorjene storitve se predložijo najmanj trideset (30) dni pred predvidenim začetkom njihove uporabe. Pristojnima organoma pogodbenic se predložijo tudi vse spremembe voznih redov. V posebnih primerih je mogoče zgoraj navedeni rok skrajšati na podlagi dogovora omenjenih organov obeh pogodbenic.
14. člen
VARNOST V LETALSTVU 
1. Pogodbenica lahko kadar koli zaprosi za posvetovanje o varnostnih standardih s katerega koli področja v zvezi z letalskimi objekti in napravami, letalsko posadko, zrakoplovi ali njihovim delovanjem, ki jih sprejme druga pogodbenica. Posvetovanja se opravijo v tridesetih (30) dneh od tega zaprosila.
2. Če po posvetovanju pogodbenica ugotovi, da druga pogodbenica učinkovito ne vzdržuje in izvaja varnostnih standardov na katerem od teh področij, ki so vsaj enaki minimalnim standardom, ki so v tistem času veljavni v skladu s konvencijo, prva pogodbenica o teh ugotovitvah in ukrepih, potrebnih za doseganje skladnosti z minimalnimi standardi, obvesti drugo pogodbenico, ta pa mora sprejeti ustrezne popravljalne ukrepe. Če druga pogodbenica v petnajstih (15) dneh ne sprejme ustreznih ukrepov, se uporablja 4. člen sporazuma.
3. Ne glede na obveznosti iz 33. člena konvencije velja, da lahko vsak zrakoplov, ki ga določeni letalski prevoznik ene pogodbenice uporablja za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, dokler je na ozemlju druge pogodbenice, pregledajo pooblaščeni predstavniki druge pogodbenice znotraj in zunaj, da bi preverili veljavnost dokumentov zrakoplova in članov posadke ter vidno stanje zrakoplova in njegove opreme (v tem členu: preverjanje na ploščadi), če to ne povzroči nerazumne zamude.
4. Če tako preverjanje ali niz preverjanj na ploščadi povzroči resno zaskrbljenost, da zrakoplov ali delovanje zrakoplova ni v skladu z minimalnimi standardi, ki so v tistem času veljavni v skladu s konvencijo, ali povzroči resno zaskrbljenost, da se varnostni standardi, ki so v tistem času veljavni v skladu s konvencijo, premalo učinkovito vzdržujejo in izvajajo, lahko pogodbenica, ki opravlja tako preverjanje, za namen 33. člena konvencije sklepa, da zahteve, po katerih so bila izdana ali potrjena spričevala ali licence v zvezi z zrakoplovom ali posadko tega zrakoplova, ali zahteve, po katerih ta zrakoplov deluje, niso enake minimalnim standardom, določenim na podlagi konvencije, ali niso višje od njih.
5. Če predstavnik letalskega prevoznika pogodbenice odkloni dostop do zrakoplova, ki ga uporablja, potreben za preverjanje tega zrakoplova na ploščadi na podlagi tretjega odstavka tega člena, lahko druga pogodbenica sklepa, da obstajajo razlogi za resno zaskrbljenost, navedeno v četrtem odstavku tega člena, in sklepa, kot izhaja iz navedenega odstavka.
6. Pogodbenica si pridržuje pravico, da določenemu letalskemu prevozniku druge pogodbenice takoj začasno odvzame ali spremeni dovoljenje za opravljanje prevozov, če po preverjanju na ploščadi, nizu preverjanj na ploščadi, zavrnitvi dostopa, potrebnega za preverjanje na ploščadi, po posvetovanju ali kako drugače ugotovi, da je takojšnje ukrepanje nujno za varno delovanje letalskega prevoznika.
7. Pogodbenica preneha ukrepati po drugem ali šestem odstavku tega člena, ko prenehajo obstajati razlogi za tako ukrepanje.
8. Če ena pogodbenica določi letalskega prevoznika, nad katerim opravlja in vzdržuje predpisani nadzor druga država članica Evropske unije, veljajo pravice druge pogodbenice iz tega člena tudi za sprejemanje, izvajanje ali ohranjanje varnostnih standardov te države članice Evropske unije in za dovoljenje tega letalskega prevoznika za opravljanje prevozov.
15. člen
VAROVANJE V LETALSTVU 
1. Pogodbenici v skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu ponovno potrjujeta, da so njune medsebojne obveznosti za zagotavljanje varovanja v civilnem letalstvu pred nezakonitim vmešavanjem sestavni del tega sporazuma. Ne da bi pogodbenici omejili splošnost svojih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu, še zlasti ravnata v skladu z določbami:
a) Konvencije o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na letalih, podpisane v Tokiu 14. septembra 1963,
b) Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v Haagu 16. decembra 1970,
c) Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 1971, njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988,
d) Konvencije o označevanju plastičnih razstreliv zaradi njihovega odkrivanja, podpisane v Montrealu 1. marca 1991,
in v skladu z vsemi drugimi konvencij o varovanju v letalstvu, katerih pogodbenici postaneta.
2. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata najmanj v skladu z določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o varovanju v letalstvu, opredeljenimi v prilogah konvencije, kolikor te določbe veljajo za pogodbenici. Pogodbenici zahtevata, da dejanski letalski prevozniki, ki so vpisani v register ene od pogodbenic, dejanski letalski prevozniki, ki imajo svoj glavni kraj poslovanja ali sedež na ozemlju pogodbenic, ali v primeru Republike Slovenije dejanski letalski prevozniki, ki so ustanovljeni na njenem ozemlju po pogodbah EU in imajo veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske unije, ter upravljavci letališč na njunem ozemlju ravnajo v skladu z določbami glede varovanja v letalstvu.
3. Pogodbenici druga drugi na zaprosilo zagotovita medsebojno pomoč, da bi preprečili dejanja ugrabitve civilnih zrakoplovov in druga nezakonita dejanja, ki ogrožajo varnost takih zrakoplovov, njihovih potnikov in posadk, letališč ter navigacijskih objektov in naprav ter vsako drugo ogrožanje varovanja civilnega letalstva.
4. Pogodbenici soglašata, da se lahko od njunih dejanskih letalskih prevoznikov zahteva spoštovanje predpisov o varovanju letalstva, navedenih v drugem odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, izstop ali dokler so na ozemlju Združenih arabskih emiratov. Ob odhodu z ozemlja Republike Slovenije ali dokler so tam, morajo dejanski letalski prevozniki spoštovati predpise o varovanju letalstva, ki se uporabljajo v zakonodaji Evropske unije. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju učinkovito izvajajo primerni ukrepi za varovanje letal in pregled potnikov, posadke, osebnih predmetov, prtljage, tovora ter zalog na letalu pred in med vkrcavanjem ali natovarjanjem. Vsaka pogodbenica z naklonjenostjo obravnava zahtevo druge pogodbenice za uvedbo posebnih, utemeljenih varnostnih ukrepov zaradi grožnje.
5. Ob ugrabitvi civilnega zrakoplova, grožnji ugrabitve ali drugih nezakonitih dejanjih, ki ogrožajo varnost zrakoplova, njegovih potnikov in posadke, letališč ali navigacijo pogodbenici pomagata druga drugi tako, da omogočita lažjo komunikacijo in druge ustrezne ukrepe, da bi se tak dogodek ali grožnja hitro in s čim manjšim ogrožanjem življenj končala.
6. Če ima pogodbenica občasne težave glede tega člena pri varnosti civilnega letalstva, lahko pristojni organi pogodbenice zahtevajo takojšnje posvetovanje s pristojnimi organi druge pogodbenice.
16. člen
RAČUNALNIŠKI REZERVACIJSKI SISTEMI 
Pogodbenica na svojem ozemlju uporablja Kodeks poslovanja za urejanje in delovanje računalniških rezervacijskih sistemov Mednarodne organizacije civilnega letalstva v skladu z zakoni, drugimi predpisi in obveznostmi glede računalniških rezervacijskih sistemov, ki za Republiko Slovenijo vključujejo tudi zakonodajo Evropske unije.
17. člen
ZAGOTAVLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV 
Pristojni organi pogodbenice predložijo pristojnim organom druge pogodbenice na njihovo zahtevo statistične podatke, ki jih lahko upravičeno zahtevajo zaradi obveščanja.
18. člen
TARIFE 
1. Tarife, ki se zaračunajo določenemu letalskemu prevozniku pogodbenice za prevoze, ki se opravljajo na ozemlje druge pogodbenice ali z njega, se določijo v razumni višini, pri čemer se ustrezno upoštevajo vsi pomembni dejavniki, vključno s stroškom prevoza, razumnim dobičkom ter tarifami drugih letalskih prevoznikov, ki izvajajo prevoz v celoti ali na delu iste proge.
2. Tarife se predložijo letalskim organom obeh pogodbenic v potrditev najmanj trideset (30) dni pred njihovo uvedbo. V posebnih primerih je mogoče zgoraj navedeni rok skrajšati na podlagi dogovora omenjenih organov obeh pogodbenic.
3. Tako potrditev da pogodbenica izrecno letalskemu prevozniku, ki je predložil tarife. Če pogodbenica ne obvesti drugo pogodbenico pisno, da nasprotuje takim tarifam letalskega prevoznika druge pogodbenice v petnajstih (15) dneh od dneva njihove predložitve, se šteje, da so tarife odobrene. V primeru, da je rok za predložitev skrajšan po določbah prejšnjega odstavka, se pogodbenici lahko strinjata, da se skladno s tem skrajša tudi rok za vsako nasprotovanje.
4. Če letalski organi ene pogodbenice v roku iz tretjega odstavka tega člena obvestijo letalske organe druge pogodbenice o svojem nasprotovanju kateri izmed tarif, si morajo letalski organi obeh pogodbenic prizadevati, da bi določili tarife z vzajemnim dogovorom. Če se dogovor ne doseže, vsako nasprotovanje tarifi prevlada.
5. Tarifa, določena v skladu z določbami tega člena, ostane v veljavi, dokler ni določena nova tarifa. Vseeno pa se tarifa ne more podaljšati na podlagi tega odstavka za več kot dvanajst (12) mesecev od dneva, ko bi sicer potekla.
6. Vsaka pogodbenica ima pravico posredovati tako, da nasprotuje tarifi. Tako posredovanje je omejeno, da se:
a) zaščiti potrošnike pred cenami, ki so pretirano visoke zaradi zlorabe prevladujočega položaja,
b) preprečijo tarife, katerih uporaba pomeni nekonkurenčno ravnanje, ki ima učinek, naj bi imelo učinek ali je izrecno namenjeno preprečevanju, omejevanju ali izkrivljanju konkurence ali izključitve tekmeca z določene proge.
19. člen
POSVETOVANJA 
1. Za zagotovitev tesnega sodelovanja pri vseh zadevah, povezanih z razlago in uporabo tega sporazuma, se pristojna organa obeh pogodbenic medsebojno posvetujeta na zahtevo ene pogodbenice, kadar koli je to potrebno.
2. Posvetovanje se začne v šestdesetih (60) dneh od prejema pisnega zaprosila.
20. člen
SPREMEMBE 
1. Če pogodbenica meni, da bi bilo dobro spremeniti katero izmed določb tega sporazuma, lahko kadar koli zaprosi za posvetovanje z drugo pogodbenico v skladu z 19. členom tega sporazuma.
2. Ta sporazum je mogoče spremeniti s pisnim dogovorom med pogodbenicama.
21. člen
REŠEVANJE SPOROV 
1. Pogodbenici poskušata spor zaradi razlage ali uporabe tega sporazuma najprej rešiti s pogajanji po diplomatski poti.
2. Če pogodbenici spora ne rešita s pogajanji, se lahko dogovorita, da ga predložita v reševanje drugi osebi ali pa ga na predlog ene pogodbenice predložita v reševanje arbitražnemu sodišču treh razsodnikov, od katerih po enega imenuje vsaka pogodbenica, tretjega pa določita imenovana razsodnika.
3. Pogodbenica imenuje razsodnika v šestdesetih (60) dneh od dneva, ko pogodbenica od druge pogodbenice prejme diplomatsko noto z zahtevo za arbitražno reševanje spora, tretji razsodnik pa se imenuje v naslednjih šestdesetih (60) dneh.
4. Če pogodbenica v navedenem roku ne imenuje svojega razsodnika ali če tretji razsodnik ni bil imenovan, lahko katera koli pogodbenica zaprosi predsednika Sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da imenuje razsodnika ali razsodnike. V tem primeru je tretji razsodnik državljan tretje države in deluje kot predsednik arbitražnega telesa.
5. Pogodbenici morata spoštovati vsako odločitev, sprejeto na podlagi drugega odstavka tega člena.
6. Če in dokler ena od pogodbenic ali njeni določeni letalski prevozniki ne ravnajo v skladu z odločitvijo, sprejeto po drugem odstavku tega člena, lahko druga pogodbenica omeji, začasno odvzame ali prekliče pravice ali privilegije v zvezi s predmetom spora, ki jih je podelila na podlagi tega sporazuma.
7. Vsaka pogodbenica krije stroške razsodnika, ki ga je imenovala. Druge stroške arbitražnega sodišča si pogodbenici delita v enakih deležih.
22. člen
TRAJANJE IN ODPOVED 
1. Sporazum velja za nedoločen čas.
2. Pogodbenica lahko kadar koli odpove ta sporazum.
3. Pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico, da odpoveduje sporazum, skupaj z obvestilom Mednarodni organizaciji civilnega letalstva, učinkovati pa začne dvanajst (12) mesecev potem, ko je druga pogodbenica prejela obvestilo.
4. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
23. člen
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI CIVILNEGA LETALSTVA 
Združeni arabski emirati ta sporazum in vse njegove spremembe registrirajo po začetku veljavnosti pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva.
24. člen
ZAČETEK VELJAVNOSTI 
Ta sporazum začne veljati trideseti (30) dan po dnevu prejema zadnjega uradnega obvestila, da sta pogodbenici izpolnili notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega sporazuma.
V POTRDITEV TEGA sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili njuni vladi, podpisala ta sporazum.
Sklenjeno v Ljubljani, dne 17. septembra 2015, v dveh izvirnikih v slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Peter Gašperšič l.r.
Za Vlado 
Združenih arabskih emiratov 
Sultan bin Saeed Al Mansouri l.r.
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za promet.
4. člen 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-06/16-3/9
Ljubljana, dne 19. maja 2016
EPA 1191-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost