Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4776. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Helenski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4777. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
4825. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasni shemi omejene pomoči ob finančni in gospodarski krizi v kmetijstvu v letu 2009

Sklepi

4778. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani

MINISTRSTVA

4779. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
4780. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica
4781. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev
4782. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
4783. Odredba o spremembah in dopolnitvah Odredbe o Seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
4826. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza
4827. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v oktobru 2010

USTAVNO SODIŠČE

4784. Odločba o ugotovitvi, da je drugi odstavek 26. člena Zakona o medijih v neskladju z Ustavo, ter o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča, sodbe Višjega sodišča v Kopru in sodbe Okrajnega sodišča v Kopru

SODNI SVET

4785. Spremembe in dopolnitve Akta o določitvi števila sodnikov porotnikov na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4786. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 7. okrajni volilni komisiji II. volilne enote

OBČINE

Brežice

4787. Odlok o spremembah Odloka o zagotovitvi sredstev za najnujnejšo odpravo posledic poplav v času od 17. do 20. 9. 2010 v Občini Brežice
4788. Sklep o imenovanju podžupanje Občine Brežice

Črenšovci

4789. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Črenšovci
4790. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Črenšovci
4791. Poročilo o izidu volitev za člana občinskega sveta – predstavnika romske skupnosti Občine Črenšovci

Dobje

4792. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dobje, izvedenih dne 24. 10. 2010

Dobrna

4793. Poročilo o izidu rednih volitev občinskega sveta in župana v Občini Dobrna z dne 10. 10. 2010

Dobrova-Polhov Gradec

4794. Odlok o varstvu javnega reda in miru

Ig

4795. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Ig
4796. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig

Jesenice

4797. Poročilo o izidu volitev za župana
4798. Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta
4799. Poročilo o ugotovitvi končnega izida glasovanja za svetovalni referendum o združitvi krajevnih skupnosti Staneta Bokala, Mirka Roglja Petka in Cirila Tavčarja v novo Krajevno skupnost Plavž 10. oktober 2010
4800. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Jesenice v nedeljo dne 10. oktobra 2010

Kanal ob Soči

4801. Poročilo o izidu volitev v Občini Kanal ob Soči na rednih volitvah 10. oktobra 2010 in 24. oktobra 2010

Kobarid

4802. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah za župana Občine Kobarid dne 24. oktobra 2010
4803. Poročilo Občinske volilne komisije Občine Kobarid o izvoljenih kandidatih v Občinski svet Občine Kobarid na volitvah dne 10. 10. 2010

Koper

4804. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezervacije Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, ki so posledica obilnega deževja v septembru 2010
4805. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širše območje Muzejskega trga v Kopru

Kranjska Gora

4806. Sklep o pripravi delnega občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Mojstrana – fabrka (DM SK 6)

Lendava

4807. Poročilo o izidu volitev članov sveta krajevnih skupnosti Občine Lendava na naknadnih volitvah 24. oktobra 2010

Metlika

4808. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Metlika

Mežica

4809. Poročilo o izidu volitev za župana v drugem krogu Občine Mežica
4810. Poročilo o izidu volitev za Občinski svet Občine Mežica

Moravske Toplice

4811. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev gramoznice in ureditev kampa v Ivancih

Murska Sobota

4812. Razpis predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci
4813. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Mestne občine Murska Sobota

Nova Gorica

4814. Poročilo o izidu volitev

Radeče

4815. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za župana Občine Radeče dne 10. oktobra 2010
4816. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Radeče dne 10. oktobra 2010

Sevnica

4817. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj

Šalovci

4818. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 24. 10. 2010
4819. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
4820. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Šalovci, ki so bile izvedene 10. 10. 2010
4821. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člana občinskega sveta – predstavnika madžarske narodne skupnosti
4822. Poročilo o izidu glasovanja na volitvah dne 10. oktobra 2010 za člane sveta madžarske samoupravne narodne skupnosti

Vojnik

4823. Poročilo o izidu splošnih volitev za župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik

Zagorje ob Savi

4824. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Osnovne šole Toneta Okrogarja v Zagorju ob Savi

POPRAVKI

4828. Popravki Slovenskih računovodskih standardov (2006)
4829. Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe
4830. Popravki Kontnega okvira za zadruge
4831. Popravki Kontnega okvira za društva in invalidske organizacije
4832. Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
4833. Popravki Kontnega okvira za male samostojne podjetnike
4834. Popravek Poročila o izidu volitev za člane Občinskega sveta Laško, na volitvah dne 10. oktobra 2010 po volilnih enotah 1, 2 in 3
4835. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Postojna

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

135. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Socialistične republike Vietnam o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih, službenih in uradnih potnih listov

Ministrstvo za zunanje zadeve

136. Obvestilo o začetku veljavnosti Evropskega sporazuma, ki se nanaša na osebe, udeležene v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice
137. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o gospodarskem in tehničnem sodelovanju
138. Obvestilo o začetku veljavnosti Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Belorusije o ustanovitvi medvladne slovensko-beloruske komisije za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje
139. Obvestilo o začetku veljavnosti Pogodbe med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah
140. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kazahstan o gospodarskem sodelovanju
141. Obvestilo o začetku veljavnosti Dogovora med Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost (URSJV) in Inštitutom za varovanje okolja in raziskave Italijanske republike (ISPRA) o zgodnji izmenjavi informacij ob radiološkem izrednem dogodku in sodelovanju pri jedrski varnosti
142. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Ministrstvoma za zunanje zadeve Republike Slovenije in Republike Madžarske o sodelovanju pri izdaji vizumov in na drugih področjih konzularnega dela v Kišinjovu
143. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Veliko socialistično ljudsko libijsko arabsko džamahirijo o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
144. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti