Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4796. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig, stran 13656.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08) je Občinski svet Občine Ig na konstitutivni seji dne 3. 11. 2010 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Ig
1. člen
Črta se 61. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) in se ga nadomesti z novim, ki se glasi:
»Stalna delovna telesa občinskega sveta, ustanovljena s statutom občine so naslednji odbori in komisija:
– Odbor za družbene dejavnosti
– Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora
– Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo
– Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
– Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje
– Statutarno-pravna komisija.«
2. člen
Črtata se 62. in 63. člen in se ju nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Odbor za družbene dejavnosti ima 9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstvenega varstva, nevladnih organizacij, izobraževanja in socialnega varstva, športa in kulture, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju dela.«
3. člen
Črtata se 64. in 65. člen in se ju nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora ima 9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju cestnega prometa in infrastrukture, zbiranja in ravnanja z odpadki, ravnanje z odpadno vodo, upravljanje in nadzor vodnih virov ter prostorskega načrtovanja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za komunalo, infrastrukturo, varstvo okolja in urejanje prostora predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju dela.«
4. člen
Spremeni se prva alineja 66. člena in se glasi:
»(1) Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo ima 9 (devet) članov.«
5. člen
Črtata se 67. in 68. člen in se ju nadomesti z novim, ki se glasi:
»(1) Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo ima 9 (devet) članov.
(2) Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju pospeševanja ter podpore malega gospodarstva in varstva potrošnikov, turizma, gostinstva ter razvoja obstoječih in načrtovanja novih zmogljivosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.
(3) Obravnavo je odbor dolžan opraviti najkasneje v tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta, ter svoje mnenje, stališča in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje od začetka obravnave predloga splošnega akta.
(4) Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na področju dela.«
6. člen
Spremeni se prva alineja 69. člena in se glasi:
»(1) Odbor za protipožarno varnost, zaščito in reševanje ima 9 (devet) članov.«
Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00702/003/2010
Ig, dne 4. novembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost