Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

Št. 0256/2010 Ob-6706/10 , Stran 2837
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. Skrajšana firma: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije. Sedež: Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarstvo s pogodbo št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2010–2011. Številka javnega razpisa: JR 11/2010-431. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) objavlja javni razpis »Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZTB-B, 127/06 – ZJP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Uradni list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011(Uradni list RS, št. 29/10 in 56/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06, 50/07), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04, 78/06, 107/06 – UPB1), Programa vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga je vlada RS sprejela na svoji 93. redni seji z dne 29. 7. 2010, Programa dela in Finančnega načrta Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije za leti 2010 in 2011, h katerima je Vlada RS dala soglasje na svoji 65. redni seji z dne 21. 1. 2010, in pogodbe št. JAPTI-2010/2011-6032-AG o financiranju izvajanja Programa internacionalizacije v obdobju 2010–2011 med Ministrstvom za gospodarstvo in Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu v tujini. Mednarodni sejem je sejem, na katerem je delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci vsaj 20% in je vpisan v mednarodni register sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodni register sejmov AUMA www.auma.de. Prijavitelj se mora sejma udeležiti kot razstavljavec. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen tega je, da se s sofinanciranjem upravičenih stroškov udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem, ki prvič vstopajo na tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, poveča možnosti predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti in s tem poveča možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji ter zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij. Cilj razpisa je podpreti vsaj 60 slovenskih podjetij pri nastopu na mednarodnem sejmu v tujini. 5. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev po tem razpisu – prijavitelji so gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 (60/06 – popr.), 26/07 – ZSDZ-B, 33/07 – ZSReg-B in 67/07 – ZTFI, (100/07 – popr.), 10/08, 68/08, 23/09 Odl. US: U-I-268/06-35, 42/09, 65/09 – UPB3, 83/09 Odl. US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8) – v nadaljevanju ZGD-1. 6. Pogoji za kandidiranje 6.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: a) podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), b) opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c) podjetje ne opravlja eno od dejavnosti razvrščene v naslednje sektorje: – ribištvo in ribogojstvo – premogovništvo – primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti d) podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na listi skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini objavljeni na portalu JAPTI www.izvoznookno.si e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (ZPRPGDT-UPB2) (Uradni list RS, št. 44/07). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f) podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h) podjetje ni navedeno na seznamu podjetij na podlagi Sklepa o objavi seznama poslovnih subjektov, (Uradni list RS, št. 43/07 in spremembe), s katerimi, na podlagi določb zakona o preprečevanju korupcije (ZPKor; Uradni list RS, št. 2/04), ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor, i) podjetje za iste upravičene stroške, ki jih podjetje navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo/pridobil sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, j) podjetje ni v postopku vračanje neupravičeno prejete državne pomoči. 6.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a) podjetje v celoti zagotavlja lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, b) podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance), c) v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 60% upravičenih stroškov oziroma 10.000,00 EUR. d) podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, e) podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (udeležba na enem mednarodnem sejmu). V primeru, da podatki, na osnovi katerih se preverja izpolnjevanje posameznega pogoja, v vlogi niso navedeni, se šteje, kot da vloga ne izpolnjuje tega pogoja. 7. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni: – podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu; – podjetja, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti; 8. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bodo ocenjene s strani strokovne komisije. Za formalno popolno vlogo se šteje: a) vloga, ki prispe pravočasno na naslov JAPTI v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 13. poglavje tega javnega razpisa), b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa, obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Razpisna komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. Maksimalno število točk je 30. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 18 ali več točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja projektov, ki so dosegli prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. V primeru, da bo več projektov z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Poslovna utemeljenost nastopa na mednarodnem sejmu«, nadalje bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Prebojni potencial predstavljenih izdelkov«, vloge po merilu 3 »Reprezentativnost mednarodnega sejma«, vloge po merilu 4 »Absorbcijska sposobnost ciljnega trga«, vloge po merilu 5 »Propulzivnost panoge«, vloge po merilu 6 »Rast podjetja« in vloge po merilu 7 »Stabilnost podjetja«. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom.* * Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo (»Višina sofinanciranja udeležbe podjetja na mednarodnem sejmu (€)« + »Lastni finančni viri podjetja (€)« = ali > »Celotna vrednost upravičenih stroškov usposabljanja brez DDV (€)«). Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 9. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 600.000 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2011. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarstvo (proračunska postavka 6032 – Spodbujanje internacionalizacije). Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 10. Intenzivnost pomoči Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list EU L 379,28. 12. 2006, str. 5-10). Podjetje mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 UER). Intenzivnost pomoči znaša 60% upravičenih stroškov. Podjetje mora upoštevati mejni znesek pomoči in sicer lahko podjetje prejme največ 10.000,00 EUR. 11. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja so: – stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini – stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora, – stroški upravljanja razstavnega prostora. Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja. Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov. Stroški upravljanja razstavnega prostora zajemajo stroške vpisa v katalog razstavljavcev, stroške hostes in stroške direktnega vabljenja poslovnih partnerjev na razstavni prostor. Stroški dnevnic in potni stroški niso upravičeni in niso predmet sofinanciranja. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. 12. Obdobje v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje usposabljanja Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmu, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2011 dalje. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani JAPTI odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti predložen JAPTI najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 10. 11. 2011. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo Zahtevka za izplačilo se ne morejo uveljavljati. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov; – dokazila o plačilu računov (kopije izpiskov prometa podjetja na dan odliva iz katerih mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna; – dokazna gradiva o dejanski udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga razstavljavcev, fotografije razstavnega prostora,...); – zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe projekta (obvezne informacije v zaključnem poročilu so: število obiskovalcev na razstavnem prostoru, število vzpostavljenih poslovnih kontaktov, število sklenjenih poslov, rezultati projekta glede na pričakovane rezultate (Obrazec 1. točka 5. C) in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih). 13. Način prijave Javni razpis bo odprt do vključno 13. 12. 2010 Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova cesta 60, Ljubljana do vključno 13. 12. 2010. Vse nepravočasne vloge bodo kot prepozne s sklepom zavržene. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisna dokumentacije in navodil na obrazcih. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena na sedež JAPTI. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur JAPTI, ki je vsak dan med 9. in 13. uro. 14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alinej »b« in »c« 8. poglavja tega javnega razpisa, bo razpisna komisija pozvala podjetje k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih podjetja v določenem roku ne bodo dopolnila, bodo s sklepom zavržene. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev za kandidiranje in/ali ni skladna s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezna zavrne. 15. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor JAPTI s sklepom. Podjetja bodo o izidu njihove vloge obveščena s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma zaključka javnega razpisa. Podjetja bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvana k podpisu pogodbe. Če se podjetje v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknilo vlogo za pridobitev sredstev. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo podjetja na JAPTI v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Podjetje, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh JAPTI. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu, www.japti.si ali na sedežu JAPTI, Verovškova uliva 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti, na osnovi zahteve podane na elektronski naslov sejmi@japti.si, s pripisom »JR Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. JAPTI ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 17. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@japti.si s pripisom »JR Udeležba slovenskih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 dni pred iztekom roka za oddajo vloge. JAPTI ni dolžan posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. JAPTI bo na spletnem naslovu, www.japti.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 18. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava (obvezna priloga tega obrazca je kopija prijavnice udeležbe na mednarodnem sejmu iz katere so razvidni naslednji podatki o mednarodnem sejmu: ime, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora. Velja le kopija podpisane in ožigosane prijavnice, ki je opremljena z oznako `kopija enaka originalu`.) Obrazec št. 2: Izjava podjetja Obrazec št. 3: Ocenjevalni list Obrazec št. 4: Vzorec pogodbe (parafirati) Obrazec št. 5: Naslovnica za ovojnico

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti