Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4832. Popravki Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, stran 13697.

V Kontnem okviru za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava, objavljenem v Uradnih listih RS, št. 9/06 in 2/10, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) Slovenski inštitut za revizijo daje
P O P R A V K E
Kontnega okvira za nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava
V skupini kontov 07 - DRUGE DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE
se za besedilom "odkupljene dolgoročne terjatve" doda besedilo ", dolgoročne terjatve iz finančnega najema".
V skupini kontov 08 - DRUGE DOLGOROČNE POSLOVNE TERJATVE
se črta besedilo "dolgoročne terjatve iz finančnega najema,".
V skupini kontov 72 - PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
se za besedilom "opredmetenimi osnovnimi sredstvi," doda besedilo "naložbenimi nepremičninami, razporejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti,", besedilo "in naložbenih nepremičnin" pa se črta.
V skupini kontov 75 - DRUGI FINANČNI ODHODKI IN OSTALI ODHODKI
se za besedilom "nepremičnin," doda besedilo "razporejenih in izmerjenih po modelu poštene vrednosti,".
V skupini kontov 76 - POSLOVNI PRIHODKI
se na koncu prvega odstavka doda besedilo: "Prihodki iz najemnin vključno z najemninami od naložbenih nepremičnin se izkazujejo ločeno.".
V skupini 97 - DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI
se besedilo za besedo "menic" spremeni tako, da se glasi: "in na drugih podlagah ter dolgoročni dolgovi iz finančnega najema."
V skupini kontov 98 - DOLGOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI
se za besedo storitvami doda vejica in črta besedilo "pa tudi dolgoročni dolgovi iz finančnega najema".
Št. 18/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo

AAA Zlata odličnost