Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4826. Pravilnik o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza, stran 13694.

Na podlagi 85. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o uvedbi velikega namakalnega sistema na namakalnem območju Kalce – Naklo II. faza
1. člen
S tem pravilnikom se uvede veliki namakalni sistem na kmetijskih zemljiščih iz 2. člena tega pravilnika na območju katastrskih občin Veliki Podlog in Veliko Mraševo, na območju, imenovanem Veliki namakalni sistem Kalce – Naklo II. faza, v skupni površini 1.609.737 m2 (v nadaljnjem besedilu: veliki namakalni sistem).
2. člen
Veliki namakalni sistem se uvede na kmetijskih zemljiščih z naslednjimi parcelnimi številkami:
– v k.o. Veliki podlog (1329): 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2296, 2297, 2298, 3010, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3125, 3126, 3129, 3136, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3153, 3154, 3155, 3156, 3161, 3171, 2067/3, 2067/4, 2067/6, 2067/25, 2067/26, 2067/27, 2217/10, 2217/11, 2217/14, 2217/15, 2217/16, 2217/17, 2217/18, 2217/27, 2265/1, 2294/1, 2294/2, 2295/1, 2295/2, 2295/3, 2299/1, 3019/1, 3019/2, 3027/1, 3027/2, 3137/1, 3137/2, 3152/1, 3152/2;
– v k.o. Veliko Mraševo (1330): 1605/1, 1606, 1608, 1610, 1611/1, 1612/1, 1612/3, 1613/1, 1613/2, 1614, 1615, 1617, 2328/1, 2328/2, 2328/3, 2328/4, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353/2, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2492, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2562, 2563, 2564, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2664, 2665, 2666, 2667, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2701, 2702, 2703, 2860, 2861, 2862, 2863, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889.
3. člen
(1) Investitor izgradnje primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja velikega namakalnega sistema je Občina Krško (v nadaljnjem besedilu: investitor), ki prevzema vse finančne obveznosti investicije.
(2) Investitorji terciarnega namakalnega omrežja so lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
(1) Veliki namakalni sistem uporablja odvzemni objekt (črpalko) in trafo postajo, zgrajeno na podlagi Odredbe o uvedbi namakanja na območju Občine Krško (Uradni list RS, št. 84/00 in 63/01).
(2) Priklop primarnega namakalnega omrežja na obstoječe primarno namakalno omrežje, vgraditev črpalk v odvzemni objekt (črpališče) in skupna uporaba odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje in primarnega namakalnega omrežja se uredijo s pogodbo med Republiko Slovenijo kot lastnico odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje in primarnega namakalnega sistema in investitorjem.
5. člen
(1) Predvidena melioracijska dela na velikem namakalnem sistemu so izgradnja primarnega, sekundarnega in terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo.
(2) Investitor mora izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo izvesti v roku petih let po uveljavitvi tega pravilnika. Če investitor za izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo pridobi nepovratna sredstva na podlagi razpisov iz sprejetih ukrepov kmetijske politike Evropske unije in Republike Slovenije, pa mora investicijo izvesti v roku, ki je določen v odločbi o dodelitvi sredstev.
(3) Ureditev terciarnega namakalnega omrežja s pripadajočo namakalno opremo za posamezno zemljišče iz 2. člena tega pravilnika je prepuščena lastniku oziroma zakupniku tega zemljišča in mora biti izvršena v roku desetih let po pridobitvi uporabnega dovoljenja za veliki namakalni sistem.
6. člen
Investitor vodi vse postopke in pridobiva vsa potrebna soglasja v zvezi z izvedbo oziroma izgradnjo velikega namakalnega sistema do vključno pridobitve uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov.
7. člen
(1) Primarno in sekundarno namakalno omrežje velikega namakalnega sistema sta v lasti investitorja.
(2) Terciarno namakalno omrežje je v lasti lastnikov oziroma zakupnikov zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
8. člen
(1) Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje odvzemnega objekta (črpališča), trafo postaje, primarnega in sekundarnega namakalnega omrežja morajo zagotavljati lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika, v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.
(2) Upravljalca namakalnega sistema in melioracijski skupnosti, ki uporabljajo isti odvzemni objekt (črpališče) in trafo postajo, se dogovorijo o zagotavljanju rednega delovanja in vzdrževanja odvzemnega objekta (črpališča) in trafo postaje.
(3) Za redno rabo, delovanje in vzdrževanje terciarnega namakalnega omrežja morajo poskrbeti lastniki oziroma zakupniki zemljišč iz 2. člena tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-400/2009/7
Ljubljana, dne 5. oktobra 2010
EVA 2009-2311-0152
mag. Dejan Židan l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost